Odpověď na téma: ZFP Akademie

#1633
jarda
Host

No vidíte, že nic nevíte, a ví to v podstatě celá firma, a i já, který je od roku 2005 mimo – píší mi to i vysoce postavení ředitelé z ČR, kteří nechtějí jít s nimi do lochu…

Já jsem si svoje odpracoval, a život není jen o penězích, stačí skromnost a pomoc potřebným pro naplnění smyslu života.

Píši jen prověřené a zdokladované věci, jinak bych přeci byl trestně stíhatelný – a nejsem. Je to naopak, pomlouvají Vaši mecenáši, mají to jako zbraň proti čestným lidem, kteří se nechtějí zapojit do jejich podvodů.

Je více špatných věcí, které přetrvávají věky, jde pouze o chamtivost a nenažranost za každou cenu. Proto se "lidé" mezi sebou okrádají a vraždí. Jde jen o metody. A jde o celosvětový problém, ne můj. Proto je také represivní aparát, aby se ti kriminálníci nerozmnožili. Však to záhy poznáte na vlastní kůži, stačí jen vydržet ve veřejné obhajobě kriminálních živlů.

Konstatování faktů a pomoc podvedeným a okradeným není urážka. Máte to v hlavičce nějak popletené, ne? A na rozdíl od Vás já nejmenuji…

Ing. xxx 040 11 K O Š I C E
ZFP 47129 / 208590
Košice, 11. 07. 2006
P. T.

Ing. Mgr. Dita Schneiderová
generálny riaditeľ
ZFP, a.s.

Námestie mieru čís. 4
908 51 H o l í č

Vec : Pokus o zmier vo veci neplatnosti právneho úkonu

Dňa 02.06.2006 Vám bola preukázateľným spôsobom doručená moja predžalobná výzva k neplatnosti právneho úkonu zo dňa 30.05.2006, ktorou som namietal neplatnosť právneho úkonu od jeho počiatku – zmluvy o obchodnom zastúpení typu S, uzatvorenej medzi účastníkmi : Ing. xxx, ako zástupcom a ZFP, a.s., Námestie mieru 4, Holíč, ako zastúpeným, zo dňa 07.04.2006, z dôvodov v tejto výzve uvedených. Z týchto dôvodov som žiadal upravenie províznych výpisov za tie zúčtovacie obdobia, v ktorých mi boli z titulu tejto zmluvy počítané nulové medziprovízie z podriadených štruktúr a doplatenie týchto provízií v zmysle upravených províznych výpisov v zmysle platnej zmluvy o obchodnom zastúpení.

Na základe pokynu riaditeľa obchodnej siete pána xxx, som Vám 19.06.2006 zaslal originál namietanej zmluvy o obchodnom zastúpení typu S, ktorý Vám bol preukázateľne doručený 21.06.2006, v dobrej viere, že mimosúdne akceptujete moju výzvu a splníte Vaše záväzky voči mojej osobe vyplývajúce z neplatnosti uvedeného právneho úkonu od jeho počiatku a teda nepretržitej platnosti právneho úkonu – pôvodnej zmluvy o obchodnom zastúpení, teda doplatíte nevyplatené medziprovízie. Podľa príslušných ustanovení Zákona číslo 40/1964 Zb. ( Občiansky zákonník ) a Zákona číslo 513/1991 Zb. ( Obchodný zákonník ) je splatnosť akéhokoľvek záväzku vyplývajúceho zo zmluvy viazaná ma uplynutie termínu, alebo na splnenie podmienky a zároveň okolnosti, že sa druhá zmluvná strana o splnení podmienky dozvedela. Tieto podmienky boli preukázateľne splnené.

Z uvedených dôvodov Vás vyzývam, aby ste v lehote do 7 dní po obdržaní tohoto pokusu o zmier poukázali na môj účet nevyplatené medziprovízie z vyúčtovaní ZFP, a.s. číslo 0603 – 208590, 0604 – 208590, rekapitulácií ZFP, a.s. číslo 0603 – 208590, 0604 – 208590 a vyúčtovania ZFP, s.r.o., organizačná zložka číslo 0604 – 208590, ktorých fotokópie sú prílohou originálu tohoto pokusu o zmier.

V prípade neakceptovania mojej požiadavky v uvedenej lehote odovzdávam túto záležitosť na riešenie právnikom D.A.S. Poisťovňa právnej ochrany s požiadavkou žaloby o neplatnosť právneho úkonu a všetkých z tejto neplatnosti vyplývajúcich dôsledkov. Nevylučujem ani domáhania sa ochrany svojich práv po trestno – právnej línii z hľadiska môjho uvedenia do omylu.

S pozdravom
Ing. xxx

Prílohy podľa textu ( iba k originálu )

Co Predstavenstvo ZFP, a.s.
Regionálna kancelária 1009