Úrazové pojištění online

Úrazové pojištění ERGO

Pojišťovna ERGO (nově SV pojišťovna) nabízí standardní dlouhodobé úrazové pojištění pro dospělé i pro děti.

Úrazové pojištění sjednáte kompletně on-line. Nemusíte navštívit lékaře či dokládat informace o vašem zdraví. Stačí pouze během sjednávání vyplnit velmi krátký on-line zdravotní dotazník.

Výše pojistného se odvíjí od rizikovosti vaší profese, některé nebezpečné profese jsou nepojistitelné.

Parametry produktu

  • platí po celém světě
  • lze sjednat s platností již od následujícího dne (ovšem za podmínky on-line platby v den sjednání)
  • sjednává se na dobu neurčitou s ročním obnovením
  • lze platit ročně nebo v pololetních, čtvrtletních či měsíčních splátkách – za področní splátky se neúčtuje žádná přirážka, minimální splátka však musí být 300 Kč
  • vstupní věk 0 – 70 let, pojištění platí nejdéle do věku 80 let
  • výhodné sazby pro děti – 50% oproti sazbám pro dospělé
  • dítě lze pojistit ve věku 0-14 let, takové pojištění pak platí do 18 let věku (v 18 letech je smlouva ukončena nebo je nutné přejít na sazby pro dospělé)
  • možností měnit nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany i v průběhu trvání smlouvy


Trvalé následky

Pojistné krytí trvalých následků je s tzv. progresí, při rozsahu postižení nad 40% může být pojistné plnění až 400% ze sjednané pojistné částky.

Zanechá-li úraz, který se přihodí pojištěné osobě před dosažením 70. roku života, trvalé následky v rozsahu vyšší než 20%, poskytuje pojišťovna zvýšené pojistné plnění dle následujícího progresivního odstupňování:

stupeň rozsahu trvalých následků pojistné plnění
20% – 29,99% 50% z pojistné částky
30% – 39,99% 75% z pojistné částky
40% – 49,99% 100% z pojistné částky
50% – 59,99% 150% z pojistné částky
60% – 69,99% 200% z pojistné částky
70% – 79,99% 300% z pojistné částky
80% – 100% 400% z pojistné částky

Další pojistná krytí

Doživotní úrazový důchod

Dojde-li v důsledku úrazu k trvalému poškození tělesné i duševní činnosti v rozsahu nejméně 50%, poskytne pojistitel nezávisle na věku pojištěného pojistné plnění ve výši uvedené v pojistce jako důchod následkem úrazu a jednorázově desetinásobek měsíčního důchodu jako doplňkové plnění.

Zanechá-li úraz pojištěného trvalé omezení tělesných či duševních funkcí v rozsahu od 35% do 49,99 %, vyplácí pojistitel nezávisle na věku pojištěného pojistné plnění v poloviční výši sjednané pojistné částky a pětinásobek měsíčního důchodu jako doplňkové plnění.

Smrt následkem úrazu

Pojistná částka pro případ smrti se vyplácí, pokud k úmrtí došlo v důsledku úrazu do jednoho roku od úrazu. V případě úmrtí mimo ČR bude sjednané plnění zvýšeno o 50 %.

V případě smrti pojištěného je obmyšlenou osobou manžel či manželka pojištěného, není-li, pak děti. Případně lze ve smlouvě jmenovitě uvést jinou konkrétní osobu.

Denní odškodné při pracovní neschopnosti

Dojde-li v důsledku úrazu k přiznání pracovní neschopnosti, vyplácí se denní odškodné ve smluvně sjednané výši, nejdéle však po dobu jednoho roku ode dne úrazu.

Denní odškodné při pobytu v nemocnici / zotavné

Denní odškodné při pobytu v nemocnici se vyplácí za každý kalendářní den, který pojištěný stráví v důsledku úrazu v plném, z lékařského hlediska nezbytném, nemocničním ošetření, nejdéle však po dobu jednoho roku ode dne úrazu. Na denní odškodné při pobytu v nemocnici nevzniká nárok při pobytu v sanatoriích, zotavovnách a lázeňských zařízeních.

Zotavné je vypláceno za stejný počet kalendářních dní, které pojištěný strávil v nemocničním ošetření a ve stejné výši, maximálně však po dobu 150 dní v důsledku jednoho úrazu.

Bolestné

Dojde-li k úrazu pojištěného, náleží mu jednorázové pojistné plnění bolestného. Výše bolestného je určena dle oceňovací tabulky (viz. podmínky, článek 26). Lze sjednat na jednonásobek, dvojnásobek či trojnásobek uvedených částek, s pojistným plněním nejvýše 18 000 Kč, 36 000 Kč, resp. 54 000 Kč.

Kosmetické operace

V případě, že bude v důsledku úrazu poškozen trvale povrch těla a pojištěná osoba se rozhodne podstoupit kosmetickou operaci, jsou vzniklé náklady za operaci až do sjednané výše hrazeny pojistitelem.

Operace se musí uskutečnit do tří let po úrazu. U klientů, kteří v době úrazu nedovršili 18 let, se hradí kosmetická operace nejpozději do 21. roku věku.

Drobná poškození

Pojistitel vyplatí plnění za drobné poškození v případě, že úraz nezanechá trvalé následky ve smyslu VPP, ale dojde k trvalému viditelnému tělesnému poškození, které je však chirurgicky odstranitelné, jako jsou např. jizvy, poškození nebo ztráty zubů apod.

Rehabilitační management (zdarma)

Zanechá-li úraz pojištěného trvalé omezení tělesných či duševních funkcí v rozsahu 35% nebo více, uhradí pojistitel náklady za lékařskou, sociální a profesní rehabilitaci až do výše sjednané pojistné částky.

Daná maximální pojistná částka resp. náhrada nákladů za lékařskou, sociální a profesní rehabilitaci je k dispozici během 2 let (u osob do 15 let během 5 let) od data úrazu.

Zachraňovací náklady (zdarma)

Utrpěl-li pojištěný úraz dle VPP, uhradí pojistitel až do výše sjednané pojistné částky náklady na převoz zraněného do nejbližší nemocnice nebo na specializovanou kliniku, pokud je to z lékařského hlediska nezbytně nutné, na převoz tělesných ostatků v případě úmrtí do místa trvalého bydliště, a na hledání pojištěného, který se v důsledku úrazu ocitl v ohrožení života nebo zdraví.

Dokumenty

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné podepisování papírových dokumentů, žádné chození na pobočku.