Cestovní pojištění online

Cestovní pojištění AXA Assistance Komfort a Excelent

 • Komfort a Excelent jsou cestovní pojištění od AXA Assistance s výrazně vyššími limity pojistného plnění.

Oba produkty mají již v základu

 • pojištění léčebných výloh
 • úrazové pojištění
 • pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na věci
 • pojištění zavazadel
 • asistenční služby včetně pojištění právní ochrany
 • pojištění cestování letadlem – zpoždění zavazadel, zpoždění nebo zrušení letu

Varianty pojištění

 • jednorázové pojištění (max. 90 dní) – krátkodobá cesta do zahraničí na pevně stanovenou dobu, cena dle počtu dní
 • roční pojištění (CPOV) – roční pojištění pro opakované výjezdy, uzavírá se na dobu určitou 1 rok, lze prodlužovat
 • rodinné pojištění (CPOV) – roční pojištění pro opakované výjezdy s výhodnou cenou pro rodinu – 2 dospělí a jejich děti (více viz. AXA Assistance pro rodiny)
Pojištění opakovaných výjezdů (CPOV) je určeno pro opakované cesty do zahraničí během jednoho roku. Vztahuje se na neomezený počet zahraničních cest začínajících a končících v České republice a uskutečněných po dobu trvání pojištění. Doba nepřetržitého pobytu v zahraničí, během níž má pojištěný v případě pojistné události právo na pojistné plnění, činí maximálně 90 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Pojištění začíná platit nejdříve 4 hodiny po sjednání (po dokončení on-line platby nebo po přijetí platby na náš účet). Lze jej sjednat s počátkem v aktuální den (ode „dneška“). Podle vámi vybrané cílové destinace se zvolí platnost pro zónu Evropa či, zónu svět bez USA a Kanady či pro zónu celý svět. Do zóny Evropa patří zeměpisná oblast Evropy, dále pak celé Rusko, Turecko, Izrael, Tunisko, Kanárské ostrovy, Egypt, Gruzie a Maroko.

Léčebné výlohy COVID-19

Varianta Excelent zahrnuje také léčebné výlohy související s onemocněním COVID-19 v oblastech, kam Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce nedoporučuje cestovat nebo doporučuje tyto cesty odložit – včetně černých a tmavě červených zemí. Dílčí limit 25 mil. Kč.

Preventivní karanténa COVID-19

Toto pojištění nově zahrnuje náklady na ubytování a stravu související s nařízenou preventivní karanténou v souvislosti s onemocněním COVID-19 a náklady na předčasný návrat po ukončení nařízené preventivní karantény. V obou případech je limit pojistného plnění:
 • produkt Excelent – 30 000 Kč
 • produkt Komfort – 10 000 Kč v Evropě, 15 000 Kč ve světě
Ve všech případech spoluúčast 20%.

Pojištění cestování letadlem

Zahrnuto ve variantě Excelent. Slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v důsledku zpoždění zavazadel leteckým přepravcem o více než 6 hodin nebo které vzniknou v důsledku zpoždění odletu o 6 hodin a více. Zahrnuje zároveň úhradu nákladů v důsledku zrušení odletu, kdy doba poskytnutí náhradní dopravy přesáhla 6 hodin. Pojištěný má nárok na proplacení základního občerstvení, hygienických nákladů a nákladů na náhradní dopravu, jež musel vynaložit při cestě na náhradní spoj. Toto pojištění se nevztahuje na případ, kdy víte předem, že se let zpozdí nebo je zrušen, a tak se ani nedostavíte na letiště. Je určené pro případy, kdy kvůli problémům uvíznete na letišti a jste nuceni si koupit nutné občerstvení, hygienické potřeby či oblečení. Pokud je let opožděn výrazněji a jste např. nuceni prodloužit si ubytování nebo dojde ke ztrátě zavazadla, můžete žádat o kompenzaci přímo leteckou společnost.

