Obchodní podmínky (do 30.9.2016)

Toto jsou obchodní podmínky, které platily do 30.9.2016. Od 1.10.2016 platí nové obchodní podmínky.


www.POJISTENI.cz, a.s. se sídlem Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 28070283, DIČ: CZ28070283, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddílu B, vložce 1622 (dále jen „Zprostředkovatel“) v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) v platném znění vydává tyto

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SJEDNÁNÍ POJIŠTĚNÍ ON-LINE

Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují veškeré vztahy mezi: Zprostředkovatelem, Pojistiteli a Klienty. 

a) ZPROSTŘEDKOVATEL
www.POJISTENI.cz, a.s. Masarykova 1230 373 41 Hluboká nad Vltavou
IČ: 28070283 DIČ: CZ28070283
Zapsáno v OR u KS v ČB od 4.9.2007 pod s.z. B/1622
Registrace u ČNB:
– pojišťovací agent (reg. č. 067510PA)
– pojišťovací makléř (reg. č. 067511PM)

Kontakty:
Tel.: +420 380 999 777
Fax: +420 380 999 776
e-mail: info@pojisteni.cz
www: http://www.pojisteni.cz

Hlavním předmětem podnikání Zprostředkovatele je činnost pojišťovacích makléřů, agentů a investičních zprostředkovatelů.

b) POJISTITELÉ (POJIŠŤOVNY)
aktuální seznam pojišťoven, viz. také seznam partnerů společnosti www.POJISTENI.cz, a.s. u ČNB

c) STAVEBNÍ SPOŘITELNY
dle aktuálního seznamu partnerů společnosti www.POJISTENI.cz, a.s. u ČNB

d) OSTATNÍ SPOLEČNOSTI
dle aktuálního seznamu partnerů společnosti www.POJISTENI.cz, a.s. u ČNB

e) KLIENT (zájemce o pojištění)
Fyzická osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem.

Článek II. POJMY

 • Pojistitel Právnická osoba (pojišťovna), k jejímuž předmětu podnikání patří pojišťovací činnost povolená Českou národní bankou.
 • Pojistná částka Maximální limit plnění pojišťovny dohodnutý v pojistné smlouvě nebo určený právním předpisem. Může se určit na jednu pojistnou událost, na události ve stanoveném období nebo jako maximální částka plnění během celého trvání pojištění (dožití).
 • Pojistná doba Časové období, na které bylo pojištění sjednáno. Je ohraničená datem vzniku pojištění a datem jeho zániku. Může se dělit na pojistná období, která jsou rozhodná pro placení pojistného a pro případnou výpověď pojistné smlouvy.
 • Pojistná smlouva Písemný právní dokument mezi Pojistitelem a pojistníkem. Dvoustranný právní úkon, na jehož základě vzniká a trvá smluvní pojištění a jehož obsahem jsou smluvní ujednání a podmínky pojistného vztahu.
 • Pojistná smlouva uzavřená formou obchodu na dálku – je pojistná smlouva uzavřená s použitím prostředků komunikace na dálku (např. prostřednictvím internetu).
 • Pojistná událost Nahodilá skutečnost, se kterou je spojena povinnost Pojistitele plnit pojistnou smlouvu.
 • Pojistné (cena pojištění) Cena, kterou platí pojistník za poskytnutou pojistnou ochranu. Obvykle se platí v předem dohodnutých intervalech: běžné pojistné (ročně, pololetně, čtvrtletně a  měsíčně); jednorázové pojistné (najednou za celou pojistnou dobu).
 • Pojistné plnění Peněžní nebo naturální náhrada pojišťovny při vzniku pojistné události, na základě pojistné smlouvy. Jde o pojišťovnou vypočítanou a poskytnutou hodnotu ztráty způsobené poškozením nebo o dohodnutou sumu (v životním pojištění), takové pojistné plnění je pojišťovna povinna poskytnout pojištěnému (nebo poškozenému) za pojistnou událost, která splňuje podmínky dohodnuté v pojistné smlouvě nebo podmínky zákona. Též pojistná náhrada.
 • Pojistné podmínky zvláštní, specifické (dále jen ZPP) Podmínky, které je možné odlišně dohodnout, než jsou podmínky všeobecné. Toto platí pro smluvní pojištění.
 • Pojistné podmínky všeobecné (dále jen VPP) Podmínky, které všeobecně vymezují způsob pojišťování pro určitý druh pojištění a jsou součástí pojistné smlouvy.
 • Pojištěný (pojistník) Fyzická nebo právnická osoba, v jejíž prospěch byla uzavřena pojistná smlouva
 • Zprostředkovatel Fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna na základě smluv uzavřených s Pojistiteli vykonávat zprostředkovatelskou činnost, která směřuje k tomu, aby třetí osoby uzavřely s Pojistitelem pojistnou smlouvu. Zprostředkovatel vykonává svojí činnost za provizi (odměnu), která je zakalkulovaná v pojistném. Pojišťovací agent, pojišťovací nebo zajišťovací makléř.

Článek III. PRÁVNÍ VZTAHY

Veškeré vztahy, které nejsou upraveny těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění; dále zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění; zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Odlišná ujednání mezi smluvními stranami v návrhu smlouvy (nebo smlouvě – dle VPP) mají přednost před těmito podmínkami.

Článek IV. POUŽITÍ PORTÁLU

Portál www.pojisteni.cz poskytuje automatizované zpracování dat v oblasti pojištění (dále také služby poskytované elektronickou formou – vyjmenované níže) a využívá k tomuto účelu specifický portál Zprostředkovatele a technologické prostředí celosvětové počítačové sítě Internet.

Zejména pak nabízí a umožňuje:

 • aktuální informace o jednotlivých odvětvích životního a neživotního pojištění
 • rozsáhlý výběr pojistných produktů, jejich srovnání pomocí přehledného kalkulátoru
 • rychlou komunikaci a vyřízení všech dotazů, požadavků
 • uzavření smlouvy bez zdlouhavého čekání na pobočkách pojišťoven
 • možnost nahlášení pojistné události přímo Pojistiteli nebo Zprostředkovateli
 • zajištění administrativy, předání na kompetentní oddělení Pojistitele pojistné události Zprostředkovatelem
 • správu pojistných smluv
 • kompletní přehled o pojistné smlouvě – tzn. Klient bude mít přehled o stavu pojistné smlouvy, splátek pojistného, doby pojištění, doby zaplacení, datum výročí pojistné smlouvy.

Výše zmíněné služby poskytuje Zprostředkovatel pouze na základě předchozí registrace zájemce o tyto služby na portálu. Registrace je bezplatná a provádí se vyplněním a odesláním elektronického registračního formuláře dostupného na portálu www.pojisteni.cz – sekce přihlášení zákazníka, zaregistrovat.

Jakékoliv užití obsahu portálu, popř. jeho částí jiným způsobem než pro vlastní potřebu, zejména jakékoliv šíření obsahu portálu, je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu portálu. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených na portálu pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy, prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Zprostředkovatele, jsou zakázány.

Zprostředkovatel se zavazuje udržovat portál v provozu tak, aby nebylo narušeno plnění dle smluv. Povinnost uvedená v předchozí větě se nevztahuje na období nutné údržby, úprav a oprav portálu.

Článek V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zprostředkovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Klientem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s pojištěním.

Poskytnutí osobních údajů pojistníka a pojištěného uvedených v návrhu na uzavření pojištění nebo obdobném dokumentu je dobrovolné, je však nezbytné pro uzavření pojistné smlouvy.

Pokud při užívání portálu www.pojisteni.cz poskytne Klient osobní údaje, nebude Zprostředkovatel nad rámec jeho povinností daných zákonem tyto osobní údaje prezentovat, předávat ani jinak s nimi manipulovat bez předchozího souhlasu Klienta.
Informace sdělené Klientem jsou k dispozici Zprostředkovateli, případně Pojistiteli. V případě, že Klient nebude souhlasit s uchováním jeho osobních údajů, kontaktuje Zprostředkovatele prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

Zprostředkovatel je oprávněn kontrolovat v souladu s ustanovením 5 odst. 1 písm. c) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pravdivost informací a jejich obsah. Zprostředkovatel upozorní uživatele, Klienta na rozpor s platnými podmínkami užívání portálu a může požadovat okamžitou nápravu ze strany Klienta nebo tyto informace neprodleně smazat ze systému a to i bez souhlasu Klienta nebo uživatele.

Klient souhlasí s tím, aby společnost zpracovávala zde vyplněné údaje za účelem marketingu tj. zasílání informací o stávajících i nových produktech společnosti, informování o věrnostních programech, soutěží apod. a též pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to na dobu, než klient svůj souhlas písemně odvolá. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely hodnocení kvality služeb.

Článek VI. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ – POTVRZENÍ, ODMÍTNUTÍ

Zprostředkovatel přijímá elektronické objednávky svých Klientů, na základě kterých realizuje pojištění podle těchto VOP.

Objednávka pojištění poskytovaná elektronickou formou je Zprostředkovatelem přijímána prostřednictvím vyplnění a odeslání elektronického objednávkového formuláře Klientem po internetu, který je přístupný na internetové stránce www.pojisteni.cz.

Zprostředkovatel vyplní návrh smlouvy (popř. smlouvy – závisí na VPP konkrétního Pojistitele) podle informací udaných Klientem v elektronickém objednávkovém formuláři, poté je návrh smlouvy odeslán Klientovi k podpisu a ten vrací podepsaný návrh smlouvy zpět Zprostředkovateli, nebo je smlouva uzavřena rovnou pomocí online odsouhlasení u úhrady pojistného dle zaslané elektronické smlouvy, pokud se Klient a Zprostředkovatel nedohodnou jinak, pokud Zprostředkovatel nevystupuje přímo jako pojistník (např. u cestovního pojištění) nebo není uvedeno v Čl. XIII. těchto VOP.

Zprostředkovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku v případě, že jí podala osoba nebo zástupce společnosti, který v minulosti porušil své závazky a povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo ze smlouvy uzavřené Zprostředkovatelem.

Pokud nebude dohodnuto jinak, pro služby (dle Čl. IV.) poskytované dle těchto VOP garantuje Zprostředkovatel započetí s vyřízením návrhu pojistné smlouvy v co nejkratším termínu, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne následujícího po dni obdržení požadovaných podkladů nebo uhrazení stanovené částky Zprostředkovateli nebo Pojistiteli, pokud není uvedeno jinak. Pro případ prodlení Klienta s dodáním podkladů ve formě dle tohoto ustanovení se o dobu prodlení prodlužuje termín, ve kterém je Zprostředkovatel povinen zahájit plnění služby.

Lhůta pro akceptaci smlouvy, tj. její podpis a odeslání zpět k rukám Zprostředkovatele, činí 1 měsíc od objednávky Klienta a dle podmínek uzavřeného produktu pojištění a jeho povahy.

Článek VII. UZAVŘENÍ NÁVRHU SMLOUVY

Pokud není dále uvedeno jinak, je pojistná smlouva uzavřena:
a) dnem připsání úhrady pojistného na účet Zprostředkovatele/Pojistitele, nebo
b) dnem doručení podepsané smlouvy Klientem Zprostředkovateli.

Ode dne uzavření smlouvy (viz body a) a b) tohoto článku) vzniká smluvní vztah mezi Klientem a Pojistitelem a Klientovi vzniká nárok na pojistné plnění.

V případě uzavření smlouvy dle bodu b) lze (v případě souhlasu Pojistitele) s Klientem individuálně dohodnout, že se pojištění vztahuje i na dobu před uzavřením smlouvy, a to v případě, kdy Klient – zašle faxem, případně e-mailem smlouvu opatřenou jeho podpisem a tato kopie bude ve lhůtě 3 dnů doplněna doručením originálu smlouvy Zprostředkovatele. Toto ustanovení se však neužije v případě, kdy Klient věděl nebo mohl vědět, že pojistná událost již nastala.

Klient podepsáním smlouvy nebo zasláním objednávky souhlasí s respektováním termínů a dalších skutečností specifikovaných v těchto VOP, respektováním technických možností Internetu a serverů Zprostředkovatele.

Článek VIII. ZPŮSOBY A DOBA PLACENÍ POJISTNÉHO

Pojistné je splatné dokončením objednávky pojištění. Doklad o provedené platební transakci Klient zašle (e-mailem, faxem…) na pojisteni@pojisteni.cz, nebo jsou provedeny přímo v systému online sjednání skrze platební terminály. Veškeré informace ohledně platby, čísla účtu a variabilním symbolu jsou Klientovi k dispozici v detailu pojistné smlouvy v klientské administraci přímo na webu po přihlášení do vlastního účtu klienta.

Další pojistné je splatné dle jednotlivých předpisů vystavených Pojistitelem a doručených na adresu pojistníka uvedenou v pojistné smlouvě.

Informace o výši pojistného jsou obsaženy v návrhu na uzavření pojistné smlouvy nebo v pojistné smlouvě. Výše pojistného závisí na sazbě, která bude v pojistné smlouvě sjednána.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění je pojištění jednorázové, které je splatné dnem uzavření pojistné smlouvy. Podmínkou vzniku pojištění je tudíž předchozí uhrazení pojistného některým z volitelných způsobů. Bez uhrazení pojistného k uzavření pojistné smlouvy nedojde.

Další pojistné produkty

Pojištění na dobu určitou (jednorázové pojištění) je splatné dnem uzavření pojistné smlouvy. Podmínkou vzniku pojištění je tudíž předchozí uhrazení pojistného některým z volitelných způsobů a připsání tohoto pojistného na účet Pojistitele nebo Zprostředkovatele (dle konkrétních VPP).

V případě ostatních typů pojištění je první platba běžného pojistného splatná na účet Zprostředkovatele, a to některým z volitelných způsobů placení; všechny následující platby jsou splatné na účet Pojistitele.

Článek IX. DOBA PLATNOSTI POJISTNÉ SMLOUVY A ZPŮSOBY ZÁNIKU POJIŠTĚNÍ

Pojistná smlouva je uzavřena podpisem pojistníka (akceptací online platby bankovním terminálem nebo v případě platby bankovním převodem okamžikem připsání této platby na účet Zprostředkovatele) a Zprostředkovatele na této smlouvě.

V případě cestovního pojištění vznikají nároky ze smlouvy překročením hranice do nejbližší ciziny nebo nástupem cesty v ČR a zanikají překročením hranice v ČR nebo ukončením cesty v ČR. V případě letecké dopravy do zahraničí vznikají a zanikají nároky z pojištění okamžikem odbavení v ČR. Nebo dle VPP u každého sjednaného produktu pojištění.

Platnost a zánik konkrétní pojistné smlouvy upravují pojistné smlouvy a VOP jednotlivých Pojistitelů a zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Odstoupení od smlouvy

a) Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy: 

V případě, že dojde k prokazatelnému přerušení poskytování zprostředkovatelských služeb (uvedených v Čl. IV. těchto VOP) ze strany Zprostředkovatele po dobu delší než 5 pracovních dnů. Doba přerušení poskytování služby začíná okamžikem, kdy Klient písemně nebo e-mailem vyrozumí Zprostředkovatele o přerušení služby.

V případě, že je Klientem fyzická osoba spotřebitel a nejedná-li se současně o smlouvu o cestovním pojištění nebo jiné pojištění s pojistnou dobou kratší než 1 měsíc, je tento Klient oprávněn v souladu s ust. § 1846 odst. 1 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit také ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy; od smlouvy o životním pojištění nebo o penzijním připojištění je takový klient oprávněn odstoupit ve lhůtě 30ti dnů ode dne, kdy byl informován o uzavření smlouvy.

Odstoupení od smlouvy je nutné učinit písemně, a to na shora uvedenou adresu sídla Zprostředkovatele, tj. Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou.

b) Pojistitel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

Viz. všeobecné pojistné podmínky (VPP) konkrétní pojišťovny.

Článek X. ZPŮSOB VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla Pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a Pojistitel nedohodnou jinak. Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se se stížností na Českou národní banku.

Článek XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Zprostředkovatel neodpovídá za jakékoli škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení portálu Zprostředkovatele.

Článek XII. PRÁVO PLATNÉ PRO POJISTNOU SMLOUVU

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky, není-li stanoveno jinak.
Klient souhlasem s těmito VOP prohlašuje, že byl informován v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy o veškerých smluvních podmínkách před uzavřením příslušné smlouvy.

Článek XIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Forma právních úkonů

Právní úkony týkající se pojištění mají písemnou formu, není-li ujednáno jinak.
Oznámení škodné události je možno podat rovněž telefonicky na telefonním čísle zveřejněném Pojistitelem.

Doručování

Písemnosti týkající se pojištění jsou doručovány:

 1. prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního zákona na poslední známou adresu účastníka pojištění, jemuž jsou určeny, nebo
 2. elektronicky, podepsané podle zvláštních předpisů, nebo
 3. za použití e-mailu nebo faxu

Nebyl-li adresát zastižen, doručovatel uloží písemnost Pojistitele nebo Zprostředkovatele v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do 15-ti dnů ode dne jejího uložení, poslední den této lhůty se považuje za den doručení, i když se adresát o uložení nedověděl.

Bylo-li přijetí písemnosti adresátem odmítnuto, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy její přijetí bylo adresátem odmítnuto.

Pokud se adresát v místě doručení nezdržuje, aniž o tom informoval Pojistitele či Zprostředkovatele, je písemnost doručena dnem, kdy byla zásilka Pojistiteli či Zprostředkovateli vrácena jako nedoručená.

Veškeré informace, které si účastníci smluvního vztahu sdělili, jsou důvěrné a zůstanou dle jejich vůle utajeny.

Jazyk pro komunikaci mezi smluvními stranami je český jazyk.

Změny VOP

S ohledem na to, že některé pojistné produkty mohou být uzavírány na dlouhou dobu, a po tuto dobu může dojít ke změnám legislativy, jakož dalším případným pro pojistné vztahy důležitým změnám, vyhrazuje si Zprostředkovatel ve smyslu § 1752 občanského zákoníku oprávnění tyto VOP v přiměřeném rozsahu měnit.

Nové (úplné) znění VOP Zprostředkovatel vhodným a obvyklým způsobem zveřejní na svých internetových stránkách www.pojisteni.cz; na změnu VOP jsou Klienti dále upozorňováni např. e-mailových oznámením, a to v přiměřené lhůtě předtím, než změna (nové úplné znění) VOP vstoupí v účinnost.

Klient má právo změny VOP písemně odmítnout, a to nejpozději do dne, kdy nastane jejich účinnost. V případě, že Klient změny OPPÚZ v této době neodmítne, platí, že se jeho právní vztah se Zprostředkovatelem řídí novým zněním VOP.

Podle těchto VOP se řídí smluvní vztahy uzavřené po 1.8.2015.