Pojištění domácnosti a nemovitosti online

Pojištění majetku UNIQA Variant

Pojišťovna UNIQA nabízí produkt Variant – pojištění majetku občanů (rodinného domu, rekreační chalupy, chaty či bytu a domácnosti). K tomu si lze připojistit pojištění odpovědnosti (občana v běžném životě)

Více obecných informací o těchto produktech hledejte na stránkách

Co lze pojistit

 • rodinný dům
 • rekreační chata a chalupa
 • byt v osobním vlastnictví
 • družstevní byt
 • samostatná garáž

Proti čemu se lze pojistit:

 • požár – požár, úder blesku, výbuch, imploze, pád letadla, rázová vlna, kouř
 • živel – vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromů a stožárů, sesuv půdy, atmosférické srážky
 • katastrofy – povodeň, záplava, sněhová lavina, zával, zemětřesení, výbuch sopky
 • voda – vodovodní škoda, mráz, ztráta vody
 • odcizení – krádež vloupáním, loupežné přepadení, vandalismus
 • ostatní – náraz vozidla, rozbití skla a sanitárního zařízení, přepětí, podpětí
 • ostatní (nemovitost) – poškození fasády živočichy, technická porucha, poškození plotu zvěří
 • ostatní (domácnost) – porucha chladícího zařízení, únik vody z akvária

Varianty spoluúčasti: bez spoluúčasti, 1 000 Kč, 5 000 Kč, 10 000 Kč

Pojištění nemovitosti (stavby a budovy)

Co lze pojistit jako vedlejší stavby: garáž, dílna, hospodářská budova, čistírna odpadních vod, zásobník plynu, oplocení, komunikace, bazén, studna, vrt, zahradní architektura, skleník a jiné stavby a součástí stavby.

Pojistnou hodnotou budov je nová cena (cena na znovuzřízení).

Limity pojistného plnění (většinu lze během objednávání navýšit):

Skupinové
nebezpečí
Pojistná nebezpečí a předměty pojištěníLimit plnění
Živelatmosférické srážky20 000 Kč
Vodanáklady na odstranění závady na vodovodním zařízení10 000 Kč
Vodaztráta vody20 000 Kč
Odcizenígraffiti (vandalismus)20 000 Kč
 stavební materiál, mechanizace a zařízení staveniště (mimo odcizení)80 000 Kč
Odcizenístavební materiál, mechanizace a zařízení staveniště, součásti stavby (v budově)50 000 Kč
Odcizenístavební materiál, mechanizace a zařízení staveniště, součásti stavby (na pozemku)30 000 Kč
Odcizenísoučásti stavby (překonání pevného ukotvení)10 000 Kč
Ostatnísklo a sanitární zařízení (all risk)20 000 Kč
Ostatnízkrat, přepětí a podpětí20 000 Kč
Ostatnípoškození fasády živočichy20 000 Kč
Ostatnítechnická porucha10 000 Kč
 náklady na náhradní ubytování30 000 Kč
 vedlejší stavby neuvedené v pojistné smlouvě5% z pojistné částky,
max. 100 000 Kč
Ostatnípoškození plotu zvěří10 000 Kč

Nelze pojistit budovy a stavby, které mají trhliny ve zdech, pokleslé základy, propadlou konstrukci krovu, deformovanou stropní konstrukci, poškozenou střešní krytinu, chybějící okna a jejich výplně, vykazující dlouhodobé prosakování vody z poškozené vodovodní instalace apod. Naopak např. oprýskaná fasáda či vybouraná příčka není překážkou pro pojištění.

Pojišťované budovy a stavby musí být v řádném technickém stavu, nepoškozené a udržované, musí splňovat náležitosti užívání k jim předepsanému účelu.

Pojištění domácnosti

Pojištěno je zařízení domácnosti a osobní věci v rodinné domě, bytovém domě, v rekreační chatě či chalupě nebo movité věci v samostatné garáži. Týká se to i věcí, které nejsou v majetku pojištěného, ale který je po právu užívá – např. zařízení bytu, které patří pronajímateli.

