Pojištění domácnosti a nemovitosti online

Pojištění nemovitosti a domácnosti Maxima MaxDomov

Maxima MaxDomov je produkt komplexního pojištění majetku (staveb a domácnosti) a odpovědnosti občanů od pojišťovny Maxima.

Pojistit lze buď nemovitost, domácnost nebo obojí současně na jedné smlouvě. K obojímu lze přidat pojištění odpovědnosti (zahrnuje odpovědnost z běžného občanského života a odpovědnost vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti).

K dispozici jsou 3 balíčky – Ideal, Excelent a VIP (viz. dále tabulka variant).

Balíček VIP, který obsahuje pojištění povodně a záplavy, je možné sjednat pouze pro objekty, které jsou v povodňové zóně 1 či 2.

Pojistnou hodnotou pojištěných staveb nebo pojištěných věcí je jejich nová cena.

Pojištění nemovitosti (stavby)

V rámci pojištění nemovitosti lze pojistit:

  • rodinný dům
  • byt – v osobním vlastnictví včetně jeho stavebních součástí a včetně podílu na společných částech domu nebo v družstevním vlastnictví včetně jeho stavebních součástí
  • rekreační objekt (chatu, chalupu)
  • garáž – samostatně nebo v rámci jiné hlavní nemovitosti

Pojištění domácnosti

V rámci pojištění domácnosti budete mít pojištěno veškeré vybavení Vaší domácnosti včetně cenností, peněz, elektronických a optických přístrojů, stavební součásti, ale i jízdní kola apod. Lze pojistit na pojistnou částku 100 000 Kč až 3 000 000 Kč.

Krytí pojistného nebezpečí odcizení je u domácností podmíněno splněním předepsaného způsobu zabezpečení domácnosti (viz. pojistné podmínky).

Rozsah pojištění

Pojištění nemovitosti (staveb)
  Ideal Excelent VIP
Živel – vichřice, krupobití, úder blesku, tíha sněhu nebo námrazy ANO ANO ANO
Požár a výbuch – požár, výbuch, imploze, kouř ANO ANO ANO
Katastrofy – sesuv půdy, sněhová lavina, zřícení skal a zemin, zemětřesení, pád stromů a stožárů ANO ANO ANO
Doprava – náraz vozidla, pád letadla, jeho dílů a nákladu, nadzvuková vlna (aerodynamický třesk) ANO ANO ANO
Voda základ – kapalina unikající z vodovodního zařízení, přetlak a zamrzání vody ANO ANO ANO
Voda rozšířená – vystoupnutí vody z kanalizace, ztráta vody, zatečení atmosférických srážek, lom trubky 30 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč
Povodeň a záplava ANO
Odcizení – odcizení stavebních součástí, odcizení stavebního materiálu, odcizení stavební techniky 50 tis. Kč 150 tis. Kč 200 tis. Kč
Vandalismus – vandalismus, sprejerství – znečištění, zabarvení 30 tis. Kč 30 tis. Kč 30 tis. Kč
Fasáda – poškození zateplené fasády zvířetem 30 tis. Kč 30 tis. Kč 30 tis. Kč
Skla, sanitární zařízení – rozbití skla či sanitárního zařízení nepojištěným nebezpečím 30 tis. Kč 30 tis. Kč 30 tis. Kč
Elektřina – zkrat, přepětí (vč. nepř. úder blesku), podpětí 30 tis. Kč 50 tis. Kč 100 tis. Kč
Náhradní ubytování – náhradní ubytování v případě škody 30 tis. Kč 30 tis. Kč 30 tis. Kč
Pojištění domácnosti
  Ideal Excelent VIP
Živel – vichřice, krupobití, úder blesku, tíha sněhu nebo námrazy ANO ANO ANO
Požár a výbuch – požár, výbuch, imploze, kouř ANO ANO ANO
Katastrofy – sesuv půdy, sněhová lavina, zřícení skal a zemin, zemětřesení, pád stromů a stožárů ANO ANO ANO
Doprava – náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pád letadla, jeho dílů a nákladu, aerodynamický třesk způsobený nadzvukovými letadly ANO ANO ANO
Voda základ – unikající kapalina, přetlak a zamrzání vody ANO ANO ANO
Voda rozšířená – vystoupnutí vody z kanalizace, zatečení atmosférických srážek 30 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč
Povodeň a záplava ANO
Odcizení a vandalismus – krádež vloupáním, loupežné přepadení,
vandalismus
50% z PČ* ANO*
Elektřina – zkrat, přepětí (vč. nepř. úder blesku), podpětí 30 tis. Kč 50 tis. Kč 100 tis. Kč
Elektronika – škoda na elektrických či optických přístrojích 35% z PČ 35% z PČ 35% z PČ
Náhradní ubytování – náhradní ubytování v případě škody 30 tis. Kč 30 tis. Kč 30 tis. Kč
Domácí zvířata – škody na zvířatech nesloužící k výdělečné činnosti 20 tis. Kč 20 tis. Kč 20 tis. Kč
Skla, sanitární zařízení – rozbití skla či sanitárního zařízení nepojištěným nebezpečím 30 tis. Kč 30 tis. Kč 30 tis. Kč
Škody na věcech mimo domácnost – škoda na na kolech mimo místo pojištění, škoda na věcech v zabezpečeném prostranství, škoda na věcech osobní potřeby na sobě, škoda na věcech osobní potřeby mimo místo pojištění 10 tis. Kč 10 tis. Kč 10 tis. Kč
Peníze, platební karty – škoda na peněžní hotovosti nebo zneužitím vkladních knížek a platebních karet 20 tis. Kč 20 tis. Kč 20 tis. Kč
Cennosti, věci zvláštní potřeby – škoda na cennostech, škoda na věcech zvláštní a umělecké hodnoty 20% z PČ 20% z PČ 20% z PČ

* Krytí pojistného nebezpečí odcizení je podmíněno splněním předepsaného způsobu zabezpečení domácnosti, viz přiložené VPP
V rámci domácnosti jsou pojištěna jízdní kola do limitu 50 000 Kč (první riziko). Platí pro samotnou domácnost (byt) a také společné uzamykatelné nebytové prostory v domě. Kolo musí být řádně zabezpečeno proti odcizení (spojeno s pevnou konstrukcí lanovým ocelovým zámkem). Odcizení musí být neprodleně řešeno Policií ČR.

Asistenční služby

Součástí pojištění nemovitosti i domácnosti jsou asistenční služby, které zajistí nezbytné řemeslné práce pro odstranění nouzové situace včetně úhrady nákladů:

  • doprava osoby provádějící řemeslné práce do místa pojištění a zpět
  • práce osoby provádějící řemeslné práce, maximálně však do výše nákladů na 60 minut práce
  • materiál nezbytný k odstranění nouzové situace

Plnění je poskytnuto maximálně do výše 2 000 Kč za jeden asistenční zásah, nejvýše však 2x ročně (na jednu pojistnou smlouvu).

Pojištění odpovědnosti občanů za újmu

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmy způsobené třetí osobě, pokud byl proti němu oprávněně uplatněn nárok na náhradu této újmy.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastaly:

  • na území České republiky bez omezení
  • mimo území ČR na přechodný zahraniční pobyt pojištěného ve státech, které celou svou rozlohou leží na geografickém území Evropy, pokud doba tohoto pobytu nepřesahuje tři měsíce od okamžiku opuštění území ČR

Pojištění se vztahuje i na osoby žijící s pojištěným ve společné domácnosti – manžel (manželka), druh (družka), děti do 26 let věku.

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.