Pojištění majetku online

Neriskujte, pojistěte svůj majetek. Ceny již od 300 Kč na rok

Spočítat cenu

Pojištění nemovitosti a domácnosti Maxima MaxDomov

Maxima MaxDomov je produkt komplexního pojištění majetku (staveb a domácnosti) a odpovědnosti občanů od pojišťovny Maxima.

Pojistit lze buď nemovitost, domácnost nebo obojí současně na jedné smlouvě. K obojímu lze přidat pojištění odpovědnosti (zahrnuje odpovědnost z běžného občanského života a odpovědnost vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti).

 

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.

Více obecných informací o těchto produktech hledejte na stránkách

K dispozici jsou 3 balíčky – Ideal, Excelent a VIP (viz. dále tabulka variant).

Balíček VIP, který obsahuje pojištění povodně a záplavy, je možné sjednat pouze pro objekty, které v posledních 25 letech nebyly více než 1x zasaženy povodní.

Pojistnou hodnotou pojištěných staveb nebo pojištěných věcí je jejich nová cena.

Pojištění nemovitosti (stavby)

V rámci pojištění nemovitosti lze pojistit:

  • rodinný dům
  • byt – v osobním vlastnictví včetně jeho stavebních součástí a včetně podílu na společných částech domu nebo v družstevním vlastnictví včetně jeho stavebních součástí
  • rekreační objekt (chatu, chalupu)
  • garáž – samostatně nebo v rámci jiné hlavní nemovitosti

Pojištění domácnosti

V rámci pojištění domácnosti budete mít pojištěno veškeré vybavení Vaší domácnosti včetně cenností, peněz, elektronických a optických přístrojů, stavební součásti, ale i jízdní kola apod. Lze pojistit na pojistnou částku 200 000 Kč až 3 000 000 Kč.

Krytí pojistného nebezpečí odcizení je u domácností podmíněno splněním předepsaného způsobu zabezpečení domácnosti (viz. pojistné podmínky).

Rozsah pojištění

Pojištění nemovitosti (staveb)
Ideal Excelent VIP
Požár; kouř; výbuch; úder blesku; vichřice a krupobití; zemětřesení; sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin; sesouvání nebo zřícení lavin; pád stromů, stožárů a jiných předmětů ANO ANO ANO
Kapalina unikající z vodovodního zařízení; tíha sněhu nebo námrazy; přetlak a zamrzání vody; rozbití skla nepojištěným nebezpečím; imploze ANO ANO ANO
Náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu; náraz nebo zřícení letadla, jeho dílů a nákladu; aerodynamický třesk způsobený nadzvukovými letadly ANO ANO ANO
Povodeň a záplava (spoluúčast povodeň 5 %, min. 5 000 Kč) ANO
Vystoupnutí vody z kanalizace, ztráta vody, zatečení atmosférických srážek, lom trubky max. 25 tis. Kč max. 50 tis. Kč
Odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky max. 25 tis. Kč max. 100 tis. Kč max. 200 tis. Kč
Vandalismus ANO ANO ANO
Zkrat, přepětí a podpětí max. 25 tis. Kč max. 25 tis. Kč max. 50 tis. Kč
Poškození zateplené fasády ptactvem, hmyzem a hlodavci ANO ANO ANO
Pojištění domácnosti
Ideal Excelent VIP
Požár; kouř; výbuch; úder blesku; vichřice a krupobití; zemětřesení; sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin; sesouvání nebo zřícení lavin; pád stromů, stožárů a jiných předmětů ANO ANO ANO
Kapalina unikající z vodovodního zařízení; tíha sněhu nebo námrazy; rozbití skla nepojištěným nebezpečím; imploze ANO ANO ANO
Náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu; náraz nebo zřícení