Pojistné krytí se vztahuje i na věci umístěné ve společných prostorách domu, v zavazadlovém prostoru auta nebo mimo domov (pokud jsou uložené na místě určeném k odkládání).

Limity pojistného plnění (většinu lze během objednávání navýšit):

Skupinové
nebezpečí
Pojistná nebezpečí a předměty pojištěníLimit plnění
 stavební součásti30% pojistné částky
 věci v rámci příslušenství domácnosti (ve sklepě, na balkoně apod.)20% pojistné částky
 domácí a drobné zvířectvo5 000 Kč
Živelatmosférické srážky20 000 Kč
Vodanáklady na odstranění závady na vodovodním zařízení10 000 Kč
Vodaztráta vody20 000 Kč
Ostatnísklo a sanitární zařízení (all risk)20 000 Kč
Ostatnísklokeramická deska10 000 Kč
Ostatnízkrat, přepětí a podpětí20 000 Kč
 náklady na náhradní ubytování30 000 Kč
 cennosti vyjma peněz20% pojistné částky
 věci zvláštní hodnoty20% pojistné částky
 peníze v hotovosti20 000 Kč
Odcizenívěci při sobě10 000 Kč

U domácnosti je výše plnění v nových cenách s výjimkou těchto případů:

 • věci zvláštní hodnoty a cennosti – obvyklá cena
 • elektrotechnika, sportovní potřeby, stroje a nářadí starší 5 let – časová cena
 • oblečení a obuv starší 3 let – časová cena

Připojištění studentského ubytování

V rámci pojištění domácnosti si lze připojistit studentské ubytování. Vztahuje se na věci člena domácnosti, uložené v místě jeho přechodného bydliště na území Evropy, kde se zdržuje za účelem studia. V případě pojistné události musí oprávněná osoba doložit nájemní smlouvu o pronájmu bytu (popř. pokoje) na koleji, internátu apod.

Vztahuje na nebezpečí podle sjednaných skupinových nebezpečí mimo skupinového nebezpečí Ostatní. Nevztahuje na cennosti a věci zvláštní hodnoty.

Pojištění jízdního kola

Pojištění jízdního kola je součástí pojištění domácnosti, není potřeba připlácet za připojištění. Limit pojistného plnění však závisí na místě uložení:

 • v bytě – plná hodnota
 • příslušenství bytu (např. sklep) – 20% pojistné částky
 • společné prostory (kolárna) – 10 000 Kč
 • mimo domov na místě určeném k odkládání kol – 5 000 Kč

Pokud máte pojištění u domácnosti také odcizení, závisí pojistná částka opět na místě uložení a způsobu zabezpečení prostoru, odkud bylo kolo ukradeno. Detaily ve smluvních podmínkách. Kolo musí být v každém případě řádně zabezpečeno a jeho odcizení musí být šetřeno policií.

Pojištění odpovědnosti

Z pojištění vzniká právo na úhradu:

 • újmy vzniklé jinému při ublížení na zdraví a při usmrcení (včetně újmy na živém zvířeti)
 • škody vzniklé jiné osobě poškozením nebo zničením věci
 • jiné škody vyplývající z újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení a ze škody na věci (následná finanční škoda)
 • nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči (hrazené služby) ve prospěch třetí osoby a regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění
 • škody způsobené jinak než ublížením na zdraví a usmrcením, poškozením nebo zničením věci (finanční škoda) – sublimit plnění 100 000 Kč

Proti čemu se lze pojistit (pojistná nebezpečí) – vše je součástí základního balíčku odpovědnosti:

 • odpovědnost z vlastnictví, nájmu nebo správy budovy a pozemku
 • odpovědnost stavebníka z provádění stavebních a opravárenských prací svépomocí
 • odpovědnost z činnosti v běžném občanském životě (zejména při vedení domácnosti)
 • odpovědnost z držení drobných domácích zvířat, případně z jejich příležitostného opatrování

Dostupné limity pojistného plnění:

 • 5 000 000 Kč
 • 10 000 000 Kč
 • 25 000 000 Kč

Územní platnost Evropa, mimoevropské přímořské státy ve Středozemí a Kanárské ostrovy. Spoluúčast u odpovědnosti je vždy 1000 Kč.

