Pojištění odpovědnosti online

Pojištění odpovědnosti ČSOB

ČSOB pojišťovna nabízí produkt Naše odpovědnost, v rámci kterého si lze pojistit odpovědnost za újmu v běžném životě a z vlastnictví nemovitosti nebo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání (pro zaměstnance)

Pojištění odpovědnosti za újmu

Tento produkt kombinuje krytí 2 rizik:

Pojištění se vztahuje např. na:

 • poškození nebo zničení věci (ne pohřešování)
 • poranění nebo usmrcení zvířete
 • újmy způsobené člověku na zdraví, včetně nemajetkové újmy spočívající v duševních
  útrapách osob blízkých při ublížení na zdraví nebo při usmrcení člověka
 • finanční újmy, např. vzniklé v souvislosti s výkonem funkce člena voleného orgánu
  právnické osoby jiné než obchodní korporace (představitelé spolků, nadací, SV….)
 • nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti
  člověka.

Pojištění se vztahuje na újmy způsobené např.:

 • v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí (odpovědnost z vlastnictví všech nemovitosti, které
  vlastní pojištěný i spolupojištěné osoby, k bydlení i podnikání, i rozestavěném stavby)
 • v souvislosti s provozem domácnosti a jejího zařízení
 • plníme i škody osobám v relevantním vztahu, pokud újma vznikla v důsledku požáru nebo
  vodovodní škody při společném bydlení v jednom domě v oddělených domácnostech
 • v příčinné souvislosti s rekreačním sportem (např. cyklistika, lyžování, fotbal, kolečkové brusle…)
 • zvířaty (i exotickými), jejichž chov neslouží k výdělečným účelům
 • na vodě, půdě, zemědělských kulturách
 • leteckými modely do váhy 20 kg a drony do váhy 0,91 kg
 • na užívaných věcech, kromě motorových vozidel, jakýchkoli plavidel, jakéhokoliv létajícího
  zařízení (např. v hotelu půjčené kolo nebo jiné sportovní vybavení)
 • další činností v běžném občanském životě

Pro odpovědnost v souvislosti s vlastnictvím stavby nebo bytu se ve smlouvě neuvádí adresa konkrétní nemovitosti. Vztahuje se automaticky na všechny nemovitosti, u kterých je pojištěný v katastru nemovitostí zapsán jako vlastník nebo spoluvlastník nebo v souvislosti se správou či nájmem stavby nebo bytu. Týká se pouze nemovitostí, které mají méně než 4 bytové jednotky a které nejsou určeny výhradně k jiným účelům než k bydlení.

Pojištění se vztahuje na pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě a dále na tzv. spolupojištěné
osoby, tj. fyzické osoby, které spolu s pojištěným trvale žijí v jedné domácnosti a společně
uhrazují náklady na své potřeby.

Územní platnost pojištění za škodu občana je ČR + Evropa (platí hledisko geografické). Územní platnost pojištění odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti je Česká Republika.

Uzavírá se na dobu neurčitou s ročním obnovením.

Příklady újmy

 • pád omítky nebo střešní krytiny z vlastněné nemovitosti na procházející osobu nebo
  zaparkované auto
 • dopravní nehoda zaviněná pojištěným jako cyklistou
 • zranění osoby nebo zvířete způsobené psem pojištěného
 • újma způsobená dětmi třetím osobám
 • pád stromu z pozemku pojištěného na sousedův pozemek
 • vytopení souseda
 • poškození malby v pronajatých prostorech

Pojistné plnění

K dispozici je 7 variant, které se liší pojistným plněním:

 • 2 000 000 Kč
 • 4 000 000 Kč
 • 6 000 000 Kč
 • 10 000 000 Kč
 • 15 000 000 Kč
 • 25 000 000 Kč
 • 50 000 000 Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 500 Kč.

V případě poškození nebo zničení elektroniky, telefonů a kuchyňských spotřebičů poskytne pojišťovna pojistné plnění max. do výše 3 000 Kč na jednu pojistnou událost, v případě sjednání pojištění s limitem pojistného plnění 10 mil. Kč a vyšším max. do výše 10 000 Kč.

Tento omezený limit nebude uplatněn, pokud dojde k poškození nebo zničení:
– v důsledku požáru, výbuchu nebo úniku vody, jiné kapaliny nebo páry
– pojištěným v obchodech
– žákem nebo studentem ve škole nebo na praxi.

V případě škody, které nepředchází vznik škody na věci nebo na zdraví, tzv. čistá finanční škoda, poskytne pojistitel pojistné plnění do sjednaného limitu pojistného plnění, max. však do výše 30 mil. Kč (dle toho, který limit je nižší).

Toto pojištění odpovědnosti se nevztahuje zejména na:

 • profesionální sportovní činnost nebo veškerou přípravu k ní
 • provozování nebo řízení plavidla, k jehož vedení je požadován průkaz plavební způsobilosti a při provozu nebo řízení letadla
 • škody způsobené pojištěným jako podnikatelem při jeho podnikání
 • škody způsobené zaměstnancem, tj. při plnění pracovních úkolů v pracovněprávních vztazích nebo v přímé souvislosti s nimi, za něž pojištěný odpovídá svému zaměstnavatel

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání

Klasické pojištění odpovědnosti pro zaměstnance.

Jedná se o pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli. Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Jedná se o porušení povinností, které vyplývají pro zaměstnance ze zákona, z dalších právních předpisů, z pracovní smlouvy, z pracovního řádu apod.

Zaměstnancem se rozumí i osoby ve služebním poměru. Zaměstnancem se rozumí i osoba vykonávají práci na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Odpovědnost zaměstnance je dána příslušnými ustanoveními zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen „ZP“), a s ním souvisejícími obecně závaznými právními předpisy nebo obdobným právním předpisem (např. pro osoby ve služebním poměru).

Dle ZP může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat náhradu škody, maximálně však do výše 4,5 násobku jeho průměrného měsíčního výdělku, kterého zaměstnanec dosáhl před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu.

Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu:

 • na zdraví
 • na věci jejím poškozením nebo zničením
 • ve formě finanční škody

Toto pojištění nekryje zejména (podrobnosti v podmínkách):

 • schodek na svěřených hodnotách, které zaměstnanec je povinen vyúčtovat
 • ztrátu svěřených předmětů
 • nesplnění povinnosti k odvrácení škody
 • pohřešování věcí
 • vadnou manuální prací při výrobě či montáži
 • chybným zaměřením věcí
 • pochybením při ekonomických kalkulacích
 • škody na pneumatikách, discích kol a přepravovaném nákladu

Při sjednávání si volíte limit pojistného plnění, který by měl odpovídat nejméně 4,5 násobku vaší průměrné měsíční mzdy (hrubá mzda včetně příplatků, odměn apod.). Zvolené pojistné plnění platí dohromady pro všechny pojistné události, které nastanou v daném pojistném roce. Tedy může během jednoho roku nastat více pojistných událostí, ale pojišťovna bude hradit škodu ze všech událostí jen max. do výše zvolené částky.

Vybrat si můžete mezi několika variantami spoluúčasti, počínaje 25% až do 1 000 Kč (pro řidiče z povolání je to nejméně 5 000 Kč).

Územní platnost pojištění je celý svět.

Příklady škod

 • zaměstnanec svou neopatrností poškodí zařízení zaměstnavatele
 • zaměstnanec neoznačí výkop na staveništi a způsobí škodu na zdraví třetí osobě
 • při řízení referentského vozidla nedá zaměstnanec přednost v jízdě a poškodí vozidlo zaměstnavatele (škoda na věci)
 • zaměstnavatel je nucen si po dobu opravy zaměstnancem poškozeného vozidla vypůjčit vozidlo náhradní (následná finanční škoda)
 • zaměstnanec neprověří a chybně zaúčtuje materiál a způsobí chybu v účetnictví (čistá finanční škoda)

Řízení dopravního prostředku

Je-li zvoleno při sjednávání, vztahuje se pojištění i na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s řízením dopravního prostředku.

Při sjednávání se rozlišují profese ze 3 kategorií:

 • řidiči z povolání
 • ostatní profese s řízením
 • ostatní profese bez řízení

Pod pojem „řidiči z povolání“ zařazujeme nejen osoby, které mají v pracovní smlouvě zapsáno „řidič“, ale i všechny další osoby, jejichž převažující činností v rámci výkonu práce je řízení dopravního prostředku, a dále řidiče vysokozdvižných, nízkozdvižných, paletovacích nebo plošinových vozíků, bez ohledu na to, jakou část své pracovní doby tyto dopravní prostředky řídí (tj. např. mohou sem patřit i skladníci)!

Ve srovnání nabídek pojištění si můžete také vybrat, zda se má pojištění vztahovat i na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou na dopravním prostředku jinak, než při plnění pracovních úkolů (použití služebního auta k osobním účelům).

Dokumenty

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.