Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za vás zaplatí škody, které způsobíte.

Porovnat nabídky pojišťoven

Pojištění odpovědnosti ČSOB

ČSOB pojišťovna nabízí produkt Naše odpovědnost, v rámci kterého si lze pojistit odpovědnost za újmu v běžném životě a z vlastnictví nemovitosti nebo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání (pro zaměstnance).

 

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.

Pojištění odpovědnosti za újmu

Tento produkt kombinuje krytí 2 rizik:

Pojištění se vztahuje na:

 • majetkové újmy na věci nebo na zvířeti
 • újmy způsobené člověku na zdraví, včetně nemajetkové újmy spočívající v duševních
  útrapách při ublížení na zdraví nebo při usmrcení
 • následné finanční újmy a majetkové újmy, pokud vznikly v příčinné souvislosti s výkonem
  funkce člena voleného orgánu právnické osoby jiné než obchodní korporace
 • nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti
  člověka

Pojištění se vztahuje na újmy způsobené:

 • v souvislosti s vlastnictvím stavby nebo bytu
 • v souvislosti s provozem domácnosti a jejího zařízení
 • v příčinné souvislosti s rekreačním sportem
 • v příčinné souvislosti s cyklistikou
 • použitím osob, jimž svěřil opatrování dítěte nebo zvířete, nebo běžnou údržbu své domácnosti
 • psem, kočkou a hospodářským zvířetem, jehož chov neslouží k výdělečným účelům
 • další činností v běžném občanském životě

Pro odpovědnost v souvislosti s vlastnictvím stavby nebo bytu se ve smlouvě neuvádí adresa konkrétní nemovitosti. Vztahuje se automaticky na všechny nemovitosti, u kterých je pojištěný v katastru nemovitostí zapsán jako vlastník nebo spoluvlastník nebo v souvislosti se správou či nájmem stavby nebo bytu. Týká se pouze nemovitostí, které mají méně než 4 bytové jednotky a které nejsou určeny výhradně k jiným účelům než k bydlení.

Pojištění se vztahuje na pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě a dále na tzv. spolupojištěné
osoby, tj. fyzické osoby, které spolu s pojištěným trvale žijí v jedné domácnosti a společně
uhrazují náklady na své potřeby.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 500 Kč.

Územní platnost pojištění za škodu občana je ČR + Evropa (pouze při přechodném pobytu). Pojištění se vztahuje i na škodné události, které nastaly při přechodném pobytu pojištěného
mimo území České republiky, pokud k nim došlo na území Evropy (platí hledisko geografické).

Územní platnost pojištění odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti je Česká Republika.

Příklady újmy

 • pád omítky nebo střešní krytiny z vlastněné nemovitosti na procházející osobu nebo zaparkované auto
 • dopravní nehoda zaviněná pojištěným jako cyklistou
 • zranění osoby nebo zvířete způsobené psem pojištěného
 • újma způsobená dětmi třetím osobám
 • pád stromu z pozemku pojištěného na sousedův pozemek
 • poškození malby v pronajatých prostorech

Varianty pojištění

K dispozici je 6 variant, které se liší pojistným plněním (částky uvedeny v Kč):

Varianta Újma na zdraví,
usmrcením
Újma na věci Následná
finanční újma
Nemajetková újma
1 2 000 000 1 000 000 500 000 50 000
2 4 000 000 2 000 000 750 000 100 000
3 6 000 000 3 000 000 1 000 000 150 000
4 10 000 000 5 000 000 1 500 000 300 000
5 15 000 000 8 000 000 3 000 000 400 000
6 25 000 000 15 000 000 5 000 000 600 000

 

Uzavírá se na dobu neurčitou s ročním obnovením.

Toto pojištění odpovědnosti se nevztahuje zejména na:

 • poškození nebo zničení užívaných motorových vozidel, jakýchkoli plavidel, letadel, sportovních létajících zařízení, sněžných a vodních skútrů
 • profesionální sportovní činnost nebo veškerou přípravě k ní
 • škody způsobené pojištěným jako podnikatelem při jeho podnikání
 • škody způsobené zaměstnancem, tj. při plnění pracovních úkolů v  pracovněprávních vztazích nebo v přímé souvislosti s nimi, za něž pojištěný odpovídá svému zaměstnavatel

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání

Klasické pojištění odpovědnosti pro zaměstnance.

Jedná se o pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli. Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Jedná se o porušení povinností, které vyplývají pro zaměstnance ze zákona, z dalších právních předpisů, z pracovní smlouvy, z pracovního řádu apod.

Zaměstnancem se rozumí i osoby ve služebním poměru. Zaměstnancem se rozumí i osoba vykonávají práci na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Odpovědnost zaměstnance je dána příslušnými ustanoveními zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen „ZP“), a s ním souvisejícími obecně závaznými právními předpisy nebo obdobným právním předpisem (např. pro osoby ve služebním poměru).

Dle ZP může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat náhradu škody, maximálně však do výše 4,5 násobku jeho průměrného měsíčního výdělku, kterého zaměstnanec dosáhl před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu.

Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu:

 • na zdraví
 • na věci jejím poškozením nebo zničením
 • ve formě finanční škody

Příklady škod

 • zaměstnanec svou neopatrností poškodí zařízení zaměstnavatele
 • zaměstnanec neoznačí výkop na staveništi a způsobí škodu na zdraví třetí osobě
 • při řízení referentského vozidla nedá zaměstnanec přednost v jízdě a poškodí vozidlo zaměstnavatele (škoda na věci)
 • zaměstnavatel je nucen si po dobu opravy zaměstnancem poškozeného vozidla vypůjčit vozidlo náhradní (následná finanční škoda)
 • zaměstnanec neprověří a chybně zaúčtuje materiál a způsobí chybu v účetnictví (čistá finanční škoda)

Je-li zvoleno při sjednávání, vztahuje se pojištění i na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s řízením dopravního prostředku.

Při sjednávání si volíte limit pojistného plnění, který by měl odpovídat nejméně 4,5 násobku vaší průměrné měsíční mzdy (hrubá mzda včetně příplatků, odměn apod.). Zvolené pojistné plnění platí dohromady pro všechny pojistné události, které nastanou v daném pojistném roce. Tedy může během jednoho roku nastat více pojistných událostí, ale pojišťovna bude hradit škodu ze všech událostí jen max. do výše zvolené částky.

Vybrat si můžete mezi několika variantami spoluúčasti, počínaje 25% až do 1 000 Kč (pro řidiče z povolání je to nejméně 5 000 Kč).

Při sjednávání se rozlišují profese ze 3 kategorií:

 • řidiči z povolání
 • ostatní profese s řízením
 • ostatní profese bez řízení

Pod pojem „řidiči z povolání“ zařazujeme nejen osoby, které mají v pracovní smlouvě zapsáno „řidič“, ale i všechny další osoby, jejichž převažující činností v rámci výkonu práce je řízení dopravního prostředku, a dále řidiče vysokozdvižných, nízkozdvižných, paletovacích nebo plošinových vozíků, bez ohledu na to, jakou část své pracovní doby tyto dopravní prostředky řídí (tj. např. mohou sem patřit i skladníci)!

Územní platnost pojištění je celý svět.

Dokumenty