Soutěž s cestovním pojištěním o powerbanky

V termínu od 27.4. do 21.5.2018 soutěžíme o 25 powerbank ve speciálním designu motogenerátoru WEDOS, kapacita 2600 mAh. Sjednejte on-line pojištění na cesty se slevou až 50% a zapojte se do soutěže, každý den jeden z Vás získá Powerbanku. 

Každý den v období od 27.4. do 21.5.2018 losujeme jednoho výherce z klientů, kteří ten den objednali a zaplatili cestovní pojištění. Počátek pojištění není omezen, a tak je možné si sjednat pojištění dopředu.

Losujeme vždy 1 výherce následující den. Výherce bude zveřejněn na těchto stránkách nejpozději do 7 dnů.

Vylosované objednávky (smlouvy cestovního pojištění):

 • 27.4.2018   9110007690
 • 28.4.2018   9110007732
 • 29.4.2018   2115003752
 • 30.4.2018   2115003771
 • 1.5.2018      2115003777
 • 2.5.2018     2115003806
 • 3.5.2018     2115003830
 • 4.5.2018     9110007837
 • 5.5.2018     2115003859
 • 6.5.2018     2115003876
 • 7.5.2018     9110007907
 • 8.5.2018     9110007919
 • 9.5.2018     9110007930
 • 10.5.2018   3310107806
 • 11.5.2018   2115003937
 • 12.5.2018   3310107818
 • 13.5.2018   9110007976
 • 14.5.2018   9110007998
 • 15.5.2018   2115003957
 • 16.5.2018   2115003967
 • 17.5.2018   2115003976
 • 18.5.2018   9110008052
 • 19.5.2018   9110008078
 • 20.5.2018  9110008080
 • 21.5.2018  2115004005

Pravidla spotřebitelských soutěží – soutěž o powerbanky k cestovnímu pojištění

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské soutěže (dále jen Soutěž), která je určena zákazníkům Provozovatele.

Hlavní výhry a zároveň podmínky, které musí soutěžící splňovat, jsou uvedeny v těchto pravidlech, která jsou veřejně přístupná na webu pořadatelské firmy. Týká se nákupu výhradně u společnosti provozovatele, www.POJISTENI.cz, a.s.

2. PROVOZOVATEL SOUTĚŽE

Provozovatelem Soutěže je obchodní společnost www.POJISTENI.cz, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28070283.

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem Soutěže je každá fyzická nebo právnická osoba, která jako zákazník Provozovatele soutěže v době trvání soutěže splní níže uvedené podmínky soutěže.

Zákazníkem Provozovatele www.POJISTENI.cz, a.s. pro účely této soutěže se má na mysli osoba, která v období od 27. dubna do 21. května 2018 (včetně) uzavře pojistnou smlouvu u společnosti www.POJISTENI.cz, a.s. a ve stejný den pojistné zároveň uhradí. Týká se pouze produktů cestovního pojištění.

Za Účastníka se považuje osoba uvedená jako pojistník na pojistné smlouvě.

Ze Soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k Provozovateli v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. Případná výhra nebude těmto osobám předána.

Účastník Soutěže musí mít trvalé bydliště nebo sídlo v České republice.

4. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 27.4.2018 00:00 do 21.5.2018 23:59.

Soutěž probíhá na stránkách www.pojisteni.cz, kde musí být v daném termínu uzavřeno a ve stejný den zaplaceno cestovní pojištění. Takto uzavřená a řádně zaplacená pojistná smlouva bude zařazena do slosování.

5. VÝHRA

Výhrou jsou powerbanky ve speciálním designu motogenerátoru WEDOS, kapacita 2600 mAh, pro každého výherce 1 ks, který získá výherce do vlastnictví.

6. VÝBĚR VÝHERCE A PŘEDÁNÍ VÝHRY

Losování bude probíhat každý den v období 28.4. až 22.5.2018. Losováno bude ze smluv uzavřených (objednaných a zaplacených) v předchozím dni.

Výherce bude losován za účasti vedení společnosti provozovatele soutěže, a pokud v období trvání Soutěže řádně splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech, vyhrává hlavní výhru. Losování bude provedeno s použitím náhodného generátoru čísel.

Oznámení o hlavní výhře sdělí Provozovatel výherci nejpozději do 14 dnů od vyhodnocení telefonicky, SMS zprávou nebo prostřednictvím e-mailové zprávy, podle kontaktních údajů účastníka v registraci (kontakt na smlouvě o pojištění).

Nárok na výhru zaniká, pokud v době před odesláním výhry dojde k předčasnému ukončení pojistné smlouvy (výpovědí, odstoupení, dohodou či jakýmkoliv jiným způsobem).

Odeslání výhry soutěže proběhne zasláním Českou poštou na adresu uvedenou v pojistné smlouvě.

Výherce může být zveřejněn na webových stránkách Provozovatele a na jeho profilech na sociálních sítích. Provozovatel je oprávněn použít jméno výherce pro marketingové účely související s touto Soutěží.

7. DALŠÍ PODMÍNKY, PRÁVA A POVINNOSTI

Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v registraci účastníka. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v registraci pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude-li možné doručení z příčin, které nejsou na straně Provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit oznámení o výhře nebo výhru, nenese za to Provozovatel odpovědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví Provozovatele a nebude účastníkovi předána.

Provozovatel Soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla Soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo Soutěž zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již vylosované výhry, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich výhry. Změny v Soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele.

Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek Soutěže účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se Soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel.

Provozovatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání výhry. V takovém případě nebude účastníkovi výhra předána. Bude-li již výhra předána a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení této výhry.

Účastník se Soutěže může účastnit vícekrát a to za každou objednanou (a uhrazenou) službu. Každý soutěžící může získat pouze 1 výhru.

Výhra není právně vymahatelná.

Provozovatel neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou, které jakkoliv znevýhodní účastníka anebo zabrání kontaktu mezi účastníkem a Provozovatelem.

8. OSOBNÍ ÚDAJE

Provozovatel Soutěže těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány Provozovatelem v elektronické formě pro účely této Soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastí v Soutěži je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje Provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.

Účastník souhlasí také s tím, aby v případě výhry některé z cen bylo jeho jméno, příjmení a název obce/města (nikoliv celá adresa) spolu s fotografií výherce s výhrou, zveřejněny na webových stránkách Provozovatele (bod 3) v rámci vyhlášení a zpřístupnění výsledků Soutěže a to na dobu neurčitou i po skončení Soutěže. Tyto údaje a fotografie mohou být Provozovatelem Soutěže využity k marketingovým a propagačním účelům kdykoliv v budoucnu a to i v tištěné podobě.

Účastník souhlasí s tím, že Provozovatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje. Provozovatel čestně prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník dále uděluje provozovateli souhlas k užívání osobních údajů v marketingových a propagačních materiálech, seznamech účastníků, finančních výkazech apod.

Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl Provozovateli při registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č. 121/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla Provozovatele, čímž bude vyloučen z další účasti na Soutěži. Jestliže mu již byla přiznána výhra, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž zrušit nebo podmínky této Soutěže upravit. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení Soutěže budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.