Odpověď na téma: ZFP Akademie

#1619
jarda
Host

Paní Aleno, to jste vážně až tak naivní, že Vám nestačí všeobecně známé fakty o jedné z nejhorších firem v tomto oboru, evidentně zločinecky řízené? Proč si myslíte, že právě Vás neoblbnou a neokradou, když je to jejich nepsaným krédem? V prospěch pouze několika jednotlivců? A ani se nestydíte do těch balamucení dávat svoje jméno, o které takto přijdete, a bude se Vám i Vaše rodina vyhýbat?

Přikládám jeden z listů oběti, krerá byla nejlepším lektorem, v pozici 6, a zakázali mu vše, okradli ho a jeho strukturu, a psychicky to nezvládnul. Ani kytičku na hrob mu nedali tak, jako jejich dalším obětem…

Ing. xxx, 040 11 K O Š I C E
ZFP x7129 / 20×590
Košice, 11. 07. 2006
P. T.

Ing. Mgr. Dita Schneiderová
generálny riaditeľ
ZFP, a.s.

Námestie mieru čís. 4
908 51 H o l í č

Vec : Pokus o zmier vo veci nevyplatených provízií II. pilier Aegon

Dňa 21.04.2006 zaslal pán Bc. xxx elektronickou poštou cit. „ Zoznam zmlúv Aegon v prílohe, ktoré spadajú do mesiaca marec 2006 “, ktorý obsahoval mimo ďalších zmlúv II. piliera SDS spolu 33 zmlúv, ktoré boli vyprodukované obchodnými zástupcami : Ing. xxx, paní xxx, paní xxx , Ing. xxx, pan xxx , MUDr. xxx, pamí xxx, Ing. xxx. Uvedený zoznam z pôvodného mailu je v prílohe originálu tohoto pokusu o zmier.

Postupne bolo overené u jednotlivých sporiteľov, že všetky uvedené zmluvy boli spoločnosťou Aegon skutočne akceptované a bolo zistené, že akceptované boli aj ďalšie vyprodukované zmluvy týmito obchodnými zástupcami, v rovnakom termíne, ako uvedené zmluvy, ktoré však neboli na spomínanom zozname pána Rumana. Prevážna väčšina týchto zmlúv sa týka osôb v závislej činnosti, resp. odvody pravidelne platiacich SZČO. S výnimkou 11 zmlúv neboli za tieto zmluvy zaplatené žiadne provízie. Z uvedených 11 zmlúv bol doplatok 2 body realizovaný u 6 zmlúv. Štyria obchodní zástupcovia nedostali ani korunu. U troch zmlúv, kde boli vyplatené priame provízie obchodným zástupcom, nebola vyplatená medziprovízia nadriadenému obchodnému zástupcovi. Konkrétne údaje o predmetných zmluvách sú špecifikované na reklamačných listoch, ktoré boli odoslané prostredníctvom regionálnej kancelárie 1009 a ktorých kópie sú prílohou originálu tohoto pokusu o zmier. Ďalšie reklamačné listy budú nasledovať po preverení akceptácie spomínaných ďalších zmlúv.

Akýkoľvek finančný nárok je vymožiteľný súdnou cestou ( žalobou ), čo všetci dotknutí obchodní zástupcovia, v prípade neúspešného domáhania sa svojich práv, nepochybne využijú. Podľa príslušných ustanovení Zákona číslo 40/1964 Zb. ( Občiansky zákonník ) a Zákona číslo 513/1991 Zb. ( Obchodný zákonník ) je splatnosť akéhokoľvek záväzku vyplývajúceho zo zmluvy viazaná na uplynutie termínu, alebo na splnenie podmienky a zároveň okolnosti, že sa druhá zmluvná strana o splnení podmienky dozvedela. Tieto podmienky boli preukázateľne splnené. Podľa judikatúry a výkladu niektorých ustanovení zákona, pokiaľ niekto prijme akékoľvek plnenie, vrátane finančného a za toto plnenie neposkytne v rámci zmluvných vzťahov, z ktorých toto plnenie vyplynulo, primeranú náhradu tej zmluvnej strane, bez činnosti ktorej by k uvedenému plneniu nemohlo dôjsť, ide o neoprávnené deponovanie, resp. zadržovanie tohoto plnenia, čo môže naplňovať skutkovú podstatu niektorých trestných činov.

Z uvedených dôvodov Vás vyzývam, aby ste v lehote do 7 dní po obdržaní tohoto pokusu o zmier poukázali na účty dotknutých obchodných zástupcov provízie a medziprovízie týkajúce sa zatiaľ konkrétne, v reklamačných listoch, uvedených zmlúv II. piliera Aegon. V opačnom prípade podám na Generálnu prokuratúru SR podnet na preskúmanie zhody Vášho konania s niektorými ustanoveniami Zákona číslo 300/2005 Z.z.

Zároveň Vás vyzývam, aby ste všetky ďalšie provízne nároky realizovali bez neopodstatnených omeškaní v zmyslu príslušných právnych predpisov a zmluvy o obchodnom zastúpení.

S pozdravom

Ing. xxx

Prílohy podľa textu ( iba k originálu )

Co Predstavenstvo ZFP, a.s.
Regionálna kancelária 1009