Cestovní pojištění online

Nejčastější dotazy k COVID19 naleznete níže

Koronavirus COVID-19 – nejčastější dotazy

Připravili jsme pro vás přehled nejčastějších dotazů, týkajících se krytí pojištění v souvislosti s COVID-19.

COVID aktuálně: Kam je možné cestovat – mapa zemí kam je možné cestovat bez nutnosti karantény při návratu nebo absolvování testů na COVID-19

Na základě požadavků klientů jsme zařadili do nabídky variantu Excellent All inclusive od AXA Assistance, která kryje COVID19 v červených i tmavě červených zemích (detail naleznete po kalkulaci nabídky vaší cesty, automaticky bude započtena sleva 50%)

 • léčebné výlohy související s COVID-19, vč. červených, tmavě červených zemí – limit 25 mil. Kč
 • kryje preventivní karanténu COVID-19 – ubytování a stravování viz. limity

Informace od pojišťovny AXA Assistance

Onemocnění COVID 19, resp. léčebné náklady na léčbu jsou kryty z cestovního pojištění za podmínky, že pojištěný vycestoval do destinace, kam MZV nevydalo nedoporučení cestovat – v tomto případě využijte produkt Excellent, který kryje i v těchto případech dle podmínek uvedených níže. V takovém případě, by pojistné plnění v souvislosti s léčbou COVID19 mohlo být zamítnuto.

V případě, že klient onemocní v bezpečné zemi (označeny zeleně a oranžově), COVID pojištění kryje.

Onemocnění COVID 19, resp. léčebné náklady na léčbu jsou kryty z cestovního pojištění u variant Komfort, Reference za podmínky, že pojištěný vycestoval do destinace, kam MZV nevydalo nedoporučení cestovat. V takovém případě, by pojistné plnění v souvislosti s léčbou COVID19 mohlo být zamítnuto.

Tyto varianty pojištění zahrnují náklady na ubytování a stravu související s nařízenou preventivní karanténou v souvislosti s onemocněním COVID-19 a náklady na předčasný návrat po ukončení nařízené preventivní karantény. V obou případech je limit pojistného plnění 10 000 Kč v Evropě a 15 000 Kč ve zbytku světa. Spoluúčast 20%.

Pojišťovna kryje i v „nebezpečné zemi“ (označena červeně, tmavě červeně nebo neoznačena nijak na tzv. semaforu), ale jen:

 • pokud tam klient jede pracovně nebo za jiným nezbytným účelem (pracovní cesta, ošetření/zákrok u lékaře, péče o člena rodiny v zahraničí, vyzvednutí člena rodiny v zahraničí, péče o dítě či rodinného příslušníka v zahraničí)
 • nebo má sjednanou variantu Excellent a to s dílčím limitem 1 000 000 Kč pro léčebné výlohy související s onemocněním COVID-19 bez omezení po celém světě (s výjimkou Kanady, USA a Mexika) –  i v oblastech, kam MZV nebo Světová zdravotnická organizace, nebo obdobná instituce nedoporučuje cestovat, nebo doporučuje tyto cesty odložit, s krytím nákladů na ubytování a stravu související s nařízenou preventivní karanténou v souvislosti s onemocněním COVID-19, která neprobíhá v rámci dohodnutého ubytování a stravování pojištěného nebo na náklady místních úřadů, s krytím nákladů na návrat po ukončení nařízené preventivní karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 mimo území České republiky, pokud pro návrat nebylo možné využít původně plánovaný způsob dopravy
 
 • Excelent All inclusive – kryjeme všechna rizika, v případě turistické i urgentní cesty, ve všech zemích 
 • Reference a Komfort – v případě turistických cest kryjí zelené, oranžové a červené státy. tmavě červené státy jsou kryty pouze pojištěním Excelent.
 • Reference a Komfort – v případě urgentních cest kryjí zelené, oranžové, červené a tmavě červené 

Za urgentní cestu považujeme :

 • pracovní cestu-ošetření/zákrok u lékaře
 • péče o člena rodiny v zahraničí
 • vyzvednutí člena rodiny v zahraničí
 • péče o dítě/rodinného příslušníka v zahraničí

Otázky a odpovědi

Pokud letecká společnost zruší let v souvislosti s koronavirem, mohu uplatnit škodu z pojištění zrušení cesty?

Zrušení letu není pojistnou událostí z pojištění storna. Nárok je třeba vznést na přepravci.

