Odpověď na téma: Pojišťovna vypovídá některé body podle § 22 odst. 1 zákona č. 37/2004

#3932

Dobrý den pane Jaro,
z Vašeho dotazu rozumím, že jste třikrát uplatňoval plnění, vše bylo v pořádku vyřízeno a nyní Vám dorazila výpověď ze strany pojistitele. Chcete, aby tato pojistka pokračovala beze změn dále. Jelikož máte zájem s touto pojistkou pokračovat, předpokládám, že jste byl spokojen do té doby než dorazila ona zmíněná výpověď. Zde bych se na konkrétní pojišťovnu obrátil a nechal bych si vysvětlit důvody blíže, případně si prošel konkrétní body na které se nově nebude Vaše pojistka vztahovat, zda není možné sjednat nějakou variantu pro obě strany výhodnou.
dle § 22
Výpověď
(1) Je-li sjednáno soukromé pojištění s běžným pojistným, zaniká soukromé pojištění výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná.
(2) Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.
(3) Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.