Slovník pojmů – pojištění a finance

All risk pojištění

Pojištění pro případ všech rizik. Druh pojištění zaměřený na pojištění pro případ všech rizik, které pojištěný má, případně ty, které při vykonávání dané činnosti ohrožují jeho, jeho majetek a jiné zájmy. Jedná se o náročné pojištění vyžadující dokonalé posouzení rizikovosti klienta. 

Asistenční služba

Jedná se o komplexní pomoc klientům, kteří se dostanou do nesnází během cestování nebo při pobytu mimo místo svého trvalého pobytu (např. oprava motorového vozidla, obstarání právních služeb).

Asociace pojišťoven

Dobrovolné sdružení pojišťoven, které zastupuje zájmy členských pojišťoven při jednáních s orgány státní správy, zahraničními partnery, koordinuje a metodicky pomáhá při řešení společných odborných problémů.

Atomový pool

Sdružení více pojistitelů či zajistitelů s cílem spojit finanční zdroje pro případ krytí atomového rizika. Zřizuje se nejdříve na národní úrovni a až pak se stává členem mezinárodního sdružení.

Bezeškodní průběh

Časové období vymezené trváním vztahu mezi klientem a pojišťovnou, ve kterém nedošlo k pojistné události, kterou by pojistník (držitel) vozidla zavinil.

Bonus (sleva)

Označuje v praxi poskytnutí dobropisu zákazníkovi za splnění stanovených nebo dohodnutých podmínek. V pojištění jde o slevu na pojistném za příznivý škodový průběh a jiné.

Bordro

Přehled o počtu pojistných událostí a vyplacených pojistných plnění ve sledovaném období pro potřeby zajistitele. Přehled závisí na obsahu pojistné smlouvy.

CEA (Evropský pojišťovací výbor)

Dobrovolné mezinárodní sdružení asociací pojišťoven. Podmínkou členství je, aby tam byla národní asociace, která sdružuje více pojišťovacích společností v daném státě, přičemž je důležité, aby v zemi byly vytvořené podmínky tržního mechanismu. CEA vykonává činnost prostřednictvím sekretariátu a dobrovolných odborných komisí, jednou z nich je i komise pro pojišťovnictví, která pracuje při parlamentu Rady Evropy. Všechny Direktivy EU týkající se pojišťovnictví se vydávají ve spolupráci s CEA. Sídlem je Paříž, pracoviště je v Bruselu.

Cedent (pojistitel)

Osoba, která cesí převedla svoji pohledávku na někoho jiného. V pojišťovnictví se jedná o pojistitele, který převádí na jiného pojistitele nebo zajistitele celé riziko nebo jeho část, jež sám upsal nebo akceptoval.

Cesionář (postupník)

Osoba, na kterou cedent převedl svoji pohledávku vůči dlužníkovi.

Cese

Postoupení věci, práva, ale hlavně pohledávky věřitele jiné osobě. V pojišťovnictví se jedná o operaci, na jejímž základě pojistitel převede na jiného pojistitele celé riziko nebo jeho část, které sám upsal nebo akceptoval.

Certifikát havarijní

Potvrzení o příčinách a rozsahu škody vzniklé a způsobené při přepravě zboží.

Česká asociace pojišťoven (ČAP)

Je zájmovým sdružením vytvořeným k zabezpečení zájmů klientů, pojišťoven a zajišťoven a na podporu vzájemné spolupráce. ČAP zahájila svoji činnost 1.1.1994 a v současnosti sdružuje 32 členů, z nichž 28 je řádnými členy a 2 členy přidruženými. Členy asociace mohou být pouze pojišťovny s povolením vykonávat pojišťovací nebo zajišťovací činnost na území ČR. Podíl členských pojišťoven ČAP na celkovém předepsaném pojistném v ČR je téměř 98%.

Česká kancelář pojistitelů (ČKP)

Hlavním úkolem je zabezpečení splnění závazků za škody, které způsobili řidiči ČR v zahraničí a naopak projednávat případy, které vznikly na našem území cizími státními vozidly. Jejími členy jsou povinně všechny komerční pojišťovny, které poskytují toto pojištění. Mezi další hlavní úkoly patří například spravovat garanční fond, vést statistiky, podílet se na zábranné činnosti, spolupracovat se státními orgány, aj.

Dlouhodobé pojištění

Pojištění sjednané na dobu delší než 1 rok.

Doklad o pojištění

Písemné potvrzení o uzavření  pojištění, které je pojišťovna povinná vydat pojistníkovi po uzavření pojistné smlouvy.

Dozor v pojišťovnictví

Státní dozor nad finančním trhem v ČR a tedy i nad pojišťovnictvím drží Česká národní banka.

Družstevní pojišťovna

Je jedna z právních forem podnikatelského subjektu, který vykonává pojišťovací činnosti.

Dynamizace pojištění

Možnost zvyšování pojistného a pojistné částky ke dni výročí počátku pojištění v závislosti na vývoji míry inflace.

Evropské direktivy

Právní dokumenty Evropské unie, které mají ráz metodických postupů na řešení jednotlivých ekonomických, právních a jiných problémů. Jednotlivým členským zemím se v nich doporučuje úprava právních předpisů ve smyslu těchto direktiv a současně se určuje její termín. V oblasti pojištění bylo vydáno několik direktiv orientovaných na jednotlivé oblasti činnosti pojišťoven, mezi nejdůležitější patří direktivy, pro životní pojištění, pro neživotní pojištění, pro zprostředkovatele, pro účetnictví a jiné.

Franšíza

V pojišťovnictví jde o sumu (dohodnutou v pojistné smlouvě), do jejíž výše pojišťovna neposkytuje žádné pojistné plnění, pokud je vypočítané pojistné plnění vyšší, než dohodnutá výše franšízy, tato se neodečítá, to znamená, že se pojistné plnění poskytne v plné výši.

 • nepodmíněná – Franšíza, která se v každém případě odpočítává z náhrady škody. V ČR je totožná se spoluúčastí.
 • odečítací (excedentní) – Pojišťovna při pojistné náhradě nižší než je stanovená franšíza neposkytuje náhradu vůbec, pokud je náhrada vyšší než sjednaná franšíza, uhradí se jen rozdíl, tedy excedent (zůstatek) mezi celkovou stanovenou náhradou a franšízou.
 • podmíněná (integrální) – Pojišťovna neposkytuje pojistné plnění, pokud náhrada dosahuje výše dohodnuté franšízy, jestliže je náhrada vyšší než sjednaná franšíza, pak poskytuje pojistné plnění v plné výši stanovené náhrady bez jakékoliv srážky.

Frekvence placení pojistného

Dohodnutá četnost plateb pojistného (roční, pololetní, čtvrtletní, měsíční).

Garanční fond

Fond vytvořený na specifické účely jako rezerva. V komerčních pojišťovnách se vytváří zejména jako rezerva na smluvní povinné pojištění odpovědnosti za škodu, kterými se zabývá víc komerčních pojišťoven. Hradí se z něj mimo jiné i škoda, kterou způsobil a odpovídá za ni neznámý pachatel nebo pachatel, který z různých důvodů nezaplatil pojistné, a nebo se neví, ve které pojišťovně pojistné platil (např. při havarijním pojištění motorových vozidel).

Investiční činnost

Cílem finančních a investičních aktivit je zhodnocení kapitálu, který komerční pojišťovna vlastní nebo spravuje. Musí investovat tak, aby kdykoli mohla dostát svým závazkům vůči pojištěncům, a aby její portfolio prostředků bylo ochráněno v případě nepříznivých událostí na peněžním a kapitálovém trhu.

Kalkulační vzorec

Slouží pro výpočet pojistného

Kargo (pojištění přepravy zboží)

Pojištění přepravy zboží a věcí pro případ poškození nebo zničení během přepravy různými dopravními prostředky.

Kasko (havarijní pojištění)

Pojištění dopravního prostředku pro případ jeho poškození nebo zničení.

Klient

Zákazník, kterému pojišťovna poskytuje službu.

Komerční pojišťovna

Pojišťovna, jejímž předmětem podnikání je pojišťovací činnost a jejím cílem je poskytování služeb, dosáhnout určitý zisk a významné postavení na trhu.

Krátkodobé pojištění

Pojištění sjednané na dobu kratší než 1 rok.

Likvidace pojistné události

Soubor činností, které souvisí s vyřizováním pojistné události. Zahrnuje šetření nutné ke zjištění, zda-li bude pojišťovna plnit a v jakém rozsahu, registraci, ověření, výpočet, výplatu a všechny další administrativní kroky s likvidací spojené.

Likvidátor pojistných událostí

Pracovník pojišťovny nebo jí pověřený expert, jehož úlohou je zjišťovat rozsah, příčiny pojistných událostí a vyčíslovat pojistná plnění ve smyslu dohodnuté smlouvy. Jedná se o profesi, která vyžaduje vědomosti z pojišťovnictví, ale i odborné vědomosti z jiných oblastí (např. strojař, elektrotechnik, odborný lékař), ekonomiky, tvorby cen, právních předpisů a z oblasti etiky a taktiky přístupu ke klientovi.

Loyd´s

Největší a nejstarší pojišťovací společnost na světě, která vznikla v 17. století v Londýně.

Lom strojů (pojištění strojů a strojních zařízení)

Pojistný produkt majetkového pojištění, z něhož pojišťovna hradí všechny škody způsobené na strojích a strojních zařízeních. Nepatří sem škody způsobené korozí a poškození gumových obručí běžným provozem, těsnění apod. Obyčejně bývá kombinováno s živelným pojištěním a pojištěním škod způsobených přerušením provozu strojů a strojních zařízení.

Malus

Jde o opak bonusu, tedy o přirážku ke stanovenému pojistnému, jestliže nejsou splněny určené podmínky průběhu pojištění nebo je realizace horší než dohodnuté (kalkulované) riziko. Nejčastěji se jedná o přirážku za nepříznivý škodový průběh v předcházejícím období a jiné.

Nahodilá událost

Skutečnost, která vznikne náhle a neočekávaně. Událost může nastat, ale není jisté, zda v době trvání pojištění vůbec nastane. Z nahodilé události je pojistná událost pouze v případě, že splní všechny pojistné podmínky příslušného pojištění.

Následné pojistné

Druhá a každá další platba pojistného

Neproporcionální zajištění (škodní)

Zajistitel zaplatí pojistiteli všechny škody, které překročí určitý limit vlastního vrubu, který je specifikovaný pojistitelem. Tento limit je vypočten na základě analýzy pojistného kmene, který má být zajištěn.

Nová hodnota

Potřebná částka na znovu pořízení nové věci.

Obchodní plán

Finanční vyjádření konkrétní obchodní činnosti s jejími výsledky. Vynaložené náklady a zisk, kterého bylo dosaženo.

Obchodní služba

Jedna z distribučních cest komerční pojišťovny. Prostřednictvím obchodní služby se zprostředkovává obchod (následně i servis) mezi pojišťovnou a (potenciálním) klientem. Mezi pracovníky obchodní služby patří zaměstnanci a zprostředkovatelé.

Obmyšlená osoba

Osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného.

Oprávněná osoba

Fyzická nebo právnická osoba, které vznikne právo na pojistné plnění.

Odkupné (odbytné u majetku)

Část technické rezervy u životního pojištění, která se vyplácí pojištěnému v případě, jestliže dojde ke zrušení životního pojištění před ukončením pojistné doby. Tato částka se většinou dle podmínek pojišťovny snižuje o náklady za předčasné ukončení platnosti pojištění.

Odpovědný pojistný matematik

Fyzická osoba zapsaná v seznamu odpovědných pojistných matematiků. Kontroluje správnost rozdělení výnosů, sazeb pojistného, technických rezerv, míry solventnosti, pojistné matematické metody používané při provozování pojištění. Potvrzuje svým podpisem správnost vykazovaných údajů. Pojišťovna nebo zajišťovna jsou povinny zabezpečit matematikovi přístup k informacím o jejich činnosti. Ze seznamu matematiků je vyškrtnut, pokud zemře nebo již nesplňuje podmínky stanovené pro jeho činnost nebo opakovaně a závazně porušuje povinnosti stanovené zákonem.

Peněžní rezervy

Jiná definice pro pojištění jako efektivní způsob tvorby a rozdělování peněžních rezerv k úhradě potřeb, jež vznikají z nahodilých událostí.

PIA

Mezinárodní pojišťovací tisk, sdružení s cílem vyměňovat si informace, články, dokumenty o pojišťovnictví mezi členskými časopisy z evropských zemí. PIA je sdružením, které seskupuje novináře s odbornou specializací v pojišťovnictví.

Podpojištění

Stav, kdy pojistná částka v pojistné smlouvě je nižší, než pojistná hodnota pojištěného majetku (např. pojistíme-li dům v ceně deseti milionů na pouhý milion).

Pojistitel

Právnická osoba (pojišťovna), k jejíž předmětu podnikání patří pojišťovací činnost.

Pojistka

Písemná forma pojistné smlouvy.

Pojistná částka

Maximální limit plnění pojišťovny dohodnutý v pojistné smlouvě nebo určený právním předpisem. Může se určit na jednu pojistnou událost, na události ve stanoveném období nebo jako maximální částka plnění během celého trvání pojištění (dožití).

Pojistná doba

Časové období, na které bylo pojištění sjednáno. Je ohraničená datem vzniku pojištění a datem jeho zániku. Může se dělit na pojistná období, která jsou rozhodná pro placení pojistného a pro případnou výpověď pojistné smlouvy.

Pojistná náhrada

Peněžní vyjádření škody resp. újmy z pojistné události, které uhradila pojišťovna dle pojistné smlouvy. Výška se určuje dle likvidačních zásad pro jednotlivé druhy pojistných produktů a dle platných právních a celních přepisů.

Pojistná odvětví

Samostatné skupiny pojištění.

Pojistná rezerva u životního pojištění

Částka, kterou tvoří zaplacené pojistné včetně přiznaných podílů na zisku po odpočtu rizikového pojistného a nákladů pojišťovny připadajících na jednotlivá pojištění za uplynulou dobu podle pojistně-technických zásad.

Pojistná smlouva

Písemný právní dokument mezi pojistitelem a pojistníkem. Dvoustranný právní úkon, na jehož základě vzniká a trvá smluvní pojištění a jehož obsahem jsou smluvní ujednání a podmínky pojistného vztahu.

Pojistná událost

Nahodilá skutečnost, se kterou je spojena povinnost pojistitele plnit pojistnou smlouvu.

Pojistné (cena pojištění)

Cena, kterou platí pojistník za poskytnutou pojistnou ochranu. Obvykle se platí v předem dohodnutých intervalech: běžné pojistné (ročně, pololetně, čtvrtletně a měsíčně), jednorázové pojistné (najednou za celou pojistnou dobu).

 • běžné – Pojistné určené na dohodnuté pojistné období, kterým je obyčejně 1 rok. Je důležitým bodem pojistné smlouvy. Je možné dohodnout roční, půlroční, čtvrtletní nebo měsíční pojistné období dle zvyklostí a podmínek jednotlivých pojišťoven
 • brutto – Pojistné, které má pojistník platit jako cenu za poskytovanou pojišťovací službu.
 • jednorázové – Pojistné zaplacené najednou na celé období platnosti pojištění.
 • netto – Část brutto pojistného, která je v kalkulaci určená dle výpočtu rizika.
 • nezasloužené (pojistné na budoucí období) – Pojistné, které nepatří pojišťovně v době jeho zaplacení. Jedná se o případ, kdy pojišťovna přijala pojistné, které se vztahuje k jinému účetnímu období, než je to, ve kterém bylo zaplaceno. Tato část pojistného se účtuje jako rezerva na pojistné budoucích období.
 • področní – Pojistné stanovené na kratší pojistné období než je jeden rok.
 • předepsané – Pojistné, které je stanovené na dohodnuté pojistné období. Neuhrazením ve stanovené (nebo dohodnuté) lhůtě zaniká a pojišťovna má nárok na dlužné pojistné.
 • zasloužené – Pojistné, které získala pojišťovna jako předepsané pojistné (nebo jeho část) a které patří do daného účetního období.

Pojistné období

Část pojistné doby, která je dohodnutá v pojistné smlouvě nebo je stanovená právním předpisem. Časový úsek, na který je potřebné ve stanovených termínech platit pojistné.

Pojistné plnění

Peněžní nebo naturální náhrada pojišťovny při vzniku pojistné události, na základě pojistné smlouvy. Jde o pojišťovnou vypočítanou a poskytnutou hodnotu ztráty způsobené poškozením nebo o dohodnutou sumu (v životním pojištění), takové pojistné plnění je pojišťovna povinná poskytnout pojištěnému (nebo poškozenému) za pojistnou událost, která splňuje podmínky dohodnuté v pojistné smlouvě nebo podmínky zákona. Též pojistná náhrada.

Pojistné podmínky specifické

Podmínky, které je možné odlišně dohodnout, než jsou podmínky všeobecné. Toto platí pro smluvní pojištění.

Pojistné podmínky všeobecné

Podmínky, které všeobecně vymezují způsob pojišťování pro určitý druh pojištění a bývají součástí pojistné smlouvy.

Pojistné právo

Souhrn právních norem v obecně závazných předpisech týkajících se pojištění a pojišťovnictví. Dělíme ho na veřejné pojistné právo a soukromé právo.

Pojistné právo soukromé

Tvoří souhrn právních norem upravujících specifika pojištění a pojišťovnictví, odlišnosti nad rámec obecné právní úpravy.

Pojistné právo veřejné

Vyjadřuje a zabezpečuje především zájmy státu, týká se zejména pojišťovnictví jako systému a pravidel provozování této činnosti a podmínek podnikání v pojišťovnictví, státního dozoru.

Pojistné rozpravy

Časopis českého pojišťovnictví, zaměřený především na rozvíjení teoretických znalostí. Vydavatelem je ČAP.

Pojistník (pojištěnec)

Fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojistitelem. Má za povinnost platit pojistné a má práva, která jsou stanovena v pojistné smlouvě.

Pojistný kmen

Soubor uzavřených pojistných smluv, které má komerční pojišťovna ve své správě.

Pojistný obzor

Odborný časopis, který vydává ČAP. Je o pojišťovnictví a přináší teoretické i praktické poznatky, poskytuje informace o situaci na domácím pojistném trhu, ale i o trzích zahraničních, věnuje se vzdělávání, propagaci apod.

Pojistný trh

Společenské prostředí nebo území, na kterém se střetává nabídka a poptávka po pojistné ochraně. Snahou všech komerčních pojišťoven je prosadit se na tomto trhu a dosáhnout významného postavení. Pojistný trh ovlivňuje stát prostřednictvím právních norem a svých orgánů státní správy, pojistitele, pojistníky, zajistitele, zprostředkovatele, asociace. Trh aktivně působí na kvalitu a rozsah pojišťovacích služeb a jejich cenu.

Pojistný trh investiční

Segmentace pojistného trhu, investování dočasně volných peněžních prostředků. Investování dočasně volných peněžních prostředků můžeme prostřednictvím bankovních depozit, cenných papírů, nemovitostí, cenných sbírek atd.

Pojistný trh věcný

Segmentace pojistného trhu, nabídka a poptávka po pojištění a zajištění. Tento trh můžeme ještě dále členit podle předmětu pojištění a zajištění (životní a neživotní pojištění) a podle subjektů ovlivňujících trh (komerční pojišťovny, zajišťovny, pojistníci, pojištění, zprostředkovatelé, dozor v pojišťovnictví, stát, asociace a další subjekty pojistného trhu).

Pojistný vztah

Právní vztah, který vzniká na základě pojistné smouvy mezi pojistitelem a pojistníkem z důvodu realizace pojištění. Vztah, který by měl být založen na korektnosti a vzájemé důvěře.

Pojištění

Pomoc v nouzi“. Z hlediska ekonomického to znamená vytvářet z příspěvků zájemců o pojištění (pojistníků) rezervy, které slouží k náhradám škod nebo k úhradě potřeb, které vzniknou pojištěným z nahodilých událostí. Jde o právní vztah mezi pojistitelem a pojistníkem. Základním účelem pojištění je zmírnit či odstranit nepříznivé důsledky způsobené nahodilými událostmi. Efektivní způsob tvorby a rozdělování peněžních rezerv k úhradě potřeb, které vznikají z nahodilýh událostí.

 • klasifikace – Třídění pojištění a pojistných produktů dle různých kritérií. Dle EU se pojištění člení na životní a neživotní, dle občanského zákoníku na pojištění majetku, pojištění odpovědnosti a pojištění osob.
 • konec – Termín (datum a čas), ve kterém pojištění zaniká. Je důležitý z hlediska vzniku a zániku práv pojištěného na pojistné plnění a práv pojišťovny na úhradu pojistného.
 • neživotní – Všechna pojištění, která nemají charakter životního pojištění. Jedná se o pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění úrazu. Pojistné plnění se uhradí na základě přímého projevu rizika po pojistné události (proto riziková pojištění)
 • počátek – Datum a čas, od kterého pojištění nabude právní moc a začíná se poskytovat pojistná ochrana.
 • rezervotvorné (životní) – Životní pojištění, ve kterém se vytváří rezerva na výplatu pojistné částky v případě dožití nebo úmrtí pojištěného. Pojistná částka bude vždy vyplacená (nebo dohodnutý důchod).
 • rizikové (neživotní) – Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, úrazu, případně pojištění jiných zájmů. Charakteristický rys – není zřejmé, jestli daná událost vznikne, kdy a v jaké rozsahu.
 • smluvní – Pojištění vznikající a zakládající se na uzavření pojistné smlouvy, která je písemná.
 • šomážní – Pojištění ztrát způsobené přerušením provozu. Pojistná ochrana se vztahuje na majetkové škody (peněžní újmy), které nejsou zahrnuty ani do jediného věcného pojištění. Týká se případů úplného nebo částečného přerušení provozu (živelná událost, poškození strojů…), při kterém nemůže pojištěný produkovat zisk. Z pojištění budou uhrazeny ztráty na zisku a náklady nevyhnutelné během úplného nebo částečného zastavení provozu v důsledku události uvedené v pojistné smlouvě.
 • zákonné – Pojištění vyplývající ze zákona, které se orientuje na poskytnutí pojistného plnění poškozenému za škodu, za kterou mu odpovídá pojištěný.
 • životní – Samostatné pojistné odvětví, které se orientuje na riziko dožití nebo úmrtí nebo jejich kombinace. V každém případě pojišťovna vyplatí pojistné plnění.

Pojištěný (pojištěnec)

Fyzická nebo právnická osoba, v jejíž prospěch byla uzavřena pojistná smlouva (může být shodná s pojistníkem).

Pojišťovací agent

Fyzická nebo právnická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy s osobou, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy.

Pojišťovací činnost

Předmět podnikání v komerční pojišťovně. Tato činnost zahrnuje: uzavírání pojistných smluv, správu pojištění, pojistná plnění, marketingovou činnost, zajišťovací činnost, zábrannou činnost aj.

Pojišťovací makléř

Fyzická nebo právnická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy s osobou, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy. Zprostředkovatel obvykle bývá zmocněncem jedné nebo druhé strany (pojistníka nebo pojistitele).

Pojišťovnictví

Specifické nevýrobní odvětví v ekonomice, které se zabývá pojišťovací, zajišťovací a zábrannou činností. Podle právních předpisů mohou pojišťovny vykonávat i jinou podnikatelskou či investiční činnost. Pojišťovnictví se zabývá pojistnou ochranou, úhradou pojistných událostí aj.

Poškozený

Ten, kdo utrpěl škodu, za kterou jiný podle platných právních předpisů odpovídá. U odpovědnosti se mluví o tzv. „třetí osobě“.

Právní ochrana zájmů klientů

Státní dozor v pojišťovnictví si klade za cíl maximální zabezpečení ochrany spotřebitele pojišťovacích služeb, který bude zároveň vyvážen komerční svobodou nabídky a výběru těchto služeb.

Principy pojištění

 • neekvivalentnosti – Pojistné plnění není závislé na výši zaplaceného pojistného. Pojistné plnění nebo pojistná náhrada může být vyšší či menší než zaplacené pojistné.
 • podmíněné návratnosti – Pojistné plnění se poskytne pojištěnému pouze v případě, že nastala pojistná událost na základě podmínek stanovených v pojistné smlouvě nebo pojistnými podmínkami.
 • solidárnosti – Pojistníci placením pojistného přispívají k tvorbě technických rezerv. Současně respektují, že pojistná plnění jsou poskytována pouze těm členům společenství, kterým nastala pojistná událost.

Proporcionální zajištění

Zavazuje pojistitele k zajištění a zajistitel je povinen akceptovat přijatý podíl na rizicích. Tím se zajistitel podílí proporcionálně na pojistném, škodách a určitých dalších výdajích, které vzniknou pojistiteli.

Provize (produkční nebo inkasní odměna)

Odměna obchodnímu zástupci nebo jinému zprostředkovateli obchodu za činnost spojenou s uzavřením obchodu. V pojišťovnictví se jedná o odměňování pojišťovacích zprostředkovatelů, agentů a pojišťovacích makléřů, kteří uzavírají pojistné smlouvy a vykonávají údržbu pojištění.

Provoz pojištění

Souhrn činností, které souvisí s evidencí a správou pojistných smluv a zabezpečením inkasa pojistného (evidence smluv, aktualizace stavu, spárování plateb, storna, archivace aj.).

Prvopojistitel

Právnický subjekt, který převzal pojistné riziko, potvrdil pojistné podmínky a začátek pojištění v pojistné smlouvě.

Předepsané pojistné

Pojistné, které je stanovené na dohodnuté pojistné období. Neuhrazením ve stanovené (nebo dohodnuté) lhůtě zaniká a pojišťovna má nárok na dlužné pojistné. Jedná se o ukazatel úrovně, obsahu a rozsahu pojistného trhu. Je jedním z ukazatelů výkonnosti komerční pojišťovny.

Připojištění

Rozšíření základního pojištění o další rizika nebo místní platnost pojištění. Jedná se např. o připojištění motorového vozidla při cestách do zahraničí.

Riziko

Představuje možnost poškození či ztráty, které mohou být majetkové, finanční, morální nebo zdravotní. Mohou být nahraditelné, ale existují i takové, které nahradit nelze. Zároveň je přirozenou snahou tato rizika minimalizovat.

Retrocese

Opakované zajištění. Zajistitel, který převzal část rizika do zajištění, dále postupuje část rizika dalšímu zajistiteli, resp. zajistitelům.

Rozdrobení rizika

Jedna z úloh, kterou plní zajištění. Pojistitel se zbavuje části rizika, jehož pojistná částka je vyšší než-li je ochoten přijmout na vlastní vrub. Zajištění tímto rozdroubje rizika a rozloží i náhrady škod, dle podmínek a podílu uvedeného v zajistné smlouvě.

Samopojištění

Proces, při kterém si na krytí (úplné nebo částečné) neočekávaných ztrát vytváří subjekt vlastní zdroje (úspory atd.) nebo tyto neočekávané ztráty kryje formou úvěru.

Sazba pojistného

Relativní vyjádření ceny pojistného rizika. Relativně vyjádřené pojistné na jednotku pojistné hodnoty. Obyčejně se uvádí v promile nebo v procentech z pojistné hodnoty, někdy se stanovuje v absolutní hodnotě v korunách, a to zejména v krátkodobém pojištění.

Smluvní ujednání

Závazná ustanovení, která specifikují Všeobecné pojistné podmínky a zahrnují i platné odchylky a doplňky.

Solventnost

Dostatek disponibilních peněžních zdrojů na krytí všech potřeb a závazků v příslušném čase. V pojišťovnictví se posuzuje okamžitá likvidita, která je reprezentovaná zejména objemem disponibilních technických rezerv a testem solventnosti, který hodnotí kapitálovou vybavenost pojišťovny v souvislosti se schopností krytí možných závazků, jež vyplývají z pojištění v budoucnosti.

Soupojištění

Představuje primární rozdělení rizika. Jeho podstatou je horizontální dělení rizika mezi více pojistitelů, kteří odpovídají za své podíly z celkového rizika.

Specifické pojistné podmínky (smluvní ujednání)

Konkrétní pojistné podmínky pro daný pojistný produkt. Konkretizují všeobecné pojistné podmínky, zejména různé výluky v konkrétním pojištění.

Spoluúčast

V pojistné smlouvě dohodnutá hodnota, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Obvykle je stanovena fixní částkou nebo procentem.

více informací: Co je spoluúčast

Sponzorská činnost

Sponzorskou činností získává komerční pojišťovna svou image. Touto činností se rozumí podpora jiné vybrané činnosti např. zdravotnictví, kultura, školství.

Správa pojištění

Soubor pracovních postupů směřujících k udržení a aktualizaci stavu pojistných smluv.

Storno

Předčasné ukončení pojištění.

Škoda

Poškození zdraví, majetkových hodnot nebo jiných zájmů vyjádřená v peněžních jednotkách. Pojistnou událostí se stává jen tehdy, jestliže událost, kterou byla škoda způsobená, odpovídá dohodnutým nebo jinak stanoveným pojistným podmínkám, má tedy pojistné krytí.

Škodní událost

Skutečnost, ze které vzniká škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události.

Škodovost

Ukazatel, který vyjadřuje poměr mezi výškou poskytnutých pojistných plnění a výškou předepsaného pojistného nebo kmenového pojistného. Udává se v procentech. Měla by být menší než netto pojistné v % a rozhodně by neměla dosahovat 100 % pojistného. V případě, že je vyšší než netto pojistné nebo dokonce jako brutto pojistné, jde o ekonomicky nevyrovnané pojistné, jež pojišťovně produkuje ztrátu.

Technické rezervy

Daňově uznané volné peněžní prostředky určené k užití v budoucím účetním období. Smyslem je zamezit zkreslení hospodářského výsledku pojišťovny, náklady jsou rozloženy v čase. Pojišťovna je povinna vytvářet technické rezervy, které jsou určeny k plnění závazků vzniklých z pojištění, a to v závislosti na povaze provozované pojišťovací činnosti. Jsou to závazky, které jsou na jedné straně pravděpodobné či jisté a na druhé straně není jistá jejich výše, okamžik vzniku. Zákon podává úplný výčet technických rezerv, které musí vytvářet, provozuje-li životní pojištění nebo neživotní pojištění.

Technická úroková míra

Je to zaručený podíl na výnosech z finančního umístění v životním pojištění.

Ukazatelé úrovně pojistného trhu

Slouží k hodnocení pojistného trhu, hodnotí obsah, rozsah, efektivnost. Vybírat tyto ukazatele je třeba takovým způsobem, abychom mohli trh hodnotit komplexně a zároveň se jednalo o ukazatele užívané ve vyspělých ekonomikách. Patří mezi ně: předepsané pojistné, pojistné plnění, škodovost, pojištěnost, koncentrace pojistného trhu, počet komerčních pojišťoven, počet uzavřených pojistných smluv, průměrné pojistné na jednu pojistnou smlouvu atd.

Územní platnost

Územní vymezené vyhláškou Ministerstva financí ČR a zelenou kartou, na kterém platí povinné pojištění, z něhož je možné hradit škody způsobené třetím osobám.

Vinkulace

Pojištění vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného => pojišťovna se potvrzením vinkulace zavazuje, že nevyplatí pojistné plnění z případné škody pojištěnému, ale jiné osobě. Provádí se zejména u majetkového pojištění a havarijního pojištění, ale je možná i jinde (např. u pojištění pohledávek).

