Pojištění domácnosti a nemovitosti online

Pojištění majetku UNIQA Top Exklusiv

Pojišťovna UNIQA nabízí produkt Top Exklusiv – pojištění majetku občanů (rodinného domu či bytu a domácnosti).

Prodej tohoto produktu byl ukončen. Byl nahrazen produktem UNIQA Variant.

Všechna pojištění mají spoluúčast 1 000 Kč.

Více obecných informací o těchto produktech hledejte na stránkách

Pojištění budov a staveb (nemovitosti)

Co je pojištěno

Rodinné a rekreační domy, byty v osobním vlastnictví včetně podílu na společných částech. Automaticky jsou spolupojištěny všechny vedlejší budovy na pozemku s plochou do 35 m2, ploty, zdi, studny, septiky apod. Pojištění vedlejších budov nad 35 m2 a ostatních staveb (jako např. bazény, zpevněné plochy, solární a fotovoltaické zařízení) je nutné sjednat (uvést jako vedlejší stavby či zvláštní zařízení stavby v kalkulaci).

Co není pojištěno

Objekty určené ke stržení, vedlejší budovy bez pevných základů, obytné vozy, kryty bazénů z plachet či folií a fóliovníky.

Pojištěná nebezpečí

Požár, úder blesku (přímý i nepřímý úder), výbuch, zřícení vzdušných nebo vesmírných těles, vichřice, krupobití, tíha a sesuv sněhu, zřícení skal, pád kamenů, stromů a stožárů, sesuv půdy, povodně, záplavy, zemětřesení, voda z vodovodního a kanalizačních potrubí, náraz vozidla, škody na zateplení fasád, škody nástřikem barev, škody způsobené atmosférickými srážkami, ztráta vody, škody na elektromotorech, škody přepětím, krádež vloupáním, odcizení vnějších stavebních součástí vč. vandalismu a rozbití skel.

Přehled limitů pojistného plnění

škody způsobené atmosférickými srážkami20 000 Kč
škody nepřímým úderem blesku (indukcí nebo napěťovou špičkou)10 000 Kč
škody na elektromotorech6 000 Kč
krádež vloupáním, loupežné přepadení a vandalismus200 000 Kč
odcizení vnějších stavebních součástí budovy10 000 Kč
škody na fasádách způsobené nástřikem barev10 000 Kč
škody způsobené ztrátou vody50 000 Kč
rozbití skel způsobené jakoukoliv událostí10 000 Kč
škody na fasádách způsobené hmyzem, ptactvem a hlodavci50 000 Kč

Pojištění domácnosti

Co je pojištěno

 • celý obsah (zařízení) bytu využívaný k osobním účelům, který je ve vlastnictví pojištěného nebo jiných osob, které s pojištěným žijí ve společné domácnosti
 • soubor movitých věcí užívaných na základě nájemní smlouvy jako např. kuchyňská linka, sporák, vestavěný nábytek
 • ostatní cizí věci, které jsou oprávněně užívány, pokud za ně nelze požadovat plnění z jiného pojištění
 • zařízení pokojů k ubytování cizích osob, které není provozováno jako živnost nebo za úplatu
 • stavební součásti přiléhající k vnitřním prostorám bytu (např. vnitřní příčky, okna, dveře, malby, tapety, obklady, lepené podlahové krytiny a plovoucí podlahy, obložení stěn a stropů aj.)
 • celkové zasklení obytného prostoru a zařízení bytu, sklokeramické varné desky, sklepní a střešní okna, zasklení teras, skleněné stavební kameny, skleněné střechy a předsunuté stříšky
 • a další (viz. podmínky)

Připojištěním je možné sjednat pojištění movitých věcí v garáži na jiné adrese.

Co není pojištěno

Např. věci nájemníků, obchodní zboží, věci používané k provozování živnosti, motorová vozidla, letadla, motorové a elektrické lodě, součásti staveb patřící k rodinnému domu a další (viz. podmínky).

Kde pojištění platí

 • v bytě na pozemku, který je v pojistce specifikován jako místo pojištění
 • v nebytových prostorách – na půdě, ve sklepě a v jiné místnosti budovy, v níž je pojištěný byt, a také ve vedlejších budovách a stavbách v místě pojištění, pokud jsou tyto prostory užívány a uzamykatelné pouze pojištěným (s výjimkou cenností, audio a výpočetní techniky, starožitností, pravých koberců a kožichů)
 • ve společných nebytových prostorách

Pojištěná nebezpečí

Požár, blesk (přímý i nepřímý úder), výbuch, zřícení vzdušných nebo vesmírných těles, vichřice, krupobití, tíha a sesuv sněhu, zřícení skal, pád kamenů, stromů a stožárů, sesuv půdy, povodně, záplavy, zemětřesení, voda z vodovodního a kanalizačních potrubí, náraz vozidla, škody způsobené atmosférickými srážkami, škody přepětím, krádež vloupáním a loupežné přepadení, vandalismus a rozbití skel.