Pokud onemocním před cestou, na testu bude výsledek pozitivní ? 

 V případě, kdy jste v karanténě z důvodu potvrzení (PCR testem) onemocnění covid-19 v ČR, jsou z cestovního pojištění kryta rizika v rámci připojištění storna cesty dle sjednaných podmínek.

 Vztahuje se pojištění storna na to, že nechci odcestovat z obavy nakažení koronavirem?

Pojištění storna se nevztahuje na případy, kdy byla cesta zrušena z důvodu epidemiologické situace v cílové zemi.

 Pokud odcestuji a budu umístěn do technické karantény (tedy preventivní opatření, nikoliv zdravotní důvod), jak to bude s platností cestovního pojištění?

Lze uplatnit krytí nákladů na ubytování a stravu související s nařízenou preventivní karanténou v souvislosti s onemocněním COVID-19, která neprobíhá v rámci dohodnutého ubytování a stravování pojištěného nebo na náklady místních úřadů. U programu Komfort a Reference – pouze v bezpečných zemích, u programu Excelent všude bez omezení (s výjimkou zemí Mexiko, Kanada, USA)

 Pokud se nakazím koronavirem, bude mi cestovní pojištění hradit léčebné výlohy a asistenční služby?

Ano, léčebné výlohy vč. nákladů na léčbu koronaviru budou kryty z cestovního pojištění. U programu Komfort a Reference – pouze v bezpečných zemích, u programu Excelent všude bez omezení (s výjimkou zemí Mexiko, Kanada, USA)

 Pokud MZV doporučí do dané oblasti necestovat, mohu uplatnit stornopoplatky v důsledku zrušení cesty?

Ne, tato situace není pojistnou událostí z pojištění storna.

 Pokud si nyní objednávám zájezd na léto, sjednám si pojištění storna a oblast bude v době odjezdu uzavřená, mohu uplatnit stornopoplatky?

Ne, tato situace není pojistnou událostí z pojištění storna. V případě uzavřené oblasti je třeba nárok vznést na pořadateli zájezdu.

 Pokud budu umístěn do technické karantény, mám nárok na zpoždění/zrušení letu, případně na jiná odškodnění?

V případě, kdy je klient v technické karanténě, nemůže reálně využít plánovaný let. Proto nárok na plnění ze zpoždění/zrušení tohoto letu nevzniká.

 • Technická karanténa = karanténa, kde je situace, kdy pojištěná osoba umístěna do karantény z preventivních důvodů (např. příjezd do destinace, návrat z destinace, kontakt s nakaženým) není předmětem krytí cestovního pojištění.
 • Zdravotní karanténa = situace, kdy je u pojištěného potvrzeno onemocnění COVID 19, jsou z cestovního pojištění kryta všechna rizika (léčebné výlohy, náklady na repatriaci, storno cesty)

Informace od pojišťovny UNIQA

17. 1. 2022 Jak nyní funguje cestovní pojištění

Pandemie coronaviru přinesla asi největší změny do cestovního pojištění, proto je nutné reagovat znovu a znovu na opatření zaváděná vládou v oblasti cestovního ruchu. Shrnuli jsme proto do přehledu podmínky, které jsou aktuálně platné.
Cestovní pojištění je možné sjednat v souladu s postupujícím uvolňováním a s dodržením podmínek platných v cílové zemi a případně tranzitních zemích. UNIQA v souladu s tím umožňuje sjednat cestovní pojištění na webu www.uniqa.cz nebo telefonicky na lince 488
125 125, stejně jako u pojišťovacích poradců a zprostředkovatelů.

Pojistné podmínky UCZ/Ces/20 platné od 17. 12. 2020

Od 17. 12. 2020 jsou v platnosti nové všeobecné pojistné podmínky UCZ/Ces/20, které poskytují krytí na COVID-19 ve všech státech světa (tedy i tzv. červených a tmavě červených zemích), není-li tam omezeno cestování z jiných důvodů (nepokoje, občanská válka, výslovný zákaz či důrazné nedoporučení k cestování – dle informace Ministerstva zahraničních věcí České republiky nebo jiný orgán státní správy). Krytí zahrnuje jak léčebné výlohy (ambulantní ošetření, medikace, hospitalizace), tak i případnou nezbytnou repatriaci pacienta zpět do ČR. Náklady na testování coronaviru, které není zdravotně indikováno a nařízeno ošetřujícím lékařem, není však z cestovního pojištění hrazeno.
Pojistné podmínky staršího data

Cestovní pojištění sjednané před datem 17. 12. 2020 se řídí starými pojistnými podmínkami, kde bylo poskytováno omezené pojistné plnění v souvislosti s onemocněním COVID-19.

