Kontakty

Vše s námi vyřešíte na našem chatu nebo přes kontaktní formulář.

Kontaktní formulář

Lhůty při pojistné události

Povinné ručení stanovuje dle zákona č. 168/1999 Sb. pro pojištěného povinnost oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že došlo ke škodné události. Poškozený je pouze vázán lhůtou, ve které se jeho právo na pojistné plnění promlčuje. Je však v jeho zájmu, aby právo u pojistitele uplatnil rovněž bezodkladně, a to jednak z důvodu získat co nejrychleji pojistné plnění a jednak i z důvodu, že je povinen pojistiteli svůj nárok na pojistné plnění prokázat.

Havarijní pojištění / Doplňkové havarijní pojištění / Majetková pojištění – platí obdobně.

Doporučujeme nahlásit pojistnou událost co nejdříve.

Promlčecí doby – Dle § 626 Občanského zákoníku u práva na pojistné plnění počne promlčecí lhůta běžet za jeden rok od pojistné události. To platí i v případě, kdy poškozenému vzniklo přímé právo na pojistné plnění vůči pojistiteli, nebo v případě, kdy pojištěný uplatňuje vůči pojistiteli úhradu toho, co poškozenému poskytl při plnění povinnosti nahradit škodu nebo jinou újmu.

Dle § 629 odst.1 promlčecí lhůta trvá tři roky.