Přehled limitů pojistného plnění

škody způsobené atmosférickými srážkami15 000 Kč
škody nepřímým úderem blesku (indukcí nebo napěťovou špičkou)10 000 Kč
rozbití skel způsobené jakoukoliv událostí10 000 Kč
krádež z nebytových prostor (limit dle způsobu zabezpečení)30 000 Kč / bez limitu
krádež ze společných nebytových prostor15 000 Kč
krádež cenností z uzamčeného nábytku40 000 Kč
krádež cenností volně ložených5 000 Kč
škody na zvířatech a potřebách k jejich chovu30 000 Kč
náklady na výměnu zámku5 000 Kč

Pojištění při stěhování

Pokud se v České republice přestěhujete do nového bytu, platí v rámci smlouvy po dobu dvou měsíců od zahájení stěhování jako místo pojištění jak starý, tak nový byt. Pojištění platí také během přepravy, s výjimkou prosté krádeže.

Asistenční služby

Pojištění obsahuje asistenční služby v rozsahu zajištění odborníka v případě havárie nebo technické závady (instalatér, plynař, elektrikář, sklenář, pokrývač) v rozsahu max. 90 minut času stráveného opravou a max. 5.000 Kč nákladů na materiál.

Pojištění odpovědnosti vlastníka budovy a pozemku

Základní pojištění budov a staveb automaticky zahrnuje i pojištění odpovědnosti vlastníka budovy a pozemku – výše základního limitu pojistného plnění je 500 000,- Kč. Jako příplatkovou službu lze tento limit zvětšit do výše pojistné částky nemovitosti.

Toto pojištění se vztahuje na škody, za které pojištěný odpovídá z titulu vlastnictví, správy, dohledu, úklidu, osvětlení a péče o pojištěnou budovu a pozemek v místě pojištění včetně staveb a zařízení nacházejících se v ní nebo na ní nebo na uvedeném pozemku, jako například výtahy, výtopná a klimatizační zařízení, bazény, dětská hřiště a zahrady

Spolupojištěnými jsou:

 • vlastník a uživatel pojištěné budovy a pozemku v místě pojištění
 • správce domu
 • osob, které jednají pro pojištěného z jeho pověření (pokud tato činnost nespočívá ve výkonu jejich povolání nebo živnosti)

Pojištění odpovědnosti občanů

Základní pojištění domácnosti automaticky zahrnuje i pojištění odpovědnosti občanů – výše základního limitu pojistného plnění je 500 000,- Kč.

V rámci připojištění je možno limit navýšit:

 • 1 000 000 Kč
 • 5 000 000 Kč
 • 10 000 000 Kč

Toto pojištění platí pro pojištěného a dále pro:

 • druhého z manželů nebo druha či družku či registrovaného partnera pojištěného, kteří s pojištěným žijí ve společné domácnosti
 • děti pojištěného, jeho spolupojištěného manžela nebo druha nebo registrovaného partnera až do dovršení 27. roku života těchto dětí
 • osoby zaměstnané v domácnosti pojištěného, pokud jsou činné v rámci pracovního nebo obdobného poměru a z této činnosti vzniká nárok na náhradu škody nebo újmy

Pojistná ochrana platí v Evropě v geografickém smyslu, v mimoevropských přímořských státech ve Středozemí nebo na Kanárských ostrovech.

Podmínky a omezení produktu

 • on-line lze pojistit pouze trvale obývané budovy
 • on-line není možné sjednat pojištěný rozestavěných staveb
 • on-line není možné sjednat pojištění nemovitosti pouze na spoluvlastnický podíl (lze pojistit 100% nemovitosti jedním ze spoluvlastníků – více informací)
 • není k dispozici pojištění samostatných garáží (pouze jako součást pojištění budovy či domácnosti)
 • nelze pojistit majetek ve 4. povodňové zóně
 • čekají doba u katastrofických škod je 28 dní (laviny, povodně, záplavy, závaly, zemětřesení)

Dokumenty

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.