Cestovní pojištění online

Postup při pojistné události v zahraničí

Jedete na dovolenou, nebo za prací do zahraničí a máte sjednáno cestovní pojištění. Víte jak postupovat v případě pojistné události?

Léčebné výlohy

V případě hospitalizace je nutné ihned kontaktovat asistenční službu uvedenou v pojistné smlouvě. Náklady na hospitalizaci posuzuje asistenční služba.

V případě ambulantního ošetření zaplatí pojištěný na místě a do 14ti dnů od vzniku pojistné události bude informovat pojišťovnu o pojistné události předložením Oznámení škodné události, lékařské zprávy, účtů za lékařské ošetření, případně kopie pojistné smlouvy. Pojišťovna si také může vyžádat doklad o zaplacení pojistného.

V případě, že pojištěný nevynaložil v zahraničí žádné náklady, i tak je nutné pojistnou událost oznámit do 14ti dnů.

Úrazové pojištění

Po ukončení léčení je nutno oznámit pojistnou událost pomocí tiskopisu Oznámení škodné události. Je nutno přiložit kopii dokladu pracovní neschopnosti, zdravotní dokumentaci ohledně úrazu (i případné rehabilitace apod.), kopii pojistné smlouvy.

V případě trvalých následků úrazu se pojistná událost oznamuje pomocí tiskopisu Oznámení trvalých následků.

V případě smrti pojištěného je nutno předložit obmyšlenou osobou tiskopis Oznámení úrazu.

Pojištění zavazadel

Krádež zavazadel je nutné neprodleně oznámit příslušné policii a ponechat si originál policejního protokolu spolu se seznamem odcizených věcí. Po návratu do ČR do 14 dní odevzdejte vyplněný formulář Oznámení škodné události, spolu s policejním protokolem, seznam odcizených věcí spolu s datem pořízení a cenami.

V případě, že ke krádeži nebo poškození zavazadel došlo v průběhu přepravy, je dobré si vyžádat zápis o škodě u odpovědného zástupce dopravce. Samozřejmě v první řadě se snažte si uplatnit náhradu škody u příslušného dopravce.

Pokud došlo ke krádeži nebo poškození zavazadel v ubytovacím zařízení, uplatněte si náhradu škody u provozovatele ubytovacího zařízení.

Pojištění odpovědnosti za škodu

V případě pojistné události bez zbytečného odkladu pojistnou událost oznamte asistenční službě a co nejdříve oznamte písemně na pojišťovnu. Dále postupujte dle pokynů asistenční služby.

Pojištění storno poplatků

Nejpozději den po vzniku pojistné události je pojištěný povinnen zrušit cestu u zprostředkovatele cestovní služby.

Neprodleně musí pojištěný pojistnou událost oznámit pojišťovně pomocí tiskopisu Oznámení pojistné události. Spolu s vyplněným tiskopisem je nutné pojistiteli předat doklad o zaplacení stornovacích poplatků.

Na co si dávat pozor u sjednání ročního pojištění?

Při sjednání ročního pojištění musíte dát pozor, zda-li se jedná o roční pojištění bez omezení délky výjezdů, nebo zda-li se jedná o roční pojištění pro opakované výjezdy např. v délce max. 45 dnů. V druhém uvedeném případě by se pojištění vztahovalo pouze na 45 dnů strávených v zahraničí.

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem (pojistnou smlouvu a kartičky pojištěných) a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.