Soutěž o Škoda Rapid

Tato soutěž byla ukončena dne 15.6.2017. Již není možné hlasovat.

Správná odpověď: 90140 návštěvníků (oficiální potvrzení)

Seznam výherců soutěže


Sjednejte on-line pojištění a zapojte se do soutěže o automobil Škoda Rapid!

Na výherce čekají tyto ceny:

 • Hlavní cena v tipovací soutěži – osobní automobil Škoda Rapid do vlastnictví výherce
 • 2. – 3. cena – zahraniční zájezd v hodnotě 20 tisíc
 • 4. – 10. cena – značkový notebook
 • 11. – 20. cena – značková mikina bezpečný WEDOS s DNSSEC
 • 21. – 50. cena – Power Cube s USB
 • 51. – 100. cena – limitovaná edice Power banka motorgenerátor WEDOS
 • 100. – 200. cena – limitovaná edice 8 GB USB flash disk WEDOS Agent

soutez-auto

Jak vyhrát? Stačí nejlépe tipovat odpověď na otázku:

Kolik bude celkem návštěvníků ZOO Hluboká nad Vltavou za období od 1. ledna do 30. června 2017?

Soutěž je společná pro firmy WEDOS Internet, a.s. a www.POJISTENI.cz, a.s.

Kde a jak hlasovat? Sjednejte si on-line pojištění na www.POJISTENI.cz či si kupte jakoukoliv hostingovou službu na hosting.wedos.com. Po zaplacení obdržíte e-mail s odkazem na tipovací formulář. Tipovat můžete za každou pojistku či službu. Tedy čím více objednávek, tím větší šance na výhru.

Soutěž probíhá u nových objednávek od 9. 1. 2017 00:00 do 15. 6. 2017 23:59. Vozidlo získá nejsprávněji tipující (v případě shody více tipujících vyhrává dříve tipující).

Výhercem této soutěže se stane fakturační kontakt na dokladu o platbě u společnosti WEDOS, případně pojistník uvedený na pojistné smlouvě u www.POJISTENI.cz.

Výherce bude vyhlášen do 7. 7. 2017 a výhra mu bude předána nejpozději 1. 9. 2017.


Pravidla spotřebitelských soutěží

Spotřebitelská soutěž o osobní automobil Škoda Rapid

1. Úvodní ustanovení

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské soutěže (dále jen Soutěž), která je určena zákazníkům Provozovatele.

Hlavní výhru (Škoda Rapid) a zároveň podmínky, které musí soutěžící splňovat, jsou uvedeny v těchto podmínkách, které jsou veřejně přístupných na webu obou pořadatelských firem. Týká se nákupu u jedné ze společností provozovatelů, a to: WEDOS internet, a.s. a, www.POJISTENI.cz, a.s.

2. Provozovatel Soutěže

Provozovatelem Soutěže jsou obchodní společnosti WEDOS Internet, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28115708 a společnost www.POJISTENI.cz, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28770283.

3. Účastníci Soutěže

Účastníkem Soutěže o hlavní výhru je každá fyzická nebo právnická osoba, která jako zákazník Provozovatele Soutěže v době trvání Soutěže splní (níže uvedené) podmínky Soutěže a zároveň (nebo kdykoliv následně v průběhu Soutěže) nejlépe odpoví na soutěžní otázku: „Kolik bude celkem návštěvníků ZOO Hluboká nad Vltavou za období od 1. ledna do 30. června 2017?“.

Zákazníkem Provozovatele www.POJISTENI.cz, a.s. pro účely této soutěže se má na mysli osoba, která v období od 9. ledna do 15. června 2017 uzavře pojistnou smlouvu u společnosti www.POJISTENI.cz, a.s. a v tomto období pojistné zároveň uhradí.

Zákazníkem Provozovatele WEDOS Internet, a.s. se pro účely této soutěže má na mysli osoba, která v období od 9. ledna do 15. června 2017 objedná a uhradí novou službu u společnosti WEDOS Internet, a.s.

Ze Soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k Provozovateli v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. Případná výhra nebude těmto osobám předána.

Účastník Soutěže musí mít trvalé bydliště nebo sídlo v České republice nebo Slovenské republice, případně v jiném státě Evropské unie. 

4. Termín a místo konání Soutěže

Soutěž probíhá ve dnech od 9. 1. 2017 od 00:00 do 15. 6. 2017 23:59. Během této doby Provozovatel přijímá odpovědi na soutěžní otázku.

Zadávání správných odpovědí bude přístupné v zákaznické administraci od 9. 1. 2017 00:00 do 15. 6. 2017 23:59. Odkaz na zadávání odpovědí je zasílán na příslušný e-mail zákazníka v evidenci Provozovatele.

Jakékoliv doplnění odpovědi anebo jejich oprava či změna není možná.

Vyhlášení vítěze osobního automobil Škoda Rapid proběhne nejpozději dne 7.7.2017 na stránkách Provozovatele.

5. Výhra

Hlavní výhrou je nový osobní automobil Škoda Rapid, který získá výherce do vlastnictví.

