Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za vás zaplatí škody, které způsobíte.

Spočítat cenu

Pojištění odpovědnosti UNIQA Variant

Pojišťovna UNIQA nabízí produkt Variant, jehož součástí je také pojištění odpovědnosti. Buď lze sjednat odpovědnost samostatně anebo ji můžete výhodněji získat jako připojištění v rámci pojištění nemovitosti a domácnosti UNIQA.

 

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.

Základní informace

Z pojištění vzniká právo na úhradu:

 • újmy vzniklé jinému při ublížení na zdraví a při usmrcení (včetně újmy na živém zvířeti)
 • škody vzniklé jiné osobě poškozením nebo zničením věci
 • jiné škody vyplývající z újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení a ze škody na věci (následná finanční škoda)
 • nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči (hrazené služby) ve prospěch třetí osoby a regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění
 • škody způsobené jinak než ublížením na zdraví a usmrcením, poškozením nebo zničením věci (finanční škoda) – sublimit plnění 100 000 Kč

Proti čemu se lze pojistit (pojistná nebezpečí) – vše je součástí základního balíčku odpovědnosti:

 • odpovědnost z vlastnictví, nájmu nebo správy budovy a pozemku
 • odpovědnost stavebníka z provádění stavebních a opravárenských prací svépomocí
 • odpovědnost z činnosti v běžném občanském životě (zejména při vedení domácnosti)
 • odpovědnost z držení drobných domácích zvířat, případně z jejich příležitostného opatrování

Dostupné limity pojistného plnění:

 • 5 000 000 Kč
 • 10 000 000 Kč
 • 25 000 000 Kč
 • 50 000 000 Kč

Územní platnost Evropa, mimoevropské přímořské státy ve Středozemí a Kanárské ostrovy. Bez spoluúčasti.

Pojištění se vztahuje na:

 • pojištěného
 • druhého z manželů nebo druha či družku či registrovaného partnera pojištěného, kteří s pojištěným žijí ve společné domácnosti;
 • děti (také vnuky/vnučky, adoptivní děti, děti v pěstounské péči a nevlastní děti) pojištěného, jeho spolupojištěného manžela nebo druha nebo registrovaného partnera, a to až do dovršení 27. roku života těchto dětí, pokud děti žijí ve společné domácnosti s pojištěným a nemají jinou pojistnou ochranu;
 • rodiče a prarodiče pojištěného, jeho spolupojištěného manžela nebo druha nebo registrovaného partnera, pokud žijí ve společné domácnosti s pojištěným a nemají jinou pojistnou ochranu
 • osoby zaměstnané v domácnosti pojištěného, pokud jsou činné v rámci pracovního nebo obdobného poměru a z této činnosti vzniká nárok na náhradu škody

Pojištění odpovědnosti z titulu vlastnictví, nájmu (užívání) nebo správy budovy a pozemku

Do této kategorie spadají např. případy zanedbané péče o údržbu nemovitosti včetně odstraňování sněhu ze střechy nebo péče o přerostlé větve stromů nebo plot na zahradě.

Lze sjednat pouze pro trvale obydlené budovy (alespoň 270 dní v roce).

Pojištění odpovědnosti z titulu vlastnictví budovy ve stavbě

Jedná se o odpovědnost pojištěného jako stavebníka z provádění demoličních, stavebních, opravárenských a výkopových prací, které jsou prováděny svépomocí. Včetně staveb a zařízení na pozemku, na kterém je budova zřízena.

Pojištění odpovědnosti v běžném každodenním životě

Jedná se zejména o vedení domácnosti, rekreace, sport a péče o děti.

Je zahrnuta odpovědnost za použití legálně držené zbraně (např. pro účely sportu nebo sebeobrany).

Pojištění se vztahuje na odpovědnost z neprofesionálního výkonu sportu, ve výluce je tedy sportovní činnost prováděná za úplatu nebo sportovní činnost vykonávaná na obdobné výkonnostní úrovni, kam spadají nejen samotné závody, ale i příprava k nim (tréninky). Pod výluku spadá i činnost, která se na první pohled nejeví jako za úplatu, ale je organizovaná (kluby, kroužky). Úplatou může být i poskytnutí služby ubytování a stravování při sportovních soustředěních.

Dokumenty