Pojištění odpovědnosti online

Pojištění odpovědnosti Slavia

Slavia pojišťovna nabízí v rámci svého produktu DOMOV+ pojištění odpovědnosti v občanském životě a z držby nemovitosti

Pojištění odpovědnosti za škodu z běžného občanského života

Vztahuje se na povinnost pojištěného nahradit škodu, popřípadě i jinou újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení, způsobenou při činnostech běžných v občanském životě, např.:

 • v rámci vedení domácnosti či vzniklou z provozu jejího zařízení
 • při rekreaci a zábavě
 • při rekreačních sportech nebo sportech provozovaných ze zdravotních důvodů
 • jako chodcem či cyklistou nebo při jízdě na koni
 • jako vlastníkem nebo opatrovatelem domácích a drobných hospodářských zvířat běžně chovaných v domácnostech v ČR pro zálibu či potřebu rodiny

Pojištění odpovědnosti se vztahuje i na manžela/manželku, registrovaného partnera, druha či družku, děti (i nevlastní), osvojence pojištěného a děti svěřené pojištěnému nebo jeho manželu/manželce do pěstounské péče – to vše pokud žijí ve společné domácnosti s pojištěným.

Místem pojištění (územní platnost) je území ČR a území Evropy při přechodném turistickém pobytu.

K dispozici jsou 3 varianty, které se liší pojistným plněním:

Varianta Újma na zdraví a usmrcením Škoda na věci Finanční škoda
1 2 000 000 1 000 000 500 000
2 4 000 000 2 000 000 700 000
3 6 000 000 3 000 000 1 000 000

Uzavírá se na dobu neurčitou s ročním obnovením. Pojištění odpovědnosti je bez spoluúčasti.

Toto pojištění odpovědnosti se nevztahuje zejména na:

 • věci, které byly pojištěnému zapůjčeny, pronajaty nebo které z jiného důvodu užívá nebo má u sebe
 • věci, které pojištěný převzal za účelem zpracování, opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné či jiné pomoci
 • věci, které pojištěný přepravuje dopravním prostředkem provozovaným ve vlastní režii
 • způsobenou v  souvislosti s  výkonem podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti
 • způsobenou provozem vozidla, letadla nebo plavidla
 • další výluky viz. pojistné podmínky

Pojištění odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti

Jedná se o pojištění odpovědnosti vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti. Vztahuje se na nemovité věci, tj. stavby a k ní příslušného pozemku a doplňkových staveb nacházejících se na pozemku či v bytu a také budovy, jiné stavby nebo díla ve stavbě nebo demolici.

Místo pojištění je vymezeno adresou nebo katastrálním územím a číslem parcely uvedeným v pojistné smlouvě. Územní platnost celá ČR.

K dispozici jsou 4 varianty, které se liší pojistným plněním:

Varianta Újma na zdraví a usmrcením Škoda na věci Finanční škoda
1 1 000 000 500 000 250 000
2 2 000 000 1 000 000 500 000
3 4 000 000 2 000 000 750 000
4 6 000 000 3 000 000 1 000 000

Ve stejném rozsahu jako pojištěný jsou dále pojištěny fyzické osoby pověřené pojištěným čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k nemovitosti uvedené v pojistné smlouvě, pokud jde o jejich povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou výkonem této činnosti třetím osobám.

Uzavírá se na dobu neurčitou s ročním obnovením. Pojištění odpovědnosti je bez spoluúčasti.

Dokumenty

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.