Spočítejte si cenu povinného ručení v naší on-line kalkulačce. Ušetřete!

Dotace na elektroauta startují počátkem roku 2024

Chcete si pořídit elektroauto do firmy?
Název programu – Národní plán obnovy

Cílem komponenty je v souladu se zásadními strategickými dokumenty Evropské unie a ČR (např. Zelená dohoda pro Evropu, Národní akční plán čisté mobility) podpořit výstavbu dobíjecích stanic a zvýšit penetraci trhu vozidly na alternativní paliva.

Finanční příspěvek na vozidlo Současně s podporou formou Záruky, která je poskytována formou bankovní záruky za komerční úvěr, může být příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek na financované vozidlo, konkrétně:

 • Kategorie M1 – příspěvek: max. 200 tis. Kč/vozidlo
 • Kategorie N1 – příspěvek: max. 250 tis. Kč/vozidlo
 • Kategorie N2 a FCEV – příspěvek: max. 300 tis Kč/vozidlo

Zaručovaný úvěr 
a) Výše zaručovaného úvěru pro 1 bezemisní vozidlo:

 • kategorie M1 od 300 tis. Kč až 1,5 mil. Kč
 • kategorie N1 od 300 tis. Kč až 2 mil. Kč
 • kategorie N2 do 4,25 t a FCEV od 300 tis. Kč až 2,5 mil. Kč 

b) Výše zaručovaného úvěru na 1 dobíjecí stanici typu:

 • AC max. 100 tis. Kč
 • DC nad 40 kW max. 400 tis. Kč 

Bezemisní vozidla: 

 • BEV – bateriové elektrické vozidlo – Battery electric vehicle, vozidlo na elektrický pohon,
 • FCEV – vozidlo na vodíkový pohon – palivový článek, pohon nápravy elektromotorem,
 • Flotila vozidel: – Vozidla splňující podmínky této výzvy, dodávaná stejným dodavatelem ve shodném termínu (mají shodný termín dodání a způsob jednorázové platby dodavateli) financovaná jedním úvěrem čerpaným jednorázově za shodných finančních podmínek.

Podporovanými aktivitami jsou:

 • Podpora pořízení bezemisních vozidel (bateriová a vodíková elektrická vozidla) a budování neveřejné
  dobíjecí infrastruktury podnikatelskými subjekty;
 • Podporované kategorie silničních vozidel:
  – M1 (osobní)
  – N1 a N2 do 4,25t (nákladní)
 • Pořízení neveřejných1 dobíjecích stanic v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu.
Vozidlo musí být nové (bylo dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu a má najeto méně než 6 000 km). V rámci udržitelnosti projektu platí 24měsíční podmínka zákazu prodeje podpořeného vozidla nebo dobíjecí stanice od data vyplacení finančního příspěvku dle bodu 6.3 a 6.4 této Výzvy.
 
Podporovanými aktivitami nejsou:
 
 • a) Pořízení BEV kategorie M1 s pořizovací cenou vyšší než 1 500 000,- Kč bez DPH2
 • b) Podpora pořízení vozidel typu plug-in hybrid (PHEV) nebo hybrid (HEV).
 • c) Zemědělská prvovýroba (CZ-NACE A 01, A 02, A 03).
 • d) Nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu poskytovanou podnikům provozujícím silniční
  nákladní dopravu pro cizí potřebu. Výzkumné, vývojové projekty.
 • e) Samostatné pořízení dobíjecí stanice bez bezemisního vozidla.
 Příjemce podpory je povinen předat správci finančního nástroje způsobem a za podmínek stanovených ve smlouvě o záruce hodnoty indikátorů 
 • • 00024 – Pořízené elektrické a vodíkové vozy,
 • • 00027 – Infrastruktura pro alternativní paliva (plnící stanice/dobíjecí stanice)

Cílovou skupinou jsou malé, střední podniky (dále také „MSP“) a velké podniky.
Žadatelem nemohou být podniky vlastněné územně správními celky.

Žadatel/příjemce podpory musí k datu podání žádosti splňovat následující podmínky:
Příjemce podpory musí ke dni podání žádosti o podporu a k datu uzavření smlouvy o záruce splňovat tyto
podmínky přijatelnosti:

 a) musí být malým, středním nebo velkým podnikem, 

b) musí mít zapsány skutečné majitele v evidenci skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, 

c) musí být oprávněn k podnikání na území České republiky v ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt,

 d) musí být osobou, u níž poskytnutí podpory není v rozporu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů, 

e) má uzavřena minimálně poslední 2 účetní období

 f) nesmí naplňovat znaky úpadku dle ustanovení § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (v případě odštěpného závodu zahraničního podniku podle právního řádu v zemi, kde má podnik sídlo), 

g) nesmí mít nevypořádané nedoplatky vůči vybraným institucím a poskytovatelům podpory z programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie; posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky, 

h) nesmí mít nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců,

 i) nesmí být subjektem, proti jehož majetku je vedena exekuce, 

j) nesmí být v likvidaci, 5
k) nesmí být subjektem, u něhož bylo rozhodnuto o úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb.,
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (v případě odštěpného závodu zahraničního podniku podle právního řádu v zemi, kde má podnik sídlo); pokud je soudem povolena reorganizace, která je podnikem splněna, nenahlíží se na něj jako na podnik v úpadku, 

l) nesmí mít peněžitý dluh vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí Komise, že podpora byla protiprávní a neslučitelná se společným trhem, 

m) nesmí být subjektem, kterému byl soudem či správním orgánem uložen zákaz činnosti týkající se provozování živnosti, 

n) nesmí být podnikatelem v obtížích podle definice v čl. 2 odst. 18 Nařízení GBER, 

o) nesmí v souvislosti s jeho osobou existovat střet zájmů ve smyslu článku 61 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (dále také jen „Finanční nařízení“).
Splnění podmínek uvedených pod písm. f), g), k) a n) příjemce podpory dokládá čestným
prohlášením. Příjemce podpory je po dobu platnosti smlouvy o poskytnutí záruky povinen: 

p) kdykoliv na požádání umožnit přístup na místo (místa) realizace projektu a do svého sídla pracovníkům NRB, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí a orgánů Evropské komise i dalších subjektů
určených NRB či Ministerstvem průmyslu a obchodu za účelem kontroly plnění podmínek stanovených v této výzvě a ve smlouvě o zvýhodněném úvěru, a vytvořit podmínky a spolupůsobit při výkonu kontrol, 

r) být registrován jako poplatník daně z příjmu podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 

s) efektivně předcházet situacím, které by mohly vést k závažným nesrovnalostem, tj. podvodům, korupci,dvojímu financování, střetu zájmů, případně k jiným typům incidentu při provádění aktivit uvedených vnávrhu projektu, které by byly v rozporu s právem Evropské unie a České republiky a podmínkami této Výzvy, 

t) poskytnout NRB informace, aby mohlo být odhaleno případné ohrožení finančních zájmů Evropské unie s ohledem na aplikaci čl. 61 Finančního nařízení, a tedy i aplikaci Sdělení Komise č. 2021/C 121/01 Pokyny
k zabránění střetu zájmů a jeho řešení dle Finančního nařízení a dále s ohledem na aplikaci čl. 3 bodu 6
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu

 

Podpora je poskytována formou portfoliové bankovní záruky za komerční úvěr od leasingové
společnosti/komerční banky spolu v kombinaci s finančním příspěvkem (dotační složkou) 

⮚ Celková podpora na vozidlo a dobíjecí stanici (záruka za úvěr + finanční příspěvek/dotační složka) nesmí přesáhnout limit míry veřejné podpory dle de minimis. 

⮚ Výše finančního příspěvku na vozidlo a dobíjecí stanici (až do uvedeného maxima) bude dopočítána dle zbývající míry podpory (po započtení grantového ekvivalentu záruky). 

⮚ Součet zaručeného úvěru a finančního příspěvku nesmí přesáhnout 100 % způsobilých výdajů. 

⮚ Finanční příspěvek nesmí přesáhnout výši zaručeného úvěru.

Až se vám poštěstí si koupit elektroauto, nezapomeňte si ho u nás pojistit – kalkulačka pojištění auta

 

Bližší informace naleznete zde : MPO Výzva elektroauta

 

Facebook
Twitter
Email

Diskuzní fórum

Přejít do diskuzního fóra 

Aktuality a informace

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné podepisování papírových dokumentů, žádné chození na pobočku, žádná fyzická kontrola stavu vozidla.