Pojištění odpovědnosti online

Pojištění odpovědnosti UNIQA Variant

Pojišťovna UNIQA nabízí produkt Variant, jehož součástí je také pojištění odpovědnosti. Buď lze sjednat odpovědnost samostatně anebo ji můžete výhodněji získat jako připojištění v rámci pojištění nemovitosti a domácnosti UNIQA.

Základní informace

Z pojištění vzniká právo na úhradu:

 • újmy vzniklé jinému při ublížení na zdraví a při usmrcení (včetně újmy na živém zvířeti)
 • škody vzniklé jiné osobě poškozením nebo zničením věci
 • jiné škody vyplývající z újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení a ze škody na věci (následná finanční škoda)
 • nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči (hrazené služby) ve prospěch třetí osoby a regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění
 • škody způsobené jinak než ublížením na zdraví a usmrcením, poškozením nebo zničením věci (finanční škoda) – sublimit plnění 100 000 Kč

Proti čemu se lze pojistit (pojistná nebezpečí) – vše je součástí základního balíčku odpovědnosti:

 • odpovědnost z vlastnictví, nájmu nebo správy budovy a pozemku
 • odpovědnost stavebníka z provádění stavebních a opravárenských prací svépomocí
 • odpovědnost z činnosti v běžném občanském životě (zejména při vedení domácnosti)
 • odpovědnost z držení drobných domácích zvířat, případně z jejich příležitostného opatrování

Dostupné limity pojistného plnění:

 • 5 000 000 Kč
 • 10 000 000 Kč
 • 25 000 000 Kč
 • 50 000 000 Kč

Územní platnost Evropa, mimoevropské přímořské státy ve Středozemí a Kanárské ostrovy. Bez spoluúčasti

Pojištění se vztahuje na:

 • pojištěného
 • druhého z manželů nebo druha či družku či registrovaného partnera pojištěného, kteří s pojištěným žijí ve společné domácnosti;
 • děti (také vnuky/vnučky, adoptivní děti, děti v pěstounské péči a nevlastní děti) pojištěného, jeho spolupojištěného manžela nebo druha nebo registrovaného partnera, a to až do dovršení 27. roku života těchto dětí, pokud děti žijí ve společné domácnosti s pojištěným a nemají jinou pojistnou ochranu;
 • rodiče a prarodiče pojištěného, jeho spolupojištěného manžela nebo druha nebo registrovaného partnera, pokud žijí ve společné domácnosti s pojištěným a nemají jinou pojistnou ochranu
 • osoby zaměstnané v domácnosti pojištěného, pokud jsou činné v rámci pracovního nebo obdobného poměru a z této činnosti vzniká nárok na náhradu škody

Pojištění odpovědnosti z titulu vlastnictví, nájmu (užívání) nebo správy budovy a pozemku

Do této kategorie spadají např. případy zanedbané péče o údržbu nemovitosti včetně odstraňování sněhu ze střechy nebo péče o přerostlé větve stromů nebo plot na zahradě.

Lze sjednat pouze pro trvale obydlené budovy (alespoň 270 dní v roce).

Pojištění odpovědnosti z titulu vlastnictví budovy ve stavbě

Jedná se o odpovědnost pojištěného jako stavebníka z provádění demoličních, stavebních, opravárenských a výkopových prací, které jsou prováděny svépomocí. Včetně staveb a zařízení na pozemku, na kterém je budova zřízena.

Pojištění odpovědnosti v běžném každodenním životě

Jedná se zejména o vedení domácnosti, rekreace, sport a péče o děti.

Je zahrnuta odpovědnost za použití legálně držené zbraně (např. pro účely sportu nebo sebeobrany).

Pojištění se vztahuje na odpovědnost z neprofesionálního výkonu sportu, ve výluce je tedy sportovní činnost prováděná za úplatu nebo sportovní činnost vykonávaná na obdobné výkonnostní úrovni, kam spadají nejen samotné závody, ale i příprava k nim (tréninky). Pod výluku spadá i činnost, která se na první pohled nejeví jako za úplatu, ale je organizovaná (kluby, kroužky). Úplatou může být i poskytnutí služby ubytování a stravování při sportovních soustředěních.

Dokumenty

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.