Připojištění

 • připojištění rizikových sportů – běžné méně rizikové sporty jsou zdarma, rizikovější sporty za příplatek, některé nebezpečné aktivity jsou vyloučeny (viz. Pojištění sportů AXA Assistance)
 • připojištění práce a studium – pokud do zahraničí cestujete za účelem jiným než turistickým, je nutné se pro to připojistit (v on-line sjednání stačí správně zvolit účel cesty) – týká se to administrativních i manuálních pracovních cest, studijních pobytů, stáží (placených i neplacených), au-pair apod.
 • připojištění chronického onemocnění – krytí léčebných nákladů při zhoršení zdravotního stavu v souvislosti s chronickým onemocněním (vrozené nebo v průběhu života získané dlouhodobě pomalu se rozvíjející onemocnění, které bylo diagnostikováno před počátkem pojištění a u kterého došlo v době 12 měsíců před uzavřením pojistné smlouvy ke změně původního zdravotního stavu, tzn. pojištěný byl následkem tohoto onemocnění hospitalizován nebo akutně léčen, nebo u něj došlo ke změně způsobu léčení či úpravě medikace); limity plnění 2,5 mil. Kč (Komfort) a 5 mil. Kč (Excelent)
 • pojištění domácího mazlíčka (produkt Excelent) – pojištění domácího zvířete (pes nebo kočka ve věku 3 měsíce – 10 let), které si berete s sebou na cesty a jehož majitelem je pojištěná osoba a které je identifikováno mikročipem nebo tetováním a splňuje požadavky o omezení pro vstup psů a koček na území cílového státu – zahrnuje veterinární péči, dopravu zvířete k veterináři a rozšíření krytí z pojištění odpovědnosti pro škody způsobené tímto zvířetem

Připojištění storna cesty

Pokrývá stornovací poplatky cestovní kanceláře při zrušení cesty, letenky, jízdenky a samostatně objednaného ubytování ze závažných důvodů (úmrtí, hospitalizace, rodinná událost, velká škoda na majetku a další – viz. smluvní podmínky). Současně zahrnuje i náklady na zpáteční cestu v případě předčasného ukončení již započaté cesty a kompenzaci za každý den nevyužité dovolené (opět platí v případě nutnosti návratu z výše uvedených závažných důvodů). Pro připojištění storna cesty platí spoluúčast 20%. Limit plnění max. 500 000 Kč. Pojištění storna lze sjednat nejpozději 15 dní před odjezdem. Pokud je storno cesty sjednáno méně než 15 dní před odjezdem, poskytne pojišťovna plnění pouze z pojištění zmeškání odjezdu, předčasného návratu a nevyužité dovolené (ale nikoliv zrušení cesty).

Připojištění autoasistence

Připojistit si můžete technickou asistenci vozidla, se kterým cestujete na dovolenou do zahraničí. Platí pro dvoustopé motorové vozidlo (auto) s platnou českou registrační značkou (SPZ), jehož celková hmotnost není vyšší než 3,5 t, jehož je pojištěný vlastníkem nebo provozovatelem. Platí pro vozidla max. 15 let stáří. Obsahuje opravu na místě (příjezd + 1 hodina práce), kde vozidlo přestalo být provozuschopné, nebo odtah do nejbližšího servisu (reálné náklady), parkovné (max. 3 dny), náhradní ubytování v hotelu (80 EUR / noc), náhradní doprava do cíle cesty nebo domů (vlak, autobus) a v případě nemožnosti opravy do 5 pracovních dnů také odtah zpět do ČR (limit 55 000 Kč). Dále je k dispozici telefonické tlumočení při styku s úřady. Platí pro zónu Evropa, tj. zeměpisná oblast Evropy, dále pak celé Rusko, Turecko, Izrael, Tunisko, Kanárské ostrovy, Egypt, Gruzie a Maroko.

Připojištění spoluúčasti u zapůjčeného vozidla

Půjčte si auto, motorku nebo skútr v zahraničí bez obav. Toto připojištění vás ochrání před platbou nezbytné spoluúčasti, kterou po vás bude chtít půjčovna proplatit, když vozidlo vrátíte poškozené nebo budete mít nehodu. Limit 30 000 Kč. Upozornění! Toto připojištění nenahrazuje havarijní pojištění pro zapůjčené vozidlo. To si musíte pojistit u zahraničí půjčovny. Toto připojištění kryje pouze spoluúčast, kterou bude v případě nehody půjčovna po vás chtít zaplatit. Pokud dojde k pojistné události, je nutné přivolat místní policii a vyžádat si policejní zprávu o události. Škodu na vozidle důkladně vyfotografujte. Následně kontaktujte asistenční službu.

