Pojištění domácnosti a nemovitosti online

Pojištění majetku UNIQA Variant

Pojišťovna UNIQA nabízí produkt Variant – pojištění majetku občanů (rodinného domu, rekreační chalupy, chaty či bytu a domácnosti). K tomu si lze připojistit pojištění odpovědnosti (občana v běžném životě)


Produkt byl na našem webu ukončen. Aktuální nabídku naleznete přímo v online kalkulaci pojištění majetku.Více obecných informací o těchto produktech hledejte na stránkách

Co lze pojistit

 • rodinný dům
 • rekreační chata a chalupa
 • byt v osobním vlastnictví
 • družstevní byt
 • samostatná garáž

Proti čemu se lze pojistit:

 • požár – požár, úder blesku, výbuch, imploze, pád letadla, rázová vlna, kouř
 • živel – vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromů a stožárů, sesuv půdy, atmosférické srážky
 • katastrofy – povodeň, záplava, sněhová lavina, zával, zemětřesení, výbuch sopky
 • voda – vodovodní škoda, mráz, ztráta vody
 • odcizení – krádež vloupáním, loupežné přepadení, vandalismus
 • ostatní – náraz vozidla, rozbití skla a sanitárního zařízení, přepětí, podpětí
 • ostatní (nemovitost) – poškození fasády živočichy, technická porucha, poškození plotu zvěří
 • ostatní (domácnost) – porucha chladícího zařízení, únik vody z akvária

Varianty spoluúčasti: bez spoluúčasti, 1 000 Kč, 5 000 Kč, 10 000 Kč

Pojištění nemovitosti (stavby a budovy)

Co lze pojistit jako vedlejší stavby: garáž, dílna, hospodářská budova, čistírna odpadních vod, zásobník plynu, oplocení, komunikace, bazén, studna, vrt, zahradní architektura, skleník a jiné stavby a součástí stavby.

Pojistnou hodnotou budov je nová cena (cena na znovuzřízení).

Limity pojistného plnění (většinu lze během objednávání navýšit):

Skupinové
nebezpečí
Pojistná nebezpečí a předměty pojištění Limit plnění
Živel atmosférické srážky 20 000 Kč
Voda náklady na odstranění závady na vodovodním zařízení 10 000 Kč
Voda ztráta vody 20 000 Kč
Odcizení graffiti (vandalismus) 20 000 Kč
  stavební materiál, mechanizace a zařízení staveniště (mimo odcizení) 80 000 Kč
Odcizení stavební materiál, mechanizace a zařízení staveniště, součásti stavby (v budově) 50 000 Kč
Odcizení stavební materiál, mechanizace a zařízení staveniště, součásti stavby (na pozemku) 30 000 Kč
Odcizení součásti stavby (překonání pevného ukotvení) 10 000 Kč
Ostatní sklo a sanitární zařízení (all risk) 20 000 Kč
Ostatní zkrat, přepětí a podpětí 20 000 Kč
Ostatní poškození fasády živočichy 20 000 Kč
Ostatní technická porucha 10 000 Kč
  náklady na náhradní ubytování 30 000 Kč
  vedlejší stavby neuvedené v pojistné smlouvě 5% z pojistné částky,
max. 100 000 Kč
Ostatní poškození plotu zvěří 10 000 Kč

Nelze pojistit budovy a stavby, které mají trhliny ve zdech, pokleslé základy, propadlou konstrukci krovu, deformovanou stropní konstrukci, poškozenou střešní krytinu, chybějící okna a jejich výplně, vykazující dlouhodobé prosakování vody z poškozené vodovodní instalace apod. Naopak např. oprýskaná fasáda či vybouraná příčka není překážkou pro pojištění.

Pojišťované budovy a stavby musí být v řádném technickém stavu, nepoškozené a udržované, musí splňovat náležitosti užívání k jim předepsanému účelu.

Pojištění domácnosti

Pojištěno je zařízení domácnosti a osobní věci v rodinné domě, bytovém domě, v rekreační chatě či chalupě nebo movité věci v samostatné garáži. Týká se to i věcí, které nejsou v majetku pojištěného, ale který je po právu užívá – např. zařízení bytu, které patří pronajímateli.