Všeobecné pojistné podmínky

Zevšeobecněné podmínky pro jednotlivá pojistná odvětví nebo pojistné druhy. Určují způsob uzavření pojistné smlouvy, začátek, dobu a ukončení pojištění, výluky z pojištění, předmět pojištění, způsob a termíny placení pojistného, podmínky poskytnutí pojistného plnění.

Výkyvová (bezpečnostní) přirážka

Sazba orientovaná na případné náhlé výkyvy škodního průběhu; mohou to být výkyvy od průměrných hodnot v počtu událostí a v rozsahu ztrát, které může způsobit jedna událost. Je zakomponována do pojistného.

Výluky z pojištění

Věci nebo rizika, které jsou vyňaty z pojistného krytí. Škody na nich či jimi způsobené pojišťovna nebude hradit. Některé z nich nelze připojistit za zvýšené pojistné.

Výpověď

Písemná žádost o ukončení smlouvy. Podmínky předložení a akceptace stanoví Všeobecné pojistné podmínky.

Zábranná činnost

Činnost pojišťovny, která podléhá zákoně o pojišťovnictví prosazující preventivní opatření ke snižování rizika a rozsahu škod. Mimo jiných se uskutečňuje prostřednictvím finančních příspěvků a úvěru, které se použijí na preventivní opatření, zařízení, výchovu, propagační činnost aj.

Zajistitel (cedent)

Právnická osoba, která dostala povolení k provozování zajišťovací činnosti.

Zajistné

Odměna zajistiteli za převzetí rizika. Výše zajistného je částí pojistného těch smluv, které jsou předmětem zajistné smlouvy. Částí zajistného je zajišťovací provize.

Zajištění a zajišťovací činnost (cese)

„Pojištění pojišťovny“. Samostatná oblast pojišťovnictví. Základem zajišťovací činnosti je vertikální rozklad rizika a tím zmenšení dopadu na pojistně-technické rezervy. Pojistitel (cesionář) přenáší část svého rizika na zajistitele, který za úplatu (zajistné) přebírá tuto část rizika. Zajištění je právní vztah, který vzniká mezi pojistitelem a zajistitelem.

Zajištění poolové

Dočasné dohody pojistitelů, které mají charakter zajištění. Jejich cílem je soustředit kapacitu k pokrytí velkých rizik katastrofické povahy nebo zvláštního charakteru. Zásadou je, že všichni členové vkládají celou nebo část pojistného ze zvláštního obchodu do společného fondu. Všichni se pak podílejí na vzniklých škodách stejným dílem jako byl jejich vklad nebo jiným dohodnutým dílem.

Zajištění reciproční

Vzájemný vztah mezi partnery, kdy každá ze stran jednou vystupuje jako pojistitel a podruhé jako zajistitel.

Zajišťovací provize

Je část zajistného, příspěvek zajistitele pojistiteli na úhradu jeho správních nákladů. Tento příspěvek je dán procentem (od 5 – 35 % není-li dohodnuto jinak), které je většinou pevné, ale existuje i pohyblivá sazba.

Zajišťovací smlouva

Smlouva mezi pojistitelem a zajistitelem, která musí mít písemnou podobu. Předmětem této smlouvy je zajištění. Uzavřením této smlouvy se rozumí realizace nákupu a prodeje zajistné ochrany za předem stanovených podmínek.

Zajišťovna

Podnikatelský subjekt, který vykonává zajišťovací činnost.

Základní kapitál komerční pojišťovny

Peněžní ohodnocení hmotného a nehmotného kapitálu a zásob. Kapitálová vybavenost je důležitá, ovlivňuje bezpečnost provozování podnikatelské činnosti. Proto jsou požadavky na základní kapitál odstupňované svojí výší dle provozování pojistných odvětví. Stanovené limity mohou být upravovány na základě prováděcí vyhlášky Ministerstva financí (hlavně z důvodu jejich znehodnocení inflací).

Zákonný zástupce

Osoba, která je oprávněná jednat za osobu, jejíž způsobilost je právně omezená.

Zelená karta

Je zvláštním potvrzením o platnosti smluvního povinného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla pro zahraničí.

Zprostředkovatel

Fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna vykonávat zprostředkovatelskou činnost, která směřuje k tomu, aby třetí osoby uzavřely s pojistitelem pojistnou smlouvu. Rozlišujeme zprostředkovatele závislého (obvykle pracuje pro jednu pojišťovnu) a nezávislého (není vázaný na konkrétní pojišťovnu). Zprostředkovatel vykonává svojí činnost za provizi (odměnu), která je zakalkulovaná v pojistném. Pojišťovací agent, pojišťovací nebo zajišťovací makléř.

Způsob placení pojistného

Forma provedení platby (bezhotovostní, poštovní poukázkou, apod.).

Další informace: