Povinné ručení online

Sjednejte si nejlevnější povinné ručení. Ušetřete až 70%.

Spočítat cenu

Pojištění vozidel Direct – povinné ručení, havarijní

Pojišťovna Direct nabízí pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, tj. povinné ručení, a havarijní pojištění pro vaše vozidla. Lze sjednat oba produkty současně nebo samostatně.

 

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné podepisování papírových dokumentů, žádné chození na pobočku. Pouze u havarijního pojištění je potřeba po sjednání absolvovat prohlídku vozidla – po vzájemné domluvě o místě a čase provede kontrolu pracovník pojišťovny.

Pojištění lze sjednat s okamžitou platností – po provedení on-line platby. Obratem e-mailem obdržíte pojistnou smlouvu a v případě sjednání povinného ručení také zelenou kartu. Kartu si vytisknete a můžete hned vyrazit na silnice. Originál zelené karty s roční platností obdržíte následně poštou přímo od pojišťovny.

Varianty povinného ručení

K dispozici je 5 variant, které se liší výší pojistného krytí:

 • 50 mil. Kč
 • 100 mil. Kč
 • 150 mil. Kč
 • 200 mil. Kč
 • 250 mil. Kč

Jedná se o 2 limity – jeden na újmu na zdraví a druhý na škodu na majetku a jiné újmy. Sjednává se bez spoluúčasti.

Povinné ručení se vztahuje na škodnou událost, ke které došlo na území státu, který je vyznačen na zelené kartě (Evropa a Turecko). Při vjezdu do států, které nejsou v zelené kartě uvedené, nebo jsou v zelené kartě přeškrtnuté, je nezbytné sjednat hraniční pojištění.

Havarijní pojištění

Součástí havarijního pojištění Direct je vždy pojištění pro případ dopravní nehody – tj. kryje škody na vašem vozidle, pokud způsobíte dopravní nehodu.

Pro toto pojištění si zvolíte pojistnou částku. Ta by měla odpovídat obvyklé ceně vozidla včetně veškeré výbavy. Tím myslíme aktuální hodnotu vozidla včetně jeho výbavy v době sjednání pojištění. Jestliže bude pojistná částka výrazně nižší než obvyklá cena vozidla, může pojišťovna přistoupit ke snížení pojistného plnění v rámci podpojištění.

K tomu si lze pojistit další pojistná nebezpečí:

 • pojištění pro případ odcizení a vandalismu – přisvojení si pojištěného vozidla nebo jeho části tím, že pachatel překonal uzamčení nebo jistící překážku či opatření chránící vozidlo nebo jeho část před odcizením. Vandalismem se rozumí poškození nebo zničení pojištěného vozidla nebo jeho části během jeho stání úmyslným jednáním cizí osoby.
 • pojištění pro případ živelní události, pád a náraz předmětu – vztahuje se na nahodilou událost, při níž je škoda způsobena požárem, výbuchem, úderem blesku, pádem předmětů, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, pádem lavin, zemětřesením či podobnými přírodními jevy.
 • pojištění pro případ poškození zvířaty – vztahuje se na nahodilou událost, při které dojde ke škodě způsobené střetem pojištěného vozidla se zvěří či zvířaty nebo při které na stojícím vozidle poškodí zvíře vnější karoserii či části motorového prostoru, zejména kabely a kabelové svazky, brzdovou soustavu, chladící soustavu nebo odhlučnění

Havarijní pojištění je platné na geografickém území Evropy a Turecka.

Nelze sjednat pro vozidla:

 • stáří 12 let a výše
 • vozidla autopůjčoven, převážející nebezpečné náklady (ADR), s právem přednosti a historická vozidla
 • nemající platnou technickou prohlídku
 • nezpůsobilé k provozu na českých komunikacích
 • používaná při závodech a rychlostních zkouškách
 • s tuningovou úpravou, která nemá atest pro všechny použité kusy tuningu

Spoluúčast 5%, minimálně 5 000 Kč.

Cena se odvíjí od typu a značky vozidla, pořizovací ceny vozidla, stáří vozidla, typu připojištění atd. Záleží také na kvalitě zabezpečení vašeho vozu.

Pojišťovna uznává tyto prvky zabezpečovacích systémů:

 • zámek převodovky
 • automatická převodovka
 • Systém aktivního (satelitního) vyhledávání

Asistenční služby

Vztahuje na území Evropy a Turecka. Slouží v případě nepojízdnosti vozidla. Jejich smyslem je opravit vozidlo, pokud se jedná o drobnou opravu proveditelnou na místě. V opačném případě dostat vozidlo do servisu, kde může být opraveno.

Základní asistence s limitem 2 000 Kč je zdarma součástí pojištění (v zahraničí platí vždy dvojnásobný limit). Vztahuje se na nepojízdnost způsobenou dopravní nehodou, ale nikoliv způsobenou poruchou.

Asistence při poruše vozidla (technická asistence) je příplatkové připojištění, které pokryje také případ nepojízdnosti z důvodu poruchy. V kalkulaci lze sjednat výši limitu od 3 000 Kč do 10 000 Kč (pro vozidla do 3,5 tuny) nebo od 5 000 Kč do 40 000 Kč pro vozidla nad 3,5 tuny.

Součástí technické asistence pro osobní a nákladní auta do 3,5 t jsou též drobné závady (limit 3 000 Kč), konkrétně:

 • defekt pneumatiky
 • vybití akumulátoru
 • záměna či doplnění paliva
 • zabouchnutí či ztráta klíčů

Technická asistence pro osobní a nákladní vozidla do 3,5 tuny zahrnuje:

 • práci mechanika na místě, pokud očekávaná délka opravy nepřesáhne 3 hodiny
 • pokud není možná oprava na místě – vyproštění, odtah a úschova vozidla až do otevření servisu
 • a dále jednu z následujících možností (klient si vybere při hlášení události)
  • odvoz veřejnou dopravou do cílové destinace nebo místa bydliště
  • náhradní vozidlo na cestu do cílové destinace nebo místa bydliště
  • náhradní ubytování nejblíže servisu po dobu opravy
  • odvoz zpět do servisu
 • v zahraničí má klient navíc nárok na:
  • uhrazení opravy v servisu do výše 7 000 Kč, pokud bude trvat max. 3 dny
  • pokud by oprava trvala déle, repatriace vozidla ze zahraničí do nejbližšího smluvního servisu v místě bydliště klienta (bez limitu, reálné náklady)
  • pokud by oprava nebo repatriace stály více než je hodnota vozidla, hradí pojišťovna náklady na sešrotování (max. 3 000 Kč)

Technická asistence pro vozidla nad 3,5 tuny zahrnuje vše co je uvedeno výše pro vozidla do 3,5 tuny a k tomu navíc pro zahraničí:

 • doručení hotovosti – pojišťovna zajistí doručení peněz řidiči nákladního vozidla za podmínky, že tato suma bude složena na účet asistenční společnosti
 • přeložení nákladu – v případě nepojízdnosti vozidla pojišťovna zajistí přeložení nákladu na náhradní vozidlo. Zajišťují samotný akt přeložení. Náhradní vozidlo, vyložení ve skladu, skladné a podobné dodatečné náklady se nehradí. Maximálně náklady do výše 10 000 Kč.
 • strážení vozidla – zajištění a úhrada nákladů na ostrahu vozidla do doby, kdy je možné jej předat nejbližšímu servisu

Volitelně je možné si sjednat službu náhradní vozidlo. Jedná se o poskytnutí vozidla na dobu delší než je jeden den v případech, kdy je pojištěné vozidlo v důsledku pojistné události v servisu. V takovém případě pojišťovna zajistí a uhradí půjčovné za vozidlo stejné kategorie po dobu opravy vozidla v servisu. Ve sjednání lze zvolit maximální dobu – 3, 5 nebo 10 dní. Maximální denní půjčovné je 2 000 Kč pro území České republiky a 3 000 Kč pro území Evropy a Turecka.

Doplňková pojištění

Úrazové pojištění

K osobním a nákladním automobilům do 3,5 tuny a pro motocykly lze sjednat úrazové pojištění pro případ smrti následkem úrazu a trvalých následků úrazu.

Na výběr jsou 2 varianty:

 • úrazové pojištění řidiče
 • úrazové pojištění všech cestujících (včetně řidiče) – cena se odvíjí od počtu míst k sezení

Nabízíme 3 limity plnění:

 • 100 000 Kč
 • 300 000 Kč
 • 500 000 Kč

Pojistné limity jsou horní hranicí plnění pro každou přepravovanou osobu a pro každou pojistnou událost.

Pojištění skel

Úhrada opravy či výměny čelních, bočních či zadních skel vozidla, a to v případě jakékoliv nahodilé škody, která nevznikla jedním ze způsobů, které jsou uvedeny v pojistných podmínkách, zejména následkem opotřebení, při montáži či vlivem pnutí karoserie. Neplatí zejména pro zejména střešní skla, zpětná zrcátka nebo boční a zadní skla autobusů a trolejbusů.

V případě škodní události v prvních třech měsících od data počátku pojištění tohoto rizika je sjednána spoluúčast ve výši 50% z pojistného plnění.

Pojištění zavazadel

Pojištění se vztahuje na cestovní zavazadla a věci osobní potřeby patřící osobám cestujícím ve
vozidle, které jsou uloženy:

 • v uzamčeném zavazadlovém prostoru vozidla
 • v uzavíratelné schránce v palubní desce
 • v uzamčeném střešním boxu
 • či která leží na sedadle po dobu provozu vozidla

Platí také pro dětské autosedačky.

Pojištění se také vztahuje na cyklistická kola, jestliže jsou uzamčena ve vozidle nebo jsou uzamčena k nosiči, jenž je připevněn ke střeše, zadním dveřím či tažnému zařízení uzamykacím mechanismem.

Pojištění se nevztahuje na elektroniku, kožichy a šperky a dále na věci odcizené v době mezi 22:00 a 6:00, pokud bylo vozidlo opuštěno na dobu delší než 3 hodiny.

Prohlídky vozidel před vstupem do havarijního pojištění

Při vstupu do havarijního pojištění musí být provedena prohlídka vozidla.

Po sjednání a zaplacení pojištění použijete dle návodu mobilní aplikaci Nafoť a jeď, popř. jiným způsobem nafotíte a doručíte e-mailem pojišťovně. Alternativně si můžete s pojišťovnou dohodnout návštěvu mobilního technika anebo prohlídku na některé z poboček pojišťovny.

Do doby provedení a schválení samoprohlídky nebo prohlídky pojišťovnou není vozidlo havarijně pojištěno.

 

Dokumenty