Dárek k pojištění majetku

Ke každému pojištění majetku (nemovitosti či domácnosti) s pojistným alespoň 500 Kč (první splátka) sjednanému v období 19.9.2017 až 30.11.2017 dáváme dárek:


PowerCube – multifunkční prodlužovačka s nabíječkou
(230V a USB napájení, v hodnotě 400 Kč)

 

Pro přiznání věcného dárku je rozhodující první splátka pojištění dle sjednané četnosti splácení.

Věcný dárek vám zašleme 35 dní od počátku pojištění. Dárky zasíláme pouze do ČR. Dárek zašleme na adresu pojistníka anebo na jinou adresu pro zaslání dárku, kterou uvedete během objednávání.

 


Podrobné podmínky akce

 1. Provozovatelem akce je www.POJISTENI.cz, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28770283
 2. Tato akce se vztahuje na pojištění sjednaná a zaplacená v době trvání akce – od 19.9.2017 do 30.11.2017.
 3. Platí pro pojištění majetku (nemovitosti či domácnosti) s pojistným alespoň 500 Kč. Vztahuje se i na objednávky s nižší četností platby než je rok, rozhodující pro výběr věcného dárku je však výše první splátky pojistného a nikoliv celé roční pojistné.
 4. Účastník se může akce účastnit vícekrát. Za každou objednávku může vzniknout nárok na 1 věcný dárek.
 5. Věcný dárek zasíláme nejdříve 35 dní ode dne počátku pojištění.
 6. Nárok na věcný dárek zaniká, pokud v době před jeho odesláním dojde k předčasnému ukončení pojistné smlouvy (výpovědí, odstoupení, dohodou či jakýmkoliv jiným způsobem).
 7. Věcné dárky doručujeme pouze na adresy v ČR.
 8. Věcný dárek zasíláme na adresu pojistníka, uvedenou v pojistné smlouvě, popř. na jinou adresu pro zaslání dárku, kterou pojistník uvede v objednávce.
 9. Provozovatel hradí další poplatky spojené s přepravou do maximální výše 200,- Kč. Pokud bude náklad na zaslání vyšší, je oprávněn požadovat spoluúčast na dopravném od příjemce dárku, avšak na tomto se musí oba předem dohodnout.
 10. Dárek není právně vymahatelný.
 11. Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené s touto akcí posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel.
 12. Provozovatel je oprávněn vyřadit z nároku na dárek účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání dárku. V takovém případě nebude účastníkovi dárek předán. Bude-li již dárek předán a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení tohoto dárku.
 13. Provozovatel není odpovědný za plnění třetích osob, kteří se účastní akce díky partnerskému systému. Dárky jsou přidělovány Provozovatelem dle podmínek uvedených zde.
 14. Záruční a další podmínky vztahující se k věcným dárkům se řídí podmínkami jejich dodavatelů a obecně závaznými právními předpisy České republiky. Nároky z vad dárků musí výherce uplatňovat u jejich dodavatele, pokud bude dárek zaslán společně se záručním listem, pokud tak nebude, může se obrátit s žádostí na vyřízení u Provozovatele. Dále není odpovědný za nedostatky či prodlení při přepravě dárku k oprávněnému příjemci, kterou zajišťuje Česká pošta nebo jiný přepravce.
 15. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla této akce, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo ji zcela zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již nárokované dárky, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich získání. Změny jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele.