Pojištění zvířat online

Slavia Pejsek a kočička – pojištění domácích zvířat

Slavia pojišťovna nabízí pojištění domácích zvířat – psa nebo kočky. K dispozici je pojištění veterinární péče, pojištění úhynu a připojištění odpovědnosti.

Produkt byl ukončen

Poskytovány jsou slevy pro držitele průkazů ZTP/ZTPP (kopii je nutno po sjednání dodat pojišťovně).

Platit lze ročně nebo v pololetních či čtvrtletních splátkách.

Jako pojištěného je nutné ve smlouvě uvést vlastníka (majitele) zvířete dle Pasu zvířete v zájmovém chovu a/nebo dle Očkovacího průkazu. Jiná osoba než vlastník (majitel) zvířete nemůže být pojištěným!

Pojištěné zvíře

 • pojištěným zvířetem může být pes domácí nebo kočka domácí
 • zvíře musí být označené mikročipem a/nebo tetováním
 • zvíře musí mít vystaven Pas zvířete v zájmovém chovu a/nebo Očkovací průkaz
 • po sjednání je nutné dodat vyplněný Dotazník a veterinární osvědčení k pojištění domácího zvířete s potvrzením veterinárního lékaře, že zvíře je zdravé (potvrzení lékaře nesmí být starší 5 kalendářních dnů před dnem uzavření PS)
 • zvíře musí být v imunitě proti nemocem vyjmenovaným ve VPP

Pojištění veterinární péče

 • předmětem pojištění jsou nutné, účelně a neodkladně vynaložené náklady pojištěného na nezbytnou veterinární léčbu (vyšetření veterinárním lékařem v případě úrazu či nemoci, léčiva aplikovaná veterinárním lékařem v případě úrazu či nemoci, ambulantní chirurgické zákroky, použití diagnostických přístrojů včetně spotřeby materiálu, anestezie, náklady nutné hospitalizace)
 • pojištění se sjednává jako škodové
 • sjednává se na dobu neurčitou, s pojistným obdobím 12 měsíců
 • spoluúčast 1 000 Kč u každé pojistné události
 • pojistit lze zvíře ve věku 6 měsíců až 8 let (ke dni počátku pojištění)
 • čekací doba: úraz 3 dny; nemoc 30 dní od počátku pojištění
 • místem pojištění je území České republiky

Varianty pojištění a limity:

 • A – 10 000 Kč pro léčbu nemocí, 20 000 Kč pro léčbu úrazů
 • B – 20 000 Kč pro léčbu nemocí, 40 000 Kč pro léčbu úrazů
 • C – 30 000 Kč pro léčbu nemocí, 60 000 Kč pro léčbu úrazů

Součástí  je také:

 • pojištění nákladů na náhradní ubytování pojištěného zvířete v případě hospitalizace pojištěného (vlastníka zvířete), a to s limitem plnění 50 % prokazatelně a účelně vynaložených nákladů, max. 2 000,- Kč za pojistné období. Zároveň pojistitel nevyplatí více nežli 250,- Kč jeden ubytovací den
 • pojištění nákladů na inzerci při ztrátě či zaběhnutí pojištěného zvířete, a to s limitem plnění 50 % prokazatelně a účelně vynaložených nákladů, max. 2 000,- Kč za pojistné období

Pojištění úhynu

 • předmětem pojištění je škoda vzniklá úhynem nebo nutným utracením pojištěného zvířete
 • pojištění se sjednává jako obnosové – sami si zvolíte pojistnou částku, která vám bude vyplacena při pojistné události, max. částka je 50 000 Kč
 • sjednává se na dobu určitou – max. do konce pojistného období, v kterém pojištěné zvíře dosáhlo věku 8 let, po uplynutí této doby je předepisováno již jen pojistné za pojištění veterinární péče (pokud bylo sjednáno)
 • pojistit lze zvíře ve věku 6 měsíců až 5 let (ke dni počátku pojištění)
 • bez spoluúčasti
 • čekací doba 30 dní od počátku pojištění
 • místem pojištění je území České republiky
 • kočku lze pojistit jen v případě, že pojistník dodá pojišťovně průkaz původu kočky

Připojištění odpovědnosti

 • vztahuje se na povinnost k náhradě škody či újmy způsobené pojištěným zvířetem
 • pojištění se sjednává jako škodové
 • sjednává se na dobu neurčitou
 • bez spoluúčasti
 • níže uvedené limity plnění jsou pojištěnému během pojistného období k dispozici 2x
 • místem pojištění území České republiky a dále území Evropy při přechodném pobytu pojištěného

Limity pojistného plnění:

 • újma na zdraví vč. duševních útrap – 2 000 000 Kč
 • škoda na věci – 1 000 000 Kč
 • finanční újma – 500 000 Kč

Doložení dokumentů po sjednání

Po sjednání a zaplacení pojištění je potřeba přímo pojišťovně poštou dodat:

 • originální vyhotovení veterinárního dotazníku (ne starší než 5 dnů před datem sjednání smlouvy) – ke stažení níže
 • kopii Pasu zvířete v zájmovém chovu a/nebo kopii Očkovacího průkazu zvířete (pouze strany s identifikačními údaji vlastníka zvířete a údaji o zvířeti)
 • kopii Průkazu původu kočky (pokud pro ni bylo sjednání pojištění úhynu)
 • kopii průkazu ZTP/P vedeného na jméno pojištěného (pokud byla uplatněna tato sleva)

Pro pojistné události vzniklé v době před doručením výše vyjmenovaných dokumentů se stanovuje spoluúčast pojištěného z každého pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, vč. připojištění odpovědnosti, ve výši 99 %.

Dokumenty

U nás je sjednání samotné smlouvy skutečně on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku.