Odpověď na téma: ZFP Akademie

#1806
Od ČNB
Host

Na netě je rozhodnutí ČNB, kde jsou použitelné formulace http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/susr-detail.html?cnbid=Sp%20/%202010%20/%20158%20/%20573&&cnbsegment=200.230&page=1 rozhodnutí České národní banky č.j. 2012/2896/570 ze dne 3. dubna 2012 ve znění rozhodnutí bankovní rady České národní banky o rozkladu č.j. 2012/1774/110 ze dne 14. června 2012, sp.zn. Sp/2010/158/573  rozhodnutí České národní banky č.j. 2012/2896/570 ze dne 3. dubna 2012, sp.zn. Sp/2010/258/573 I. Společnost ZFP akademie, a.s., IČ 263 04 805, se sídlem 17. listopadu 12, 690 02 Břeclav (i) jako pojišťovací zprostředkovatel v období od 27.1.2009 do 27.5.2011 vyžadovala od osob, které pro ni měly v pozicích obchodních zástupců zprostředkovávat pojistné smlouvy třetím osobám, uzavření tzv. kombinace finančních produktů sestávající z investičního životního pojištění, penzijního připojištění, stavebního spoření a kapitálového životního pojištění tedy vyžadovala od osob, které se měly podílet na její zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví, složení vstupního poplatku jako podmínky nezbytné pro výplatu příštích odměn za tuto zprostředkovatelskou činnost; čímž se dopustila správního deliktu podle § 26 odst. 2 písm. c) zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích (ii) při propagaci a prezentaci produktů penzijního připojištění a životního pojištění v rámci modelových příkladů obsažených v příručce nazvané ZFP v kostce, se kterou byli seznamováni potenciální spolupracovníci a zájemci o finanční produkty v období od 9.10.2009 do 27.5.2011, uváděla zavádějící informace o výnosu těchto finančních produktů tedy porušila povinnosti vykonávat svoji činnost s odbornou péčí dle § 12 odst. 5 písm. b) zákona o penzijním připojištění ve spojení s ustanovením § 21 odst. 1 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích; čímž se dopustila správního deliktu podle § 43b odst. 4 zákona o penzijním připojištění za což se jí ukládá podle ustanovení § 26 odst. 3 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích pokuta ve výši 2 000 000 Kč (slovy dva miliony korun českých). Pokutu je společnost ZFP akademie, a.s., IČ 263 04 805, se sídlem 17. listopadu 12, 690 02 Břeclav povinna zaplatit do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Prahu 1 vedený u České národní banky, č. 3754-67724011/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 26304805. III. Společnosti ZFP akademie, a.s., IČ: 263 04 805, se sídlem 17.listopadu 12, 690 02 Břeclav, se podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu ve vazbě na ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ukládá náhrada nákladů řízení, ve výši 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Paušální náhradu nákladů řízení je společnost ZFP akademie, a.s., IČ: 263 04 805, se sídlem 17.listopadu 12, 690 02 Břeclav povinna zaplatit do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet České národní banky, č. 115-69193891/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 26304805.  rozhodnutí bankovní rady České národní banky o rozkladu č.j. 2012/1774/110 ze dne 14. června 2012, sp.zn. Sp/2010/258/573 Rozklad společnosti ZFP akademie, a.s., IČO 263 04 805, se sídlem 17. listopadu 12, 690 02 Břeclav, ze dne 17.4.2012 se podle § 152 odst. 5 písm. b) správního řádu ve spojení s § 152 odst. 4 a § 90 odst. 5 téhož zákona zamítá a napadené rozhodnutí České národní banky ze dne 3.4.2012, č.j. 2012/2896/570, ke sp. zn. Sp/2010/158/573, se potvrzuje.