Pojistné krytí se vztahuje i na věci umístěné ve společných prostorách domu, v zavazadlovém prostoru auta nebo mimo domov (pokud jsou uložené na místě určeném k odkládání).

Limity pojistného plnění (většinu lze během objednávání navýšit):

Skupinové
nebezpečí
Pojistná nebezpečí a předměty pojištění Limit plnění
  stavební součásti 30% pojistné částky
  věci v rámci příslušenství domácnosti (ve sklepě, na balkoně apod.) 20% pojistné částky
  domácí a drobné zvířectvo 5 000 Kč
Živel atmosférické srážky 20 000 Kč
Voda náklady na odstranění závady na vodovodním zařízení 10 000 Kč
Voda ztráta vody 20 000 Kč
Ostatní sklo a sanitární zařízení (all risk) 20 000 Kč
Ostatní sklokeramická deska 10 000 Kč
Ostatní zkrat, přepětí a podpětí 20 000 Kč
  náklady na náhradní ubytování 30 000 Kč
  cennosti vyjma peněz 20% pojistné částky
  věci zvláštní hodnoty 20% pojistné částky
  peníze v hotovosti 20 000 Kč
Odcizení věci při sobě 10 000 Kč

U domácnosti je výše plnění v nových cenách s výjimkou těchto případů:

 • věci zvláštní hodnoty a cennosti – obvyklá cena
 • elektrotechnika, sportovní potřeby, stroje a nářadí starší 5 let – časová cena
 • oblečení a obuv starší 3 let – časová cena

Připojištění studentského ubytování

V rámci pojištění domácnosti si lze připojistit studentské ubytování. Vztahuje se na věci člena domácnosti, uložené v místě jeho přechodného bydliště na území Evropy, kde se zdržuje za účelem studia. V případě pojistné události musí oprávněná osoba doložit nájemní smlouvu o pronájmu bytu (popř. pokoje) na koleji, internátu apod.

Vztahuje na nebezpečí podle sjednaných skupinových nebezpečí mimo skupinového nebezpečí Ostatní. Nevztahuje na cennosti a věci zvláštní hodnoty.

Pojištění jízdního kola

Pojištění jízdního kola je součástí pojištění domácnosti, není potřeba připlácet za připojištění. Limit pojistného plnění však závisí na místě uložení:

 • v bytě – plná hodnota
 • příslušenství bytu (např. sklep) – 20% pojistné částky
 • společné prostory (kolárna) – 10 000 Kč
 • mimo domov na místě určeném k odkládání kol – 5 000 Kč

Pokud máte pojištění u domácnosti také odcizení, závisí pojistná částka opět na místě uložení a způsobu zabezpečení prostoru, odkud bylo kolo ukradeno. Detaily ve smluvních podmínkách. Kolo musí být v každém případě řádně zabezpečeno a jeho odcizení musí být šetřeno policií.

Pojištění odpovědnosti

Z pojištění vzniká právo na úhradu:

 • újmy vzniklé jinému při ublížení na zdraví a při usmrcení (včetně újmy na živém zvířeti)
 • škody vzniklé jiné osobě poškozením nebo zničením věci
 • jiné škody vyplývající z újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení a ze škody na věci (následná finanční škoda)
 • nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči (hrazené služby) ve prospěch třetí osoby a regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění
 • škody způsobené jinak než ublížením na zdraví a usmrcením, poškozením nebo zničením věci (finanční škoda) – sublimit plnění 100 000 Kč

Proti čemu se lze pojistit (pojistná nebezpečí) – vše je součástí základního balíčku odpovědnosti:

 • odpovědnost z vlastnictví, nájmu nebo správy budovy a pozemku
 • odpovědnost stavebníka z provádění stavebních a opravárenských prací svépomocí
 • odpovědnost z činnosti v běžném občanském životě (zejména při vedení domácnosti)
 • odpovědnost z držení drobných domácích zvířat, případně z jejich příležitostného opatrování

Dostupné limity pojistného plnění:

 • 5 000 000 Kč
 • 10 000 000 Kč
 • 25 000 000 Kč

Územní platnost Evropa, mimoevropské přímořské státy ve Středozemí a Kanárské ostrovy. Spoluúčast u odpovědnosti je vždy 1000 Kč.

Pojištění se vztahuje na:

 • pojištěného
 • druhého z manželů nebo druha či družku či registrovaného partnera pojištěného, kteří s pojištěným žijí ve společné domácnosti;
 • děti (také vnuky/vnučky, adoptivní děti, děti v pěstounské péči a nevlastní děti) pojištěného, jeho spolupojištěného manžela nebo druha nebo registrovaného partnera, a to až do dovršení 27. roku života těchto dětí, pokud děti žijí ve společné domácnosti s pojištěným a nemají jinou pojistnou ochranu;
 • rodiče a prarodiče pojištěného, jeho spolupojištěného manžela nebo druha nebo registrovaného partnera, pokud žijí ve společné domácnosti s pojištěným a nemají jinou pojistnou ochranu
 • osoby zaměstnané v domácnosti pojištěného, pokud jsou činné v rámci pracovního nebo obdobného poměru a z této činnosti vzniká nárok na náhradu škody

Pojištění odpovědnosti z titulu vlastnictví, nájmu (užívání) nebo správy budovy a pozemku

Do této kategorie spadají např. případy zanedbané péče o údržbu nemovitosti včetně odstraňování sněhu ze střechy nebo péče o přerostlé větve stromů nebo plot na zahradě.

Lze sjednat pouze pro trvale obydlené budovy (alespoň 270 dní v roce).

Pojištění odpovědnosti z titulu vlastnictví budovy ve stavbě

Jedná se o odpovědnost pojištěného jako stavebníka z provádění demoličních, stavebních, opravárenských a výkopových prací, které jsou prováděny svépomocí. Včetně staveb a zařízení na pozemku, na kterém je budova zřízena.

Pojištění odpovědnosti v běžném každodenním životě

Jedná se zejména o vedení domácnosti, rekreace, sport a péče o děti.

Je zahrnuta odpovědnost za použití legálně držené zbraně (např. pro účely sportu nebo sebeobrany).

Pojištění se vztahuje na odpovědnost z neprofesionálního výkonu sportu, ve výluce je tedy sportovní činnost prováděná za úplatu nebo sportovní činnost vykonávaná na obdobné výkonnostní úrovni, kam spadají nejen samotné závody, ale i příprava k nim (tréninky). Pod výluku spadá i činnost, která se na první pohled nejeví jako za úplatu, ale je organizovaná (kluby, kroužky). Úplatou může být i poskytnutí služby ubytování a stravování při sportovních soustředěních.

Asistenční služby

Níže uvedené asistenční služby jsou zdarma pojištění nemovitosti či domácnosti.

Asistenční služba Limit Obsah služby
Havarijní situace – instalatér, elektrikář, topenář, plynař, sklenář, pokrývač 5 000 Kč Práce, doprava řemeslníka a drobný materiál
Deratizace a desinsekce 5 000 Kč Práce, doprava dodavatele a nezbytný materiál
Zámečník 2 000 Kč Práce, doprava zámečníka a drobný materiál (základní FAB, 2 klíče)
Oprava domácích spotřebičů 3 000 Kč Práce, doprava technika a drobný materiál
Telefonická právní asistence bez limitu 60 min / pojistná událost
Právní asistence s finančním plněním 10 000 Kč Náklady spojené s řešením sporu s min. hodnotou 5 000 K
Vzdálená IT asistence bez limitu 60 min / pojistná událost, max. 2 konzultace / pojistný rok, max. 2 zařízení
Telefonická asistence pro technologická zařízení bez limitu 60 min / pojistná událost, max. 2 konzultace / pojistný rok
Obnova dat 10 000 Kč Práce, doprava, max. 2 konzultace / pojistný rok

Pokud není v tabulce uvedeno jinak, finanční limit se vztahuje na jednu pojistnou událost. Počet takových událostí není omezen, musí se však jednat o havarijní situace.

Dokumenty

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.