Dalšími výhrami jsou:

 • 2. – 3. cena – zahraniční zájezd v hodnotě 20 tisíc
 • 4. – 10. cena – značkový notebook
 • 11. – 20. cena – značková mikina bezpečný WEDOS s DNSSEC
 • 21. – 50. cena – Power Cube s USB
 • 51. – 100. cena – limitovaná edice Power banka motorgenerátor WEDOS
 • 100. – 200. cena – limitovaná edice 8 GB USB flash disk WEDOS Agent

6. Výběr výherce a předání výhry

Výherce bude vybrán z účastníků na základě vyhodnocení nejlepší odpovědi na soutěžní otázku a to z účastníků, kteří v období trvání Soutěže řádně splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech.

V případě rovnosti nebo shody správných odpovědí vyhrává ten, kdo zadal správnou odpověď nejdříve.

Výhercem této soutěže se stane fakturační kontakt na dokladu o platbě u společnosti WEDOS Internet, a.s., případně u www.POJISTENI.cz, a.s. bude výhercem pojistník u pojistné smlouvy.

Oznámení o hlavní výhře sdělí Provozovatel výherci nejpozději do 5 dnů od vyhodnocení telefonicky, SMS zprávou nebo prostřednictvím e-mailové zprávy, podle kontaktních údajů účastníka v registraci.

K převzetí hlavní výhry Soutěže je podmínkou osobní účast výherce v sídle Provozovatele ve lhůtě a za podmínek, které budou výherci sděleny v oznámení o výhře. Při předání výhry je výherce povinen prokázat se platným občanským průkazem a u právnických osob i oprávněním za společnost jednat (nebo plnou mocí k převzetí výhry). V případě nepřevzetí hlavní výhry Soutěže do 60 dnů od okamžiku vyhlášení vítěze bude určen náhradní výherce, tj. druhý v pořadí, který bude o tomto kroku informován.

Výherce může být zveřejněn na webových stránkách Provozovatele. Provozovatel je oprávněn použít jméno výherce pro marketingové účely související s touto Soutěží. Výherce hlavní výhry souhlasí s tím, že jeho fotografie související s předáním ceny bude využita na neomezeně dlouhou dobu pro marketingové účely Provozovatele.

7. Další podmínky, práva a povinnosti

Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v registraci účastníka. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v registraci pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně Provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit oznámení o výhře nebo výhru, nenese za to Provozovatel odpovědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví Provozovatele a nebude účastníkovi předána.

Výherce osobního automobilu se zavazuje, že na vozidle bude mít po dobu nejméně tří let reklamu na služby Provozovatele, která bude na vozidle umístěna již v době jeho předání výherci. Provozovatel je oprávněn tuto skutečnost kontrolovat.

Výběr výbavy vozidla, barvy a dalších specifikací je zcela v kompetenci Provozovatele.

Provozovatel nehradí žádné další poplatky spojené s přepravou, přihlášením vozidla, změnou majitele vozidla nebo provozem vozidla. Výherce je na vlastní náklady povinen dodržet všechny zákonné a finanční náležitosti související s přepravou, přihlášením a provozem vozidla.

Provozovatel Soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla Soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo Soutěž zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již vylosované výhry, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich výhry. Změny v Soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele.

Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek Soutěže účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se Soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel.

Provozovatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání výhry. V takovém případě nebude účastníkovi výhra předána. Bude-li již výhra předána a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení této výhry.

Každý soutěžící může získat pouze 1 hlavní výhru a to i v případě, že splní podmínky dalších Soutěží vyhlášených ve stejném termínu.

Účastník se Soutěže může účastnit vícekrát a to za každou objednanou (a uhrazenou) službu.

Výhra není právně vymahatelná.

Provozovatel neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou, které jakkoliv znevýhodní účastníka anebo zabrání kontaktu mezi účastníkem a Provozovatelem.

8. Osobní údaje

Provozovatel Soutěže těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány Provozovatelem v elektronické formě pro účely této Soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastí v Soutěži je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje Provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.

Účastník souhlasí také s tím, aby v případě výhry některé z cen bylo jeho jméno, příjmení a název obce/města (nikoliv celá adresa) spolu s fotografií z aktu předání výhry, zveřejněny na webových stránkách Provozovatele (bod 3) v rámci vyhlášení a zpřístupnění výsledků Soutěže a to na dobu neurčitou i po skončení Soutěže. Tyto údaje a fotografie mohou být Provozovatelem Soutěže využity k marketingovým a propagačním účelům kdykoliv v budoucnu a to i v tištěné podobě.

Účastník souhlasí s tím, že Provozovatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje. Provozovatel čestně prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník dále uděluje provozovateli souhlas k užívání osobních údajů v marketingových a propagačních materiálech, seznamech účastníků, finančních výkazech apod.

Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl Provozovateli při registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č. 121/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla Provozovatele, čímž bude vyloučen z další účasti na Soutěži. Jestliže mu již byla přiznána výhra, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.

9. Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž zrušit nebo podmínky této Soutěže upravit. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení Soutěže budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.


Aktualizace podmínek 28.6.2017

 1. Posunut termín vyhlášení vítěze hlavní ceny z 1.7. na 7.7.2017 z důvodu nutnosti dodání oficiálního počtu návštěvníků ze strany ZOO Hluboká nad Vltavou.
 2. Upraven termín předání hlavní výhry – původně do 30 dnů od vyhlášení, změněno na 60 dnů od vyhlášení. Příčinou jsou změněné dodací termíny vozu zejména z důvodu celozávodní dovolené u výrobce. Výherce však čeká vozidlo Škoda Rapid v novém faceliftu.