Vzor kupní smlouvy online

Ke stažení PDF zde

K náhledu níže

Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla

I.

Smluvní strany.

Jméno a příjmení .………………………………………………………………………………………

Trvale bytem ……………………………………………………………………………………………

Rodné číslo ………………………………………………………………………………………………

dále jen „prodávající“

a

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………………

Trvale bytem .…………………………………………………………………………………………

Rodné číslo ……………………………………………………………………………………………

dále jen „kupující“

uzavřely k níže uvedenému datu tuto kupní smlouvu o prodeji motorového vozidla.

II.

Prohlášení prodávajícího

Prodávající tímto prohlašuje, že je výhradním vlastníkem prodávaného motorového vozidla uvedeného v čl. III této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily převodu tohoto vozidla.

III.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného motorového vozidla:

Tovární značka ……………………………………………………………………………………………………

Typ / model …………………………………………………………………………………………………………

Barva ………………………………………………………………………………………………………

Rok výroby …………………………………………………………………………………………………………

Identifikační číslo vozidla (VIN) …………………………………………………………………………………

Zdvihový objem motoru …………………………………………………………………………………………

Registrační značka vozidla (SPZ) ………………………………………………………………………………

Číslo velkého TP …………………………………………………………………………….

Číslo malého TP………………………………………………………………………………………………

STK platná do ……………………………………………………………………………………………………

Počet ujetých kilometrů …………………………………………………………………………………………

Počet klíčů …………………………………………………………………………………………………………

IV.

Kupní cena

Dohodnutá cena prodávaného motorového vozidla včetně příslušenství činí …………………………Kč

(slovy……………………………………………………………………………).

Kupní cenu kupující zaplatí: v hotovosti při podpisu této smlouvy

.

V.

Prohlášení kupujícího

Kupující je srozuměn se skutečností, že kupuje věc již užívanou a prohlašuje, že se podrobně a pečlivě

seznámil s technickým stavem vozidla, jeho obsluhou a že s ním byla provedena zkušební jízda. Kupující prohlašuje, že byl prodávajícím zřetelně seznámen s níže uvedenými závadami vozidla a bere je na vědomí. Prodávající prohlašuje, že žádnou závadu, která je mu známa, kupujícímu nezatajil.

Závady vozidla, patrné na první pohled, závady, které prodávající uvádí:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VI.

Povinnosti kupujícího

Nahlášení změn v evidenci držitelů motorových vozidel zajistí kupující a to na svůj náklad.

Kupující bere na vědomí, že prodávající bezprostředně po podpisu smlouvy zruší pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla a kupující je tedy povinen vozidlo následně ve stejném termínu pojistit.

VII.

Závěrečná ustanovení

Zaplacením kupní ceny uvedené v Čl. IV této smlouvy, přechází na kupujícího vlastnické právo

prodávaného motorového vozidla.

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

V……………………………………………………

dne ………………………………………………

………………………………………………… ……………………………………………………

podpis prodávajícího podpis kupujícího

Pojištění a zelenou kartu získáte on-line do minuty zde POJISTENI.cz

 
Facebook
Twitter
Email
U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné podepisování papírových dokumentů, žádné chození na pobočku, žádná fyzická kontrola stavu vozidla.