Cestovní pojištění online

Nejlevnější cestovní pojištění. Ceny již od 7 Kč na den.

Porovnat nabídky pojišťoven

Cestovní pojištění AXA Assistance Komfort a Excelent

zpět na cestovní pojištění AXA Assistance

Komfort a Excelent jsou cestovní pojištění od AXA Assistance s výrazně vyššími limity pojistného plnění.

Oba produkty mají již v základu

 • pojištění léčebných výloh
 • úrazové pojištění
 • pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na věci
 • pojištění zavazadel
 • asistenční služby včetně pojištění právní ochrany
 • pojištění cestování letadlem – zpoždění zavazadel, zpoždění nebo zrušení letu

 

 

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem (pojistnou smlouvu a kartičky pojištěných) a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.

Varianty pojištění

 • jednorázové pojištění (max. 90 dní) – krátkodobá cesta do zahraničí na pevně stanovenou dobu, cena dle počtu dní
 • roční pojištění (CPOV) – dlouhodobé pojištění pro opakované výjezdy, uzavírá se na dobu neurčitou, platí se ročně
 • rodinné pojištění (CPOV) – roční pojištění pro opakované výjezdy s výhodnou cenou pro rodinu – 2 dospělí a jejich děti (více viz. AXA Assistance pro rodiny)

Pojištění opakovaných výjezdů (CPOV) je určeno pro opakované cesty do zahraničí během jednoho roku. Vztahuje se na neomezený počet zahraničních cest začínajících a končících v České republice a uskutečněných po dobu trvání pojištění. Doba nepřetržitého pobytu v zahraničí, během níž má pojištěný v případě pojistné události právo na pojistné plnění, činí maximálně 90 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Pojištění začíná platit 4 hodiny po sjednání (po dokončení on-line platby nebo po přijetí platby na náš účet). Lze jej sjednat s počátkem v aktuální den (ode „dneška“). U jednorázových pojištění (nikoliv u pojištění opakovaných výjezdů – CPOV) není podmínkou být v době sjednání na území ČR – pojištění začne dnem, který sjednáte jako počátek pojištění.

Podle vámi vybrané cílové destinace se zvolí platnost pro zónu Evropa či pro zónu celý svět. Do zóny Evropa patří zeměpisná oblast Evropy, dále pak celé Rusko, Turecko, Izrael, Tunisko, Kanárské ostrovy, Egypt a Gruzie. (To, že do zóny Evropa spadá celé Rusko, není v aktuálních smluvních podmínkách uvedeno, ale na vyžádání vám to pojišťovna písemně potvrdí).

Pojištění cestování letadlem

Zahrnuto ve variantě Excelent. Slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v důsledku zpoždění zavazadel leteckým přepravcem o více než 6 hodin nebo které vzniknou v důsledku zpoždění odletu o 6 hodin a více. Zahrnuje zároveň úhradu nákladů v důsledku zrušení odletu, kdy doba poskytnutí náhradní dopravy přesáhla 6 hodin.

Pojištěný má nárok na proplacení základního občerstvení, hygienických nákladů a nákladů na náhradní dopravu, jež musel vynaložit při cestě na náhradní spoj.

Toto pojištění se nevztahuje na případ, kdy víte předem, že se let zpozdí nebo je zrušen, a tak se ani nedostavíte na letiště. Je určené pro případy, kdy kvůli problémům uvíznete na letišti a jste nuceni si koupit nutné občerstvení, hygienické potřeby či oblečení.

Pokud je let opožděn výrazněji a jste např. nuceni prodloužit si ubytování nebo dojde ke ztrátě zavazadla, můžete žádat o kompenzaci přímo leteckou společnost.

Připojištění

 • připojištění rizikových sportů – běžné méně rizikové sporty jsou zdarma, rizikovější sporty (a běžné profesionální či organizované) za příplatek, některé nebezpečné aktivity jsou vyloučeny (viz. Pojištění sportů AXA Assistance)
 • připojištění pracovních manuálních cest – pokud cestujete za manuální prací, je nutné se pro to připojistit (v on-line sjednání stačí správně zvolit účel cesty), administrativní pracovní cesty jsou bez příplatku. Toto připojištění nelze využít pro děti (0-17) a seniory (70+).
 • připojištění chronických onemocnění – ochrana v případě projevu chronického onemocnění v zahraničí. Pokrývá úhradu nákladů, jež souvisí s chronickým onemocněním a zahrnuta je ambulantní ošetření chirurgického zákroku, k němuž došlo 30 dní před počátkem cesty. Připojištění dále zahrnuje i krytí nákladů spojených se zhoršením chronického onemocnění, pokud za posledních 12 měsíců došlo ke změně zdravotního stavu (stabilizovaná chronická onemocnění jsou zahrnuta v základním rozsahu cestovního pojištění).

Připojištění storna cesty

Pokrývá stornovací poplatky cestovní kanceláře při zrušení cesty, letenky, jízdenky a samostatně objednaného ubytování ze závažných důvodů (úmrtí, hospitalizace, rodinná událost, velká škoda na majetku a další – viz. smluvní podmínky).

Současně zahrnuje i náklady na zpáteční cestu v případě předčasného ukončení již započaté cesty a kompenzaci za každý den nevyužité dovolené (opět platí v případě nutnosti návratu z výše uvedených závažných důvodů).

Pro připojištění storna cesty platí spoluúčast 10%.

Připojištění storna lze sjednat nejpozději do 14 kalendářních dní po úhradě ceny zájezdu nebo služby cestovního ruchu. Jsou-li zájezd nebo služba cestovního ruchu zakoupeny méně než 30 dní před plánovaným datem odjezdu, musí být připojištění storna sjednáno nejpozději v den úhrady ceny zájezdu nebo služby cestovního ruchu. Pokud je připojištění storna sjednáno později, poskytne pojišťovna pojistné plnění z pojištění nevyužité dovolené a pojištění předčasného návratu, pojištěný však nemá právo na pojistné plnění z pojištění storna cesty.

Připojištění technické asistence vozidla

V rámci balíčku Dovolená bez starostí si lze připojistit technickou asistenci vozidla, se kterým cestujete na dovolenou do zahraničí. Platí pro jednostopé nebo dvoustopé motorové vozidlo s platnou českou registrační značkou (SPZ), jehož celková hmotnost není vyšší než 3,5 t, jehož je pojištěný vlastníkem nebo provozovatelem.

Obsahuje opravu na místě (limit 5 000 Kč), kde vozidlo přestalo být provozuschopné, nebo odtah do nejbližšího servisu (limit 5 000 Kč), dočasné ubytování (100 EUR / noc), pokračování v cestě (reálné náklady) a v případě nemožnosti opravy do pěti pracovních dnů také odtah zpět do ČR (limit 25 000 Kč).

Vztahuje se na území evropských států s výjimkou České republiky, Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Moldavska a Turecka.

Připojištění domácích mazlíčků

V rámci balíčku Dovolená bez starostí si lze připojistit veterinární péči vašeho psa nebo kočky, který s vámi cestuje na dovolenou do zahraničí.

Pojištěné zvíře je pes nebo kočka ve věku 3 měsíce-10 let, jejímž majitelem je pojištěná osoba a které je identifikováno mikročipem nebo tetováním a splňuje požadavky a omezení pro vstup psů a koček na území cílového státu, který je předmětem cestovního pojištění, ke kterému bylo pojištění sjednáno.

Zahrnuje také rozšíření krytí z pojištění odpovědnosti pro škody způsobené zvířetem.

Limity pojistného plnění

KOMFORT EXCELENT
POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH (PLV)
Celkový limit 5 000 000 Kč 500 000 000 Kč
– repatriace a transporty reálné náklady do limitu PLV reálné náklady do limitu PLV
– návrat do místa bydliště při snížené pohyblivosti následkem pojistné události reálné náklady do limitu PLV reálné náklady do limitu PLV
– zuby 11 000 Kč 13 000 Kč
– pojištění zásahu horské služby při pojistné události reálné náklady do limitu PLV reálné náklady do limitu PLV
– doprava doprovázející osoby reálné náklady do limitu PLV reálné náklady do limitu PLV
– ubytování doprovázející osoby 150 € / noc; max. 10 nocí 200 € / noc; max. 10 nocí
– pojištění rizik souvisejících s terorismem 2 500 000 Kč 5 000 000 Kč
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ (ÚP)
Smrt úrazem 250 000 Kč 500 000 Kč
Trvalé následky úrazu 500 000 Kč 1 000 000 Kč
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU (ODP)
Odpovědnost za škodu – na zdraví 1 000 000 Kč 25 000 000 Kč
Odpovědnost za škodu – na věci 500 000 Kč 10 000 000 Kč
Odpovědnost – následné finanční škody 1 000 000 Kč
Spoluúčast při škodách nad 5000,- Kč bez spoluúčasti bez spoluúčasti
Spoluúčast při škodách do 5000,- Kč 100% 100%
POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL (ZAV)
Pojištění zavazadel – celkový limit 20 000 Kč 40 000 Kč
Pojištění zavazadel – limit na věc 10 000 Kč 20 000 Kč
Ztráta osobních dokladů 4 000 Kč 4 000 Kč
Elektronika, sportovní vybavení – celkový limit 10 000 Kč 20 000 Kč
Pojištění obchodního vybavení – celkový limit 40 000 Kč
POJIŠTĚNÍ CESTOVÁNÍ LETADLEM (PCL)
Pojištění zpoždění zavazadel 5 000 Kč
Pojištění zpoždění a zrušení letu 500 Kč za každou hodinu; max. 10 000 Kč
POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB (PAS)
Turistické a lékařské informace ano ano
Telefonická pomoc v nouzi ano ano
Tlumočení a překlady ano ano
Pojištění právní ochrany 20 000 Kč 100 000 Kč
Lifestyle asistence ano

 

Dokumenty

Alternativní produkty AXA Assistance

Pojišťovna nabízí následující levnější produkty s nižšími limity pojistného plnění a s omezenými možnostmi připojištění:

 • Reference – pouze léčebné výlohy (lze roční či rodinné)
 • Reference Plus – léčebné výlohy a pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na věci
 • Reference Super – léčebné výlohy a úrazové pojištění
 • Reference SuperPlus – léčebné výlohy, pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění