Cestovní pojištění online

Cestovní pojištění – výklad pojmů

 • akutní onemocnění – náhle vzniklé onemocnění, které ohrožuje zdraví nebo život nemocného a které vyžaduje nutné a neodkladné léčení
 • asistenční služba – okamžitě dostupná pomoc zabezpečovaná na základě pověření pojistitele a poskytovaná osobám, které se dostanou během pojištěné cesty v důsledku pojistné události do nesnází
 • cena cestovní služby
  • celková cena společně nakoupených služeb všech pojištěných, ze které je kalkulován stornovací poplatek; do celkové ceny lze započítat náklady na letištní a bezpečnostní poplatky a taxy a palivový příplatek
  • cestovní službou kombinace služeb nebo služba samostatná, poskytovaná konečnému spotřebiteli za účelem uspokojování jeho potřeb v oblasti rekreace, turistiky, kultury, práce a sportu mimo jeho trvalé bydliště (např. zájezd, pobyt, letenka, jízdenka, pronájem auta či jachty)
 • bydliště – místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale; takový úmysl může vyplývat z jeho prohlášení nebo z okolností případu
 • cennosti – klenoty a předměty vyrobené z drahých kovů, kamenů nebo perel, hodinky, kožichy, veškeré starožitnosti a zbraně
 • časová cena – cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. Časovou cenu určuje pojistitel z nové ceny věci, přičemž přihlíží k jejímu stáří,stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení před pojistnou událostí anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem
 • chronické onemocnění – pomalu se rozvíjející nemoc (včetně poúrazových stavů), která existovala před počátkem pojištění a nebyla v té době stabilizována, tj. vyžadovala během předchozích 9 měsíců hospitalizaci nebo došlo k jejímu zhoršení či změně léčebných postupů nebo užívání léků
 • krádež – přivlastnění si věci pachatelem tím, že se jí zmocní překonáním překážek bránících věc před odcizením
 • lékařský převoz – převoz vozidlem nebo jiným dopravním prostředkem zdravotní služby (nikoliv soukromým vozidlem)
 • limit pojistného plnění – horní hranice pojistného plnění sjednaná v pojistné smlouvě
 • loupež – přivlastnění si věci pachatelem za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí proti pojištěnému
 • minimální pojistná sazba – za první tři dny pojištění, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak
 • náhradní pracovník – pracovník, který nahrazuje pojištěného v místě konání práce a pokračuje v jeho poslání po dohodě s asistenční službou pojistitele
 • následná škoda – jakákoliv škoda vyplývající z újmy na životě, zdraví nebo škodě na věci, zejména ztráta na výdělku a ušlý zisk
 • obmyšlená osoba – určená pojistníkem jménem nebo jeho vztahem k pojištěnému v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění z úrazového pojištění v případě smrti pojištěného;
 • oprávněná osoba – osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění
 • osoba blízká – příbuzný v řadě přímé (např. otec a syn, děd a jeho vnuk, praděd a pravnuk), sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké
 • pracovní cesta – pracovní cesta ve smyslu zákoníku práce a zákona o cestovních náhradách v platném znění, při těchto cestách lze provozovat i činnosti uvedené v podmínkách pojišťovny
 • profesionální sport – výkon takové sportovní činnosti, která je prováděna za úplatu na základě smlouvy se sportovní organizací, anebo která je převážným zdrojem příjmů sportovce
 • repatriace – převoz zraněné nebo nemocné pojištěné osoby sanitkou či letadlem do České republiky nebo převoz tělesných ostatků pojištěného v případě jeho úmrtí zorganizovaný asistenční službou pojistitele
 • skupinové pojištění – pojištění vztahující se na členy určité skupiny, popřípadě i na jejich rodiny a osoby na nich nezávislé, nemusí smlouva obsahovat jména pojištěných, lze-li pojištěné bez pochybností určit alespoň v době pojistné události;
 • spolucestující osoba – osoba, která cestuje společně s pojištěným a je uvedena ve stejné pojistné smlouvě jako pojištěný nebo ve stejném cestovním dokladu pojištěného
 • spoluúčast – dohodnutá finanční částka, kterou se pojištěný podílí na pojistném plnění; stanoví se pevnou částkou, procentem nebo jejich kombinací;
 • sportovní vybavení – náčiní a nářadí sloužící k sportovním účelům
 • stav nouze – situace, při které bezprostředně hrozí újma na životě či vážná újma na zdraví nebo značná škoda či značné zvětšení rozsahu již vzniklé škody a která vyžaduje bezodkladné řešení
 • storno fakturou – doklad o zrušení služby vystavený poskytovatelem cestovní služby obsahující jména osob rušících službu, datum zrušení služby a výši stornovacího poplatku
 • stornovací poplatek – poplatek, který si účtuje poskytovatel cestovní služby za její zrušení, výše stornopoplatku se stanoví podle obchodních podmínek poskytovatele cestovní služby (nejčastěji bývá spoluúčast 20%)
 • škodná událost – událost, ze které vznikla škoda či újma a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění
 • terorismus – plánované, promyšlené a politicky či ideologicky motivované násilí, zaměřené proti nezúčastněným osobám, sloužící k dosažení vytyčených cílů. Za projev terorismu se považuje zejména útok na lidské životy, který může způsobit poškození zdraví nebo smrt.
 • únos nebo braní rukojmí – únos letadla, lodi nebo jiného prostředku veřejné dopravy osob či prostředků přepravy nákladu, příprava použití a použití zbraní, výbušnin nebo jaderných, biologických či chemických zbraní s cílem ohrožení lidského zdraví a života
 • turistická cesta – rekreační a poznávací cesty a pobyty, studijní pobyty, stáže a provozování veškerých sportů na rekreační úrovni, vyjma sportů rizikových a nepojistitelných. O rizikovosti sportovních aktivit pro účely pojištění rozhoduje pojistitel
 • úraz – neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt
 • vstupní věk pojištěného – rozdíl mezi kalendářním rokem počátku pojištění a kalendářním rokem narození pojištěného
 • zavazadla – věci osobní potřeby a sportovní nářadí a náčiní pojištěného obvyklé pro účel, charakter a délku pojištěné cesty
 • značná škoda na majetku – škoda dosahující částky nejméně 500.000,- Kč (může být u každé pojišťovny stanoveno jinak, informujte se v podmínkách)
 • zrušení cesty – prokazatelné jednání pojištěného nebo jiné oprávněné osoby učiněné v době trvání pojištění u poskytovatele cestovní služby nejpozději před nástupem pojištěné cesty s cílem zrušit tuto cestu
 • zvíře – smysly nadaný živý tvor

Další informace: Obecný slovník pojmů pojištění a finance

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem (pojistnou smlouvu a kartičky pojištěných) a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.