Pojištění nemovitosti a domácnosti online

Pojištění nemovitosti a domácnosti Slavia DOMOV+

Slavia pojišťovna nabízí v rámci svého produktu DOMOV+ pojištění majetku občanů – nemovitosti (rodinný dům, byt či rekreační chata/chalupa) a domácnosti.

Pojistit lze buď nemovitost, domácnost nebo obojí současně na jedné smlouvě. K obojímu lze přidat pojištění odpovědnosti z běžného občanského života či pojištění odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti. Při kombinaci těchto produktů na jedné smlouvě lze získat slevu až 10 % za tzv. propojištěnost.

Více obecných informací o těchto produktech hledejte na stránkách

Varianty produktu

ZÁKLAD zahrnuje následující pojistná nebezpečí:

požár a jeho průvodní jevy, výbuch, náraz nebo zřícení letadla, jeho části nebo jeho nákladu, úder blesku přímý a nepřímý, kouř, vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů

Varianta STANDARD zahrnuje pojistná uvedená v ZÁKLAD a k tomu navíc:

náraz vozidla, přepětí, podpětí, nadzvuková vlna (aerodynamický třesk), kapalina unikající z vodovodních zařízení v důsledku jejich poruchy (dále jen „vodovodní škoda“)

Varianta NADSTANDARD zahrnuje pojistná nebezpečí uvedená ve STANDARD a k tomu navíc:

únik vody v důsledku pojistné události způsobené vodovodní událostí, poškození nebo zničení kotlů, nádrží a výměníkových stanic vytápěcích systémů pojištění budovy, došlo-li k němu zamrznutím kapaliny v nich, poškození nebo zničení potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení včetně armatur, které tvoří stavební součásti nebo příslušenství pojištěné budovy, pokud k němu došlo přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich, vystoupnutí vody z odpadního potrubí (dále jen „kanalizační škoda“), rozbití skla jakoukoliv událostí, porucha chladicího zařízení, únik vody z akvária, zkrat elektromotoru

Pojištění nemovitosti

Vedlejší stavby (garáž, bazén, hobby dílna, oplocení aj.) jsou již v základu pojištěny na částku 200 000 Kč. Doporučuje se však specifikovat jednotlivé stavby a jejich pojistnou hodnotu.

Pojištění nemovitosti ve výstavbě/rekonstrukci

Předmětem pojištění může být i rozestavěná nebo rekonstruovaná nemovitost nebo stavba. Předmětem pojištění je i stavební materiál sloužící k opravám nebo rekonstrukci budovy nebo bytu či stavební materiál, mechanizace a zařízení staveniště u budovy, stavby nebo rozestavěného bytu. Pojistná částka pro rozestavěnou stavbu se stanoví ve výši ceny po dokončení podle projektové dokumentace.

Na pojištění stavby dostanete v produktu DOMOV+ slevu 25%, která bude platit i po dokončení stavby, pokud nedojde k pojistné události.

Další parametry produktu

 • pojistnou hodnotou pojištěných staveb nebo pojištěných věcí je jejich nová cena
 • jednoduché určení rizikovosti povodně a záplavy (počet zaplavení za posledních 20 let, povodňová zóna), nelze pojistit nemovitosti ve 4. povodňové zóně
 • pojištění povodně a záplavy se sjednává s čekací dobou 10 dní od sjednání, maximální limit plnění 7 milionů Kč
 • volitelné riziko krádež vloupáním nebo loupež, vandalismus, sprejerství s možností volby pojistné částky (až 300 000 Kč)
 • možnost připojištění poškození zateplené fasády ptáky, hlodavci a hmyzem (limit 30 000 Kč na první riziko)
 • u pojištění vandalismu, graffiti je plněno i bez dopadení viníka
 • možnost rozšíření pojištění domácnosti i na věci uložené v garáži na jiné adrese bez navýšení pojistného (pojišťují se věci uložené v této garáži, nikoliv garáž jako stavba)
 • pojištění rozbití skla – na všechna rizika, včetně sklokeramické varné desky
 • pojištěna jsou jízdní kola v bytě nebo v nespolečných uzamykatelných nebytových prostorách (např. sklep, komora, garáž), základní limit 60 000 Kč (lze navýšit), při pojištění odcizení základní limit 30 000 Kč (lze navýšit)
 • sjednání pojištění odpovědnosti za škody bez spoluúčasti
 • slevy za propojištěnost, za každé další pojištěné riziko 5 %
 • slevy za spoluúčast – základní spoluúčast pro nemovitost a domácnost je 500 Kč, při spoluúčasti 1000 Kč sleva 10%, při spoluúčasti 5000 Kč sleva 15%
 • asistenční služba SLAVIA HOME ASSISTANCE (ve variantě STANDARD) ZDARMA ke každé smlouvě s možností rozšíření na variantu NADSTANDARD jen za 99 Kč ročně

Navýšení limitu pojištění věcí v domácnosti

V produktu DOMOV+ lze specificky navýšit limity pojistného plnění pro konkrétní soubory věcí a nákladů.

