Pojištění majetku online

Pojištění majetku – výklad pojmů

 • Běžné pojistné – pojistné stanovené za pojistné období
 • Budova – nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí
 • Nová cena – je cena, za kterou lze v daném umístěna v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu
 • Časová cena – je cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí – stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení a nebo ke zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem
 • Obvyklá cena – je cena, která by byla dosažena při prodeji stejné, popřípadě obdobné věci v obvyklém obchodním styku v tuzemsku
 • Ekologická újma – ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystému vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti
 • Hrubá nedbalost – takové zanedbání nutné opatrnosti a obezřetnosti, porušení právních předpisů nebo předpisů vydaných na základě nich, anebo smluvně převzatých povinností, jehož důsledkem byl vznik majetkové nebo nemajetkové újmy nebo zvětšení jejích následků (např. porušení protipožárních předpisů, závažné porušení technologických pravidel)
 • Jednotka – zahrnuje byt (nebytový prostor) jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech budovy vzájemně spojené a neoddělitelné
 • Jednorázové pojistné – pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno
 • Jiná újma na jmění– jakákoliv újma vzniklá jinak než usmrcením, na zdraví nebo na věci; jiná újma na jmění, která vyplývá z usmrcení, ublížení na zdraví nebo škody na věci, zejména ztráta na výdělku a ušlý zisk (tzv. následná škoda); jiná újma na jmění, která nevyplývá z usmrcení, ublížení na zdraví nebo škody na věci (tzv. čistá finanční škoda)
 • Jmění – souhrn majetku a dluhů osoby (právnické nebo fyzické)
 • Majetek – movité a nemovité věci specifikované v pojistné smlouvě
 • Nahodilá skutečnost – skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání pojištění vůbec nastane
 • Oprávněná osoba – oprávněnou osobou je pojištěný
 • Osoba blízká – příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství, jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby se švagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí
 • Počítání času – lhůta nebo doba určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek. Konec lhůty nebo doby určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta nebo doba počítá. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty nebo doby
  na poslední den měsíce
 • Poddolování – lidská činnost spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb
 • Pojistitel – zpravidla pojišťovna
 • Pojistná doba – doba, na kterou bylo pojištění sjednáno
 • Pojistná částka – částka vyjadřující hodnotu pojištěného majetku
 • Pojistná hodnota – nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat
 • Pojistná událost – nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění
 • Pojistné – úplata za pojištění, kterou je povinen pojistiteli platit pojistník
 • Pojistné nebezpečí – možná příčina vzniku pojistné události
 • Pojistné období – časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné
 • Pojistné riziko – míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím
 • Pojistník – osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu a která je podle této smlouvy povinna platit pojistné
 • Pojistný rok – doba od výročního dne počátku pojištění do následujícího výročního dne počátku pojištění
 • Pojištění cizího pojistného nebezpečí – pojištění, které uzavírá pojistník na pojistné riziko pojištěného, který je osobou odlišnou od pojistníka
 • Pojištěný – osoba, na jejíž majetek nebo odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje
 • Pojišťovací zprostředkovatel – fyzická nebo právnická osoba, která provádí odbornou činnost směřující k uzavírání pojistných smluv a k provádění dalších činností s tím souvisejících; postavení pojišťovacích zprostředkovatelů, jejich práva a povinnosti upravuje zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Seznam je možné shlédnout u ČNB
 • Roční limit pojistného plnění – pojistné plnění pro jednu a všechny škody během jednoho pojistného roku
 • Sesedání půdy – klesání zemského povrchu směrem do středu země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti
 • Sesuv – pohyb hornin nebo zemin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením zemské tíže nebo lidské činnosti při porušení podmínek statické rovnováhy svahu
 • Skutečná škoda – zmenšení majetku poškozeného ve srovnání se stavem, jaký byl před způsobením škody resp. náklady nutné na uvedení majetku poškozeného do stavu před vznikem škody
 • Spoluúčast – částka dohodnutá mezi pojistníkem a pojistitelem v pojistné smlouvě, která se odečítá od pojistného plnění při každé pojistné události
 • Škoda na věci
 • poškození nebo zničení věci
 • Škoda způsobená úmyslně – škoda, která byla způsobena úmyslným jednáním nebo úmyslným opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek, a chtěl jej způsobit anebo věděl, že škodlivý následek může způsobit, a pro případ, že jej způsobí, byl s tím srozuměn
 • Škodná událost – skutečnost, ze které vznikla škoda nebo jiná újma a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění
 • Škody na životním prostředí – poškození životního prostředí nebo jeho složek (ovzduší, voda, horniny, půda, živé organismy, ekosystémy a energie), za životní prostředí se považuje i následná škoda, která vznikla v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat v důsledku kontaminace vod, ušlý zisk). Kontaminací se rozumí zamoření, znečištění či jiné zhoršení jakosti, bonity nebo kvality jednotlivých složek životního prostředí
 • Újma na zdraví – tělesné poškození fyzické osoby
 • Úmyslné jednání – je vždy jednáním zaviněným, a to:
  • jednající osoba o dosažení následku usilovala a svým jednáním k němu směřovala – přímý úmysl
  • jednající osoba věděla, že k následku může dojít a byla s tím srozuměna, zaujala k jeho vzniku vztah lhostejnosti – nepřímý úmysl
 • Věc hmotná – ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu
 • Výroční den počátku pojištění – den, který se číslem dne v měsíci a pojmenováním měsíce shoduje se dnem počátku pojištění
 • Ztráta věci – stav, kdy poškozený ztratil nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat
 • Zvíře – je pro účely  pojištění majetku a domácnosti považováno za věc hmotnou movitou v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze. Ustanovení zákona o věcech se na živé zvíře použijí jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze 

Další informace: Obecný slovník pojmů pojištění a finance

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.