Tipovací soutěž o kamery GoPro Hero

Správná odpověď byla 602. Nejlépe tipovali tito 3 výherci:

  • Michaela O., Podbořany – 600
  • Tomasz W., Orlová – 605
  • Kristýna K., Opava – 599

Sjednejte on-line pojištění a zapojte se do soutěže o sportovní kamery GoPro Hero!

Jak vyhrát? Stačí nejlépe tipovat odpověď na otázku:

Kolik je na obrázku reklamních propisek POJISTENI.cz v zelené barvě?
(zvětšíte kliknutím na obrázek)

Kde a jak hlasovat? Sjednejte si on-line pojištění na www.POJISTENI.cz. Po zaplacení obdržíte e-mail s odkazem na tipovací formulář. Tipovat můžete za každou pojistku. Platí pro všechna pojištění (s výjimkou pojištění cizinců) s pojistným 100 Kč a výše. Čím více objednávek, tím větší šance na výhru.

Soutěž probíhá u nových objednávek od 1.6.2018 00:00 do 31.7.2018 23:59. Výhru získají 3 nejlépe tipující. V případě shody tipů rozhoduje čas vložení tipu.

Vybírat můžete z těchto produktů:

Počátek pojištění nemá na účast v soutěži vliv, můžete se tedy pojistit v předstihu. Rozhodující je den objednání a zaplacení.

Výherce bude vyhlášen do 14 dnů od skončení soutěže a výhra mu bude předána nejpozději do 30.8.2018.


Pravidla spotřebitelských soutěží

Spotřebitelská soutěž o kamery GoPro (červen – červenec 2018)

1. Úvodní ustanovení

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské soutěže (dále jen Soutěž), která je určena zákazníkům Provozovatele.

Hlavní výhry a zároveň podmínky, které musí soutěžící splňovat, jsou uvedeny v těchto pravidlech, která jsou veřejně přístupná na webu pořadatelské firmy. Týká se nákupu výhradně u společnosti provozovatele, www.POJISTENI.cz, a.s.

2. Provozovatel Soutěže

Provozovatelem Soutěže je obchodní společnost www.POJISTENI.cz, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28770283.

3. Účastníci Soutěže

Účastníkem Soutěže je každá fyzická nebo právnická osoba, která jako zákazník Provozovatele Soutěže v době trvání Soutěže splní níže uvedené podmínky Soutěže a zároveň (nebo kdykoliv následně v průběhu Soutěže) nejlépe odpoví na soutěžní otázku: „Kolik je na obrázku reklamních propisek POJISTENI.cz v zelené barvě?“. Obrázek je vyobrazen na webu Provozovatele soutěže (výše na této stránce).

Účastníkem pro účely této soutěže se má na mysli osoba, která v termínu konání soutěže uzavře pojistnou smlouvu u společnosti www.POJISTENI.cz, a.s. a v tomto období pojistné zároveň uhradí. Týká se všech produktů nabízených na www.POJISTENI.cz mimo pojištění cizinců. Netýká se pojištění s jednorázovým pojistným nebo ročním pojistným nižším než 100 Kč.

Účastník je ze Soutěže vyloučen v případě, že před vylosováním dojde k předčasnému ukončení pojistné smlouvy (výpovědí, odstoupení, dohodou či jakýmkoliv jiným způsobem).

Za Účastníka se považuje osoba uvedená jako pojistník na pojistné smlouvě. Účastník Soutěže musí mít trvalé bydliště nebo sídlo v České republice.

Ze Soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k Provozovateli v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. Případná výhra nebude těmto osobám předána.

4. Termín a místo konání Soutěže

Soutěž probíhá ve dnech od 1.6.2018 od 00:00 do 31.7.2018 23:59. Během této doby Provozovatel přijímá odpovědi na soutěžní otázku.

Zadávání správných odpovědí bude přístupné v zákaznické administraci během konání soutěže. Odkaz na zadávání odpovědí je zasílán na příslušný e-mail zákazníka v evidenci Provozovatele.

Jakékoliv doplnění odpovědi anebo jejich oprava či změna není možná.

5. Výhra

Výhrou jsou GoPro kamery Hero. Výhru získají 3 výherci, pro každého výherce 1 ks výhry, kterou získá výherce do vlastnictví.

6. Výběr výherce a předání výhry

3 výherci budou vybráni z účastníků na základě vyhodnocení nejlepší odpovědi na soutěžní otázku a to z účastníků, kteří v období trvání Soutěže řádně splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech. V případě rovnosti nebo shody správných odpovědí vyhrává ten, kdo zadal správnou odpověď nejdříve.

Vyhodnocení soutěže proběhne do 14 dnů po ukončení tipování.

Oznámení o hlavní výhře sdělí Provozovatel výherci nejpozději do 5 dnů od vyhodnocení telefonicky, SMS zprávou nebo prostřednictvím e-mailové zprávy, podle kontaktních údajů účastníka v registraci.

Výhra bude odeslána nejpozději 30.8.2018.

Odeslání výhry soutěže proběhne zasláním Českou poštou na adresu pojistníka uvedenou v pojistné smlouvě, výhradně jen v České republice a do maximálních nákladů 200,- za doporučenou zásilku, opakované odeslání při nevyzvednutí není možné.

Výherce se zavazuje, že se s GoPro kamerou vyfotí a fotografii pošle pořadateli soutěže za účelem zveřejnění na sociálních sítích, na fotografii nemusí být uvedena přímo osoba výherce, ale osoba, která souhlasí se zveřejněním fotografie.

Výherce může být zveřejněn na webových stránkách Provozovatele a na jeho profilech na sociálních sítích. Provozovatel je oprávněn použít jméno výherce pro marketingové účely související s touto Soutěží. Výherce souhlasí s tím, že jeho fotografie související s předáním ceny může být využita na neomezeně dlouhou dobu pro marketingové účely Provozovatele.

7. Další podmínky, práva a povinnosti

Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v registraci účastníka. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v registraci pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně Provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit oznámení o výhře nebo výhru, nenese za to Provozovatel odpovědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví Provozovatele a nebude účastníkovi předána.

Provozovatel Soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla Soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo Soutěž zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již vylosované výhry, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich výhry. Změny v Soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele.

Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek Soutěže účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se Soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel.

Provozovatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání výhry. V takovém případě nebude účastníkovi výhra předána. Bude-li již výhra předána a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení této výhry.

Účastník se Soutěže může účastnit vícekrát a to za každou objednanou (a uhrazenou) službu. Každý soutěžící může získat pouze 1 výhru. Účelové rozdělování pojistných smluv není přípustné.

Výhra není právně vymahatelná.

Provozovatel neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou, které jakkoliv znevýhodní účastníka anebo zabrání kontaktu mezi účastníkem a Provozovatelem.

8. Osobní údaje

Provozovatel Soutěže těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány Provozovatelem v elektronické formě pro účely této Soutěže. Účastí v Soutěži je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje Provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.

Účastník souhlasí také s tím, aby v případě výhry některé z cen bylo jeho jméno, příjmení a název obce/města (nikoliv celá adresa) spolu s fotografií z aktu předání výhry, zveřejněny na webových stránkách Provozovatele v rámci vyhlášení a zpřístupnění výsledků Soutěže a to na dobu neurčitou i po skončení Soutěže. Tyto údaje a fotografie mohou být Provozovatelem Soutěže využity k marketingovým a propagačním účelům kdykoliv v budoucnu a to i v tištěné podobě.

Účastník souhlasí s tím, že Provozovatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje dle Zásad zpracování osobních údajů. Provozovatel čestně prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu s nařízením GDPR. Účastník dále uděluje provozovateli souhlas k užívání osobních údajů v marketingových a propagačních materiálech, seznamech účastníků, finančních výkazech apod.

Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl Provozovateli při registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v nařízení GDPR, zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla Provozovatele, čímž bude vyloučen z další účasti na Soutěži. Jestliže mu již byla přiznána výhra, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.

9. Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž zrušit nebo podmínky této Soutěže upravit. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení Soutěže budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.