Následující tabulka uvádí, jaké pojistné limity jsou stanoveny pro některé věci. Klient může při sjednávání zvolit, že chce u některých konkrétních položek limit navýšit.

Souborů věcí a nákladůLimit plnění v Kč
Cennosti (vyjma peněz)10 000
Věci zvláštní umělecké nebo historické hodnoty, starožitnosti a sbírky10 000
Stavební součásti50 000
Peníze10 000
Sportovní potřeby včetně jízdních kol60 000
Elektrospotřebiče a elektronika30 000
Stroje a strojní zařízení10 000
Věci osobní potřeby, které pojištěný nebo spolupojištěná osoba měli na sobě nebo u sebe5 000

Pojištění odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti

K dispozici jsou 4 varianty, které se liší pojistným plněním:

VariantaÚjma na zdraví a usmrcenímŠkoda na věciFinanční škoda
11 000 000500 000250 000
22 000 0001 000 000500 000
34 000 0002 000 000750 000
46 000 0003 000 0001 000 000

Ve stejném rozsahu jako pojištěný jsou dále pojištěny fyzické osoby pověřené pojištěným čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k nemovitosti uvedené v pojistné smlouvě, pokud jde o jejich povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou výkonem této činnosti třetím osobám.

Pojištění odpovědnosti za škodu z běžného občanského života

Vztahuje se na povinnost pojištěného nahradit škodu, popřípadě i jinou újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení, způsobenou při činnostech běžných v občanském životě, např.:

 • v rámci vedení domácnosti či vzniklou z provozu jejího zařízení
 • při rekreaci a zábavě
 • při rekreačních sportech nebo sportech provozovaných ze zdravotních důvodů
 • jako chodcem či cyklistou nebo při jízdě na koni
 • jako vlastníkem nebo opatrovatelem domácích a drobných hospodářských zvířat běžně chovaných v domácnostech v ČR pro zálibu či potřebu rodinu

Pojištění odpovědnosti se vztahuje i na manžela/manželku, registrovaného partnera, druha či družku, děti (i nevlastní), osvojence pojištěného a děti svěřené pojištěnému nebo jeho manželu/manželce do pěstounské péče – to vše pokud žijí ve společné domácnosti s pojištěným.

Místem pojištění území ČR a území Evropy při přechodném turistickém pobytu.

K dispozici jsou 3 varianty, které se liší pojistným plněním:

VariantaÚjma na zdraví a usmrcenímŠkoda na věciFinanční škoda
12 000 0001 000 000500 000
24 000 0002 000 000700 000
36 000 0003 000 0001 000 000

Asistenční služby

Součástí pojištění je pomoc v případě pojistné události nebo havarijního stavu pojištěné domácnosti od následujících řemeslníků z bližšího okolí (elektrikář, plynař, instalatér, topenář, sklenář, zámečník).

K dispozici jsou 2 varianty

 • STANDARD – zdarma telefonická konzultace a organizace příjezdu technické pomoci, veškeré náklady na příjezd pomoci, odstranění příčiny havarijního stavu a použitý materiál hradí klient
 • NADSTANDARD (zdarma ve variantě pojištění NADSTANDARD, u ostatních variant lze sjednat za příplatek) – příjezd, opravy a materiál hradí pojišťovna do výše 2 000 Kč za jednu pojistnou událost, max. dvakrát v jednom roce

Omezení produktu

 • nelze pojistit nemovitost určenou pro podnikání (pokud je využívána pro podnikání nad 50%)
 • pojistníkem může být pouze fyzická osoba nepodnikatel, nelze uzavřít pojistku s podnikatelem či právnickou osobou
 • nejvyšší pojistná částka u nemovitosti je 10 milionů Kč
 • nejvyšší pojistná částka u domácnost je 1,5 milionu Kč

Dokumenty

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.