Pojištění se vztahuje na:

 • pojištěného
 • druhého z manželů nebo druha či družku či registrovaného partnera pojištěného, kteří s pojištěným žijí ve společné domácnosti;
 • děti (také vnuky/vnučky, adoptivní děti, děti v pěstounské péči a nevlastní děti) pojištěného, jeho spolupojištěného manžela nebo druha nebo registrovaného partnera, a to až do dovršení 27. roku života těchto dětí, pokud děti žijí ve společné domácnosti s pojištěným a nemají jinou pojistnou ochranu;
 • rodiče a prarodiče pojištěného, jeho spolupojištěného manžela nebo druha nebo registrovaného partnera, pokud žijí ve společné domácnosti s pojištěným a nemají jinou pojistnou ochranu
 • osoby zaměstnané v domácnosti pojištěného, pokud jsou činné v rámci pracovního nebo obdobného poměru a z této činnosti vzniká nárok na náhradu škody

Pojištění odpovědnosti z titulu vlastnictví, nájmu (užívání) nebo správy budovy a pozemku

Do této kategorie spadají např. případy zanedbané péče o údržbu nemovitosti včetně odstraňování sněhu ze střechy nebo péče o přerostlé větve stromů nebo plot na zahradě.

Lze sjednat pouze pro trvale obydlené budovy (alespoň 270 dní v roce).

Pojištění odpovědnosti z titulu vlastnictví budovy ve stavbě

Jedná se o odpovědnost pojištěného jako stavebníka z provádění demoličních, stavebních, opravárenských a výkopových prací, které jsou prováděny svépomocí. Včetně staveb a zařízení na pozemku, na kterém je budova zřízena.

Pojištění odpovědnosti v běžném každodenním životě

Jedná se zejména o vedení domácnosti, rekreace, sport a péče o děti.

Je zahrnuta odpovědnost za použití legálně držené zbraně (např. pro účely sportu nebo sebeobrany).

Pojištění se vztahuje na odpovědnost z neprofesionálního výkonu sportu, ve výluce je tedy sportovní činnost prováděná za úplatu nebo sportovní činnost vykonávaná na obdobné výkonnostní úrovni, kam spadají nejen samotné závody, ale i příprava k nim (tréninky). Pod výluku spadá i činnost, která se na první pohled nejeví jako za úplatu, ale je organizovaná (kluby, kroužky). Úplatou může být i poskytnutí služby ubytování a stravování při sportovních soustředěních.

Asistenční služby

Níže uvedené asistenční služby jsou zdarma pojištění nemovitosti či domácnosti.

Asistenční službaLimitObsah služby
Havarijní situace – instalatér, elektrikář, topenář, plynař, sklenář, pokrývač5 000 KčPráce, doprava řemeslníka a drobný materiál
Deratizace a desinsekce5 000 KčPráce, doprava dodavatele a nezbytný materiál
Zámečník2 000 KčPráce, doprava zámečníka a drobný materiál (základní FAB, 2 klíče)
Oprava domácích spotřebičů3 000 KčPráce, doprava technika a drobný materiál
Telefonická právní asistencebez limitu60 min / pojistná událost
Právní asistence s finančním plněním10 000 KčNáklady spojené s řešením sporu s min. hodnotou 5 000 K
Vzdálená IT asistencebez limitu60 min / pojistná událost, max. 2 konzultace / pojistný rok, max. 2 zařízení
Telefonická asistence pro technologická zařízeníbez limitu60 min / pojistná událost, max. 2 konzultace / pojistný rok
Obnova dat10 000 KčPráce, doprava, max. 2 konzultace / pojistný rok

Pokud není v tabulce uvedeno jinak, finanční limit se vztahuje na jednu pojistnou událost. Počet takových událostí není omezen, musí se však jednat o havarijní situace.

Dokumenty

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.