Pojištění právní ochrany

Slouží k právní pomoci během pobytu v zahraničí. Pomůže vám, pokud je vám při pobytu v zahraničí způsobena újma porušením právních předpisů nebo povinností. A také v případě, když jste po dopravní nehodě obviněný z přestupku nebo trestného činu. V případě pojistné události pojišťovna poskytne telefonické poradenství a zajištění a úhradu finančních nákladů, které je nutné vynaložit na odměnu právního zástupce, tlumočníka, překladatele nebo soudního znalce, soudní poplatky, Vaši cestu a standardní ubytování (pokud Vás soud předvolá k účasti na soudním jednání), cestu a standardní ubytování Vašeho svědka (pokud jej soud předvolá k účasti na soudním jednání), náhradu nákladů soudního řízení.

Limity pojistného plnění

KOMFORT EXCELENT
POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH (PLV)
Celkový limit 5 000 000 Kč 500 000 000 Kč
– repatriace a transporty reálné náklady do celkového limitu reálné náklady do celkového limitu
– zuby 11 000 Kč 20 000 Kč
– pojištění zásahu horské služby při pojistné události reálné náklady do celkového limitu reálné náklady do celkového limitu
– návštěva rodinného příslušníka – doprava reálné náklady do celkového limitu reálné náklady do celkového limitu
– návštěva rodinného příslušníka – ubytování – dílčí limit 150 € / noc; max. 10 nocí 200 € / noc; max. 10 nocí
– dílčí limit pro léčebné výlohy související s onemocněním COVID-19 – v oblastech, kam Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce nedoporučuje cestovat nebo doporučuje tyto cesty odložit 25 000 000 Kč na území zvoleném v pojistné smlouvě
– náklady na ubytování a stravu související s nařízenou preventivní karanténou v souvislosti s onemocněním COVID-19, která neprobíhá v rámci dohodnutého ubytování a stravování pojištěného nebo na náklady místních úřadů 10 000 Kč (Evropa) 15 000 Kč (svět) spoluúčast 20% 30 000 Kč spoluúčast 20%
– náklady na předčasný návrat po ukončení nařízené preventivní karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 mimo území České republiky, pokud pro návrat nebylo možné využít původně plánovaný způsob dopravy 10 000 Kč (Evropa) 15 000 Kč (svět) spoluúčast 20% 30 000 Kč spoluúčast 20%
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ (ÚP)
Smrt úrazem 250 000 Kč 500 000 Kč
Trvalé následky úrazu 500 000 Kč 1 000 000 Kč
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU (ODP)
Odpovědnost – nemajetková újma na zdraví 1 000 000 Kč 25 000 000 Kč
Odpovědnost – škoda na věci 500 000 Kč 10 000 000 Kč
Odpovědnost – ušlý zisk 1 000 000 Kč
Spoluúčast 5 000 Kč 5 000 Kč
POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL (ZAV)
Pojištění zavazadel – celkový limit 20 000 Kč 40 000 Kč
Pojištění zavazadel – limit na věc 10 000 Kč 20 000 Kč
Ztráta osobních dokladů – dílčí limit 4 000 Kč 4 000 Kč
Elektronika, sportovní vybavení – dílčí limit 10 000 Kč 20 000 Kč
Pojištění obchodního vybavení – celkový limit 40 000 Kč
POJIŠTĚNÍ CESTOVÁNÍ LETADLEM (PCL)
Pojištění zpoždění zavazadel 5 000 Kč
Pojištění zpoždění a zrušení letu 500 Kč za každou hodinu; max. 10 000 Kč
POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB (PAS)
Turistické a lékařské informace ano ano
Telefonická pomoc v nouzi ano ano
Pojištění právní ochrany 20 000 Kč 100 000 Kč
Lifestyle asistence ano
POJIŠTĚNÍ DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ
Pojištění veterinární péče 20 000 Kč
Doprava domácího zvířete k veterináři 20 000 Kč
Rozšíření krytí z pojištění odpovědnosti pro škody způsobené domácím zvířetem do limitu ODP

Dokumenty

Alternativní produkty AXA Assistance

Pojišťovna nabízí následující levnější produkty s nižšími limity pojistného plnění a s omezenými možnostmi připojištění:
 • Reference – pouze léčebné výlohy (lze roční či rodinné)
 • Reference Plus – léčebné výlohy a pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na věci
 • Reference Super – léčebné výlohy a úrazové pojištění
 • Reference SuperPlus – léčebné výlohy, pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem (pojistnou smlouvu a kartičky pojištěných) a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.