Pojištění majetku online

Neriskujte, pojistěte svůj majetek. Ceny již od 300 Kč na rok

Spočítat cenu

Pojištění nemovitosti a domácnosti Slavia DOMOV+

Slavia pojišťovna nabízí v rámci svého produktu DOMOV+ pojištění majetku občanů – nemovitosti (rodinný dům, byt či rekreační chata/chalupa) a domácnosti.

Pojistit lze buď nemovitost, domácnost nebo obojí současně na jedné smlouvě. K obojímu lze přidat pojištění odpovědnosti z běžného občanského života či pojištění odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti. Při kombinaci těchto produktů na jedné smlouvě lze získat slevu až 10% za tzv. propojištěnost.

 

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.

Více obecných informací o těchto produktech hledejte na stránkách

Varianty produktu

ZÁKLAD zahrnuje následující pojistná nebezpečí:

požár a jeho průvodní jevy, výbuch, náraz nebo zřícení letadla, jeho části nebo jeho nákladu, úder blesku přímý a nepřímý, kouř, vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů

Varianta STANDARD zahrnuje pojistná uvedená v ZÁKLAD a k tomu navíc:

náraz vozidla, přepětí, podpětí, nadzvuková vlna (aerodynamický třesk), kapalina unikající z vodovodních zařízení v důsledku jejich poruchy (dále jen „vodovodní škoda“)

Varianta NADSTANDARD zahrnuje pojistná nebezpečí uvedená ve STANDARD a k tomu navíc:

únik vody v důsledku pojistné události způsobené vodovodní událostí, poškození nebo zničení kotlů, nádrží a výměníkových stanic vytápěcích systémů pojištění budovy, došlo-li k němu zamrznutím kapaliny v nich, poškození nebo zničení potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení včetně armatur, které tvoří stavební součásti nebo příslušenství pojištěné budovy, pokud k němu došlo přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich, vystoupnutí vody z odpadního potrubí (dále jen „kanalizační škoda“), rozbití skla jakoukoliv událostí, porucha chladicího zařízení, únik vody z akvária, zkrat elektromotoru

Pojištění nemovitosti

Vedlejší stavby (garáž, bazén, hobby dílna, oplocení aj.) jsou již v základu pojištěny na částku 200 000 Kč. Doporučuje se však specifikovat jednotlivé stavby a jejich pojistnou hodnotu.

Pojištění nemovitosti ve výstavbě/rekonstrukci

Předmětem pojištění může být i rozestavěná nebo rekonstruovaná nemovitost nebo stavba. Předmětem pojištění je i stavební materiál sloužící k opravám nebo rekonstrukci budovy nebo bytu či stavební materiál, mechanizace a zařízení staveniště u budovy, stavby nebo rozestavěného bytu. Pojistná částka pro rozestavěnou stavbu se stanoví ve výši ceny po dokončení podle projektové dokumentace.

Na pojištění stavby dostanete v produktu DOMOV+ slevu 25%, která bude platit i po dokončení stavby, pokud nedojde k pojistné události.

Další parametry produktu

 • pojistnou hodnotou pojištěných staveb nebo pojištěných věcí je jejich nová cena
 • jednoduché určení rizikovosti povodně a záplavy (počet zaplavení za posledních 20 let, povodňová zóna), nelze pojistit nemovitosti ve 4. povodňové zóně
 • pojištění povodně a záplavy se sjednává s čekací dobou 10 dní od sjednání, maximální limit plnění 7 milionů Kč
 • volitelné riziko krádež vloupáním nebo loupež, vandalismus, sprejerství s možností volby pojistné částky (až 300 000 Kč)
 • možnost připojištění poškození zateplené fasády ptáky, hlodavci a hmyzem (limit 30 000 Kč na první riziko)
 • u pojištění vandalismu, graffiti je plněno i bez dopadení viníka
 • možnost rozšíření pojištění domácnosti i na věci uložené v garáži na jiné adrese bez navýšení pojistného (pojišťují se věci uložené v této garáži, nikoliv garáž jako stavba)
 • pojištění rozbití skla – na všechna rizika, včetně sklokeramické varné desky
 • pojištěna jsou jízdní kola v bytě nebo v nespolečných uzamykatelných nebytových prostorách (např. sklep, komora, garáž), základní limit 60 000 Kč (lze navýšit), při pojištění odcizení základní limit 30 000 Kč (lze navýšit)
 • sjednání pojištění odpovědnosti za škody bez spoluúčasti
 • slevy za propojištěnost, za každé další pojištěné riziko 5 %
 • slevy za spoluúčast – základní spoluúčast pro nemovitost a domácnost je 500 Kč, při spoluúčasti 1000 Kč sleva 10%, při spoluúčasti 5000 Kč sleva 15%
 • asistenční služba SLAVIA HOME ASSISTANCE (ve variantě STANDARD) ZDARMA ke každé smlouvě s možností rozšíření na variantu NADSTANDARD jen za 99 Kč ročně

Navýšení limitu pojištění věcí v domácnosti

V produktu DOMOV+ lze specificky navýšit limity pojistného plnění pro konkrétní soubory věcí a nákladů.

Následující tabulka uvádí, jaké pojistné limity jsou stanoveny pro některé věci. Klient může při sjednávání zvolit, že chce u některých konkrétních položek limit navýšit.

Souborů věcí a nákladů Limit plnění v Kč
Cennosti (vyjma peněz) 10 000
Věci zvláštní umělecké nebo historické hodnoty, starožitnosti a sbírky 10 000
Stavební součásti 50 000
Peníze 10 000
Sportovní potřeby včetně jízdních kol 60 000
Elektrospotřebiče a elektronika 30 000
Stroje a strojní zařízení 10 000
Věci osobní potřeby, které pojištěný nebo spolupojištěná osoba měli na sobě nebo u sebe 5 000

Pojištění odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti

K dispozici jsou 4 varianty, které se liší pojistným plněním:

Varianta Újma na zdraví a usmrcením Škoda na věci Finanční škoda
1 1 000 000 500 000 250 000
2 2 000 000 1 000 000 500 000
3 4 000 000 2 000 000 750 000
4 6 000 000 3 000 000 1 000 000

 

Ve stejném rozsahu jako pojištěný jsou dále pojištěny fyzické osoby pověřené pojištěným čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k nemovitosti uvedené v pojistné smlouvě, pokud jde o jejich povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou výkonem této činnosti třetím osobám.

Pojištění odpovědnosti za škodu z běžného občanského života

Vztahuje se na povinnost pojištěného nahradit škodu, popřípadě i jinou újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení, způsobenou při činnostech běžných v občanském životě, např.:

 • v rámci vedení domácnosti či vzniklou z provozu jejího zařízení
 • při rekreaci a zábavě
 • při rekreačních sportech nebo sportech provozovaných ze zdravotních důvodů
 • jako chodcem či cyklistou nebo při jízdě na koni
 • jako vlastníkem nebo opatrovatelem domácích a drobných hospodářských zvířat běžně chovaných v domácnostech v ČR pro zálibu či potřebu rodinu

Pojištění odpovědnosti se vztahuje i na manžela/manželku, registrovaného partnera, druha či družku, děti (i nevlastní), osvojence pojištěného a děti svěřené pojištěnému nebo jeho manželu/manželce do pěstounské péče – to vše pokud žijí ve společné domácnosti s pojištěným.

Místem pojištění území ČR a území Evropy při přechodném turistickém pobytu.

K dispozici jsou 3 varianty, které se liší pojistným plněním:

Varianta Újma na zdraví a usmrcením Škoda na věci Finanční škoda
1 2 000 000 1 000 000 500 000
2 4 000 000 2 000 000 700 000
3 6 000 000 3 000 000 1 000 000

Asistenční služby

Součástí pojištění je pomoc v případě pojistné události nebo havarijního stavu pojištěné domácnosti od následujících řemeslníků z bližšího okolí (elektrikář, plynař, instalatér, topenář, sklenář, zámečník).

K dispozici jsou 2 varianty

 • STANDARD – zdarma telefonická konzultace a organizace příjezdu technické pomoci, veškeré náklady na příjezd pomoci, odstranění příčiny havarijního stavu a použitý materiál hradí klient
 • NADSTANDARD (zdarma ve variantě pojištění NADSTANDARD, u ostatních variant lze sjednat za příplatek) – příjezd, opravy a materiál hradí pojišťovna do výše 2 000 Kč za jednu pojistnou událost, max. dvakrát v jednom roce

Omezení produktu

 • nelze pojistit nemovitost určenou pro podnikání (pokud je využívána pro podnikání nad 50%)
 • pojistníkem může být pouze fyzická osoba nepodnikatel, nelze uzavřít pojistku s podnikatelem či právnickou osobou
 • nejvyšší pojistná částka u nemovitosti je 10 milionů Kč
 • nejvyšší pojistná částka u domácnost je 1,5 milionu Kč

 

Dokumenty