UNIQA pojišťovna vydala s platností od 17. 1. 2022 Veřejný příslib, kde garantuje poskytnutí pojistného plnění nad rámec sjednaného rozsahu pojištění i v rizikových zemích.
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky segmentuje země podle tzv. semaforu, tzn. že je rozděluje z hlediska bezpečnosti pro cestování naší veřejnosti. Jde o jednoduchý přehled, ze kterého je hned patrné, které destinace jsou z hlediska coronaviru považovány za bezpečné (zelené) a které naopak za rizikové (červené a tmavě červené).

Obecně platí, že UNIQA se řídí tímto pravidelně aktualizovaným označením cílových destinací klientů s cestovním pojištěním UNIQA, a sice takto:
– na územích zelených, oranžových, červených a tmavě červených států bude cestovní pojištění UNIQA platné v plném rozsahu, včetně krytí pro případné onemocnění coronavirem;
– ve státech, do kterých je výslovně zakázáno nebo důrazně nedoporučeno cestovat
není pojištění platné v plném rozsahu;
– pojištění pokrývá jak léčebné výlohy spojené s onemocněním COVID-19, tak
případnou hospitalizaci, medikaci či repatriaci zpět do ČR. Pokud přitom (i zdravý) turista uvízne v místní karanténě/izolaci (a neměl prokazatelně možnost se vrátit před uzavřením do ČR), prodlužuje se mu platnost cestovního pojištění na dobu karantény/izolace v plném rozsahu a bezplatně. V případě potíží je nutné vždy kontaktovat asistenční službu k pojištění a řídit se přesně jejími pokyny;
– pro pojistné události jiného druhu (úraz, jiná diagnóza) platí cestovní pojištění ve všech zemích pouze v případě, kdy není vyhlášen výslovný zákaz či důrazné
nedoporučení do dané země nebo oblasti z ČR cestovat podle ústředního orgánu
státní správy (např. Ministerstvo zahraničních věcí ČR);
– je-li vyhlášeno výslovné nedoporučení do země cestovat, UNIQA pojišťovna pojistnou ochranu neposkytuje.
Za nedoporučenou zemi k cestování ve smyslu výše uvedeného se nepovažuje situace, kdy ústřední orgán státní správy pouze vyzývá při cestách do vybrané lokality ke zvýšené obezřetnosti, či cestám v pouze nezbytných případech.
Současně platí, že turista musí dodržovat všechna opatření a nařízení platná v daném státě.

Informace o podmínkách výjezdu do zahraničí doporučujeme vždy ověřit na webu
www.mvcr.cz a/nebo www.mzv.cz, a to i v případech, kdy cestujete s cestovní kanceláří. Pojišťovna se jimi řídí v případě pojistné události. Rovněž je užitečné prověřit pravidla o cestě do konkrétní země nebo oblasti na příslušném zastupitelském úřadu. U individuálních výprav do vzdálených zemí a regionů s řídkou infrastrukturou se vyplatí také registrovat svoji cestu do systému DROZD při MZV.

Uvíznutí v karanténě/izolaci

V případě, že klient mohl v souladu s opatřeními vycestovat do zahraničí a uvíznul
v karanténě/izolaci z důvodu pandemie coronaviru a lokálních opatření, platí následující pravidla, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak:
– UNIQA prodlouží zdarma pojištění všem, kdo se z důvodu karantény/izolace
nemohou vrátit do ČR v původně plánovaném termínu, a to za předpokladu, že neměli jinou možnost návratu (jiný komerční let, vládní repatriační let/autobus atp.).
Cestovní pojištění je platné až do chvíle, kdy návrat bude možný;
– limit pojistného plnění na náklady karantény/izolace u klienta s pozitivním testem je 2 500 Kč/den/osoba, maximální výše limitu je 30 000 Kč za všechny dny, které pojištěný strávil v povinné karanténě/izolaci;
– cestovní pojištění se nevztahuje na ušlou mzdu (ušlý zisk), náklady na ubytování a s
ním spojené náklady v případě preventivního umístění do karantény/izolace,
náhradní letenky v případě preventivního umístění do karantény/izolace, apod.;
– klient musí prokázat, že se nedostal svým pobytem do rozporu s opatřeními týkajícími se cestování, a to jak českými, tak i místními.

Uplatnění pojištění stornovacích poplatků

Pojištění storna nelze uplatnit:


– s odvoláním na situaci, že MZV vydalo doporučení necestovat do zvolené lokality
(oblasti nebo státu) nebo kdy vláda zakáže cesty do ciziny;
– v situaci, kdy zákazník byl umístěn preventivně do domácí karantény/izolace, aniž by byla diagnóza potvrzena.
Naopak v případě, kdy dojde k potvrzení diagnózy a je vystavena neschopenka, je pojištění stornovacích poplatků platné.
Pojištění pro SKUPINOVÉ zájezdy (hromadná turistika s CK)
Zájezdy pořádané cestovní kanceláří nebo agenturou mohou mít odlišně sjednané rozsahy pojištění.
Vždy se před zakoupením cestovního pojištění UNIQA přes partnerskou cestovní kancelář / agenturu seznamte důkladně se všemi dokumenty a nabízeným rozsahem pojištění.

Asistenční služba

V případě pojistné události v zahraničí je třeba se spojit s asistenční službou, která je klientům k dispozici v režimu 24/7 a řídit se jejími pokyny.
Asistenční službu můžete kontaktovat na telefonním čísle: +420 255 734 900
Doporučujeme nyní ještě důrazněji než za normálních podmínek konzultovat s ní každý případ nouze. Zároveň je ovšem třeba vzít na vědomí, že rozsah asistenčních služeb může být v místě pobytu omezen s ohledem na místní pravidla o možnostech volného pohybu, cestování a poskytování služeb.

Od 17. 12. 2020 jsou v platnosti nové všeobecné pojistné podmínky UCZ/Ces/20, které poskytují krytí na COVID-19 ve všech státech světa (tedy i tzv. červených zemích), není-li tam omezeno cestování z jiných důvodů (nepokoje, občanská válka, výslovný zákaz cestování apod. – dle informace Ministerstva zahraničních věcí). Krytí zahrnuje jak léčebné výlohy (ambulantní ošetření, medikace, hospitalizace), tak i případnou nezbytnou repatriaci pacienta zpět do ČR. Náklady na testování coronaviru, které není zdravotně indikováno a nařízeno ošetřujícím lékařem, není však z cestovního pojištění hrazeno.

Pojistky sjednané před tímto datem se řídí starými pojistnými podmínkami a platí pro ně následující:
Ministerstvo zahraničních věcí segmentuje země podle tzv. semaforu, tzn. že je rozděluje z hlediska bezpečnosti pro cestování naší veřejnosti. Jde o jednoduchý přehled, kdy z mapy je hned patrné, které destinace jsou z hlediska coronaviru považovány za bezpečné (zelené) a které naopak za rizikové (červené).
Obecně platí, že UNIQA se řídí tímto pravidelně aktualizovaným označením cílových destinací klientů s cestovním pojištěním UNIQA, a sice takto:

 • na územích zelených a oranžových států bude cestovní pojištění UNIQA platné v
  plném rozsahu, včetně krytí pro případné onemocnění coronavirem;
  – státy označené červenou a tmavě červenou barvou, tedy státy rizikové a k cestování
  nevhodné, budou mít z cestovního pojištění UNIQA vyloučeno krytí pro potíže
  spojené s coronavirem, ať už jde o samotnou diagnózu klienta, anebo další potíže
  spojené například s karanténou, výlukou dopravy nebo uzavřením země apod.;
 • ve státech označených černou barvu, tedy státy s extrémním rizikem nákazy, do
  kterých je zakázáno cestovat není pojištění platné v plném rozsahu.
 • pojistná ochrana z cestovního pojištění bude v plném rozsahu poskytnuta v případě,
  kdy je země pobytu turisty zařazena v ČR do „červené či tmavě červené“ zóny až po
  jeho příjezdu na místo. V této situaci pokrývá pojištění jak léčebné výlohy spojené s
  onemocněním covid-19, tak případnou hospitalizaci, medikaci či repatriaci zpět do
  ČR. Pokud přitom (i zdravý) turista uvízne v místní karanténě (a neměl prokazatelně
  možnost se vrátit před uzavřením do ČR), prodlužuje se mu platnost cestovního
  pojištění na dobu karantény v plném rozsahu a bezplatně. V případě potíží se
  doporučuje vždy kontaktovat asistenční službu k pojištění a řídit se přesně jejími
  pokyny.
 • pro pojistné události jiného druhu (úraz, jiná diagnóza) platí cestovní pojištění v
  „červených“ zemích nebo regionech pouze v případě, kdy není vyhlášen obecný
  zákaz či obecné nedoporučení do dané země nebo oblasti z ČR cestovat podle
  www.mzv.cz;
 • je-li vyhlášeno obecné nedoporučení do země cestovat, UNIQA pojišťovna pojistnou
  ochranu neposkytuje
  Současně platí, že turista musí dodržovat všechna opatření a nařízení platná v daném státě.
  Informace o podmínkách výjezdu do zahraničí doporučujeme vždy ověřit na webu
  www.mvcr.cz a/nebo www.mzv.cz, a to i v případech, kdy cestujete s cestovní kanceláří.
  Pojišťovna se jimi řídí v případě pojistné události. Rovněž je užitečné prověřit pravidla
  o cestě do konkrétní země nebo oblasti na příslušném zastupitelském úřadu. U
  individuálních výprav do vzdálených zemí a regionů s řídkou infrastrukturou se vyplatí také
  registrovat svoji cestu do systému DROZD při MZV.
  Uvíznutí v karanténě
  V případě, že klient mohl v souladu s opatřeními vycestoval do zahraničí a uvíznul v
  karanténě z důvodu pandemie coronaviru a lokálních opatření, platí následující pravidla:
 • UNIQA prodlouží zdarma pojištění všem, kdo se z důvodu karantény nemohou vrátit
  do ČR v původně plánovaném termínu, a to za předpokladu, že neměli jinou možnost
  návratu (jiný komerční let, vládní repatriační let/autobus atp.). Cestovní pojištění je
  platné až do chvíle, kdy návrat bude možný;
 • Limit pojistného plnění na náklady karantény u klienta s pozitivním testem je 2 500 Kč/den/osoba, maximální výše limit je 30 000 Kč;
 • cestovní pojištění se nevztahuje na ušlou mzdu (ušlý zisk), náklady na ubytování a s
  ním spojené náklady v případě preventivního umístění do karantény, náhradní
  letenky v případě preventivního umístění do karantény apod.;
 • klient musí prokázat, že se nedostal svým pobytem do rozporu s opatřeními týkajícími
  se cestování, a to jak českými, tak i místními.
  Uplatnění pojištění stornovacích poplatků
  Pojištění storna nelze uplatnit:
 • s odvoláním na situaci, že MZV vydalo doporučení necestovat do zvolené lokality
  (oblasti nebo státu) nebo kdy vláda zakáže cesty do ciziny;
 • v situaci, kdy zákazník byl umístěn preventivně do domácí karantény, aniž by byla
  diagnóza potvrzena;
  Naopak v případě, kdy dojde k potvrzení diagnózy a je vystavena neschopenka, je pojištění
  stornovacích poplatků platné.

Informace od pojišťovny Slavia

 • zelená kategorie – plníme standardně v plném rozsahu sjednaného cestovního pojištění
 • oranžová kategorie – plníme standardně v plném rozsahu sjednaného cestovního pojištění
 • červená a další vyšší kategorie – bereme jako země, kam je doporučeno necestovat, tudíž zde cestovní pojištění platit nebude

Ve státech označených červenou barvou nebude onemocnění Covid-19 hrazeno. Všechna ostatní ošetření jsou platná, dle VPP. Pro tyto státy platí, že MZV do nich nedoporučuje cestovat.
Je tedy nutné pozorně sledovat webové stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky případně Ministerstva zdravotnictví České republiky, kde jsou uvedeno aktuální
rozdělení států a současně jsou zde uvedena doporučení a informace o vývoji situace nákazy COVID-19.

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem (pojistnou smlouvu a kartičky pojištěných) a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů

Aktuality a informace

Diskuzní fórum o cestovním pojištění

Aktuálně je na stránce zobrazeno 31 témat – 1. až 30. (z celkem 55)
Aktuálně je na stránce zobrazeno 31 témat – 1. až 30. (z celkem 55)
Vytvořit nové téma ve fóru „Cestovní pojištění“
Informace o uživateli:

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem (pojistnou smlouvu a kartičky pojištěných) a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.