Pojištění odpovědnosti online

Pojištění odpovědnosti ERGO

ERGO pojišťovna nabízí produkty odpovědnost občana za škodu v běžném občanském životě a pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli.

Odpovědnost občana za škodu v běžném občanském životě

Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou činností, která je v občanském životě běžná a chrání spolu s pojištěným automaticky i celou jeho rodinu.

Pojištění, na rozdíl od ostatních podobných produktů, platí po celém světě – během dovolené či jiného běžného pobytu v zahraničí.

Ochrana platí pro všechny členy společné domácnosti – manžel/ka, partner/ka, druh/družka a jejich děti vč. osvojených či v pěstounské péči. V ceně též odpovědnost za domácí zvířata (s výjimkou psů, koní a hospodářských zvířat).

Pojištění se též vztahuje na občanskoprávní odpovědnost osob, které v domácnosti vykonávají pomocné práce, a osob, jimž pojištěný svěřil opatrování nebo běžnou údržbu svého bytu.

Pojištěny také věci vypůjčené/pronajaté, byla-li škoda způsobena požárem, výbuchem, vodou z vodovodního zařízení, krádeží vloupáním či loupeží.

Dostupné limity pojistného plnění:

  • 3 000 000 Kč
  • 5 000 000 Kč
  • 7 000 000 Kč
  • 10 000 000 Kč

Uvedený limit je jednotný limit pojistného plnění na škody na zdraví, na majetku i škody finanční (škody nepřímé: například ušlý zisk, regresy zdravotních pojišťoven apod.).

Pojištění se sjednává bez spoluúčasti vyjma spoluúčasti 3000 Kč na mobilní telefony, tablety a notebooky. Pokud máte u pojišťovny ERGO i jinou aktivní pojistnou smlouvu, obdržíte slevu 5% za propojištěnost.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Klasické pojištění odpovědnosti pro zaměstnance.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, kterou způsobil jako zaměstnanec svému zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů v pracovně-právním vztahu.

Odpovědnost zaměstnance je dána příslušnými ustanoveními zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen „ZP“), a s ním souvisejícími obecně závaznými právními předpisy nebo obdobným právním předpisem (např. pro osoby ve služebním poměru).

Dle ZP může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat náhradu škody, maximálně však do výše 4,5 násobku jeho průměrného měsíčního výdělku, kterého zaměstnanec dosáhl před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu.

K dispozici jsou 4 varianty:

  • Standard – pojištění se nevztahuje na škodné události, ke kterým dojde v souvislosti s řízením dopravního prostředku či obsluhou pracovního stroje
  • Řidič – pojištění se vztahuje též na škodné události, ke kterým dojde v souvislosti s řízením dopravního prostředku či obsluhou pracovního stroje za předpokladu, že pojištěná osoba vykonává řízení dopravního prostředku / obsluhu pracovního stroje maximálně 50% pracovní doby a zároveň nemá řízení dopravního prostředku / obsluhu pracovního stroje jako druh práce sjednaný v pracovní smlouvě
  • Řidič PLUS – pojistná ochrana je poskytována v rozsahu varianty Řidič. Pojištění se též vztahuje na škodu na osobním automobilu zaměstnavatele při užívání automobilu pojištěnou osobou pro soukromou potřebu a to za předpokladu, že zaměstnavatel dal pojištěné osobě osobní automobil k dispozici též pro osobní potřebu a osobní automobil je zároveň havarijně pojištěn. Limit pojistného plnění pro tyto škodné události je omezen na výši spoluúčasti na havarijním pojištění
  • Řidič z povolání – již nedostupné

Pojištění platí po celém světě – vhodné pro služební cesty.

Lze uzavřít i v případě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1000 Kč (pouze varianta Standard), 3000 Kč či 5000 Kč. Pokud máte u pojišťovny ERGO i jinou aktivní pojistnou smlouvu, obdržíte slevu 5% za propojištěnost.

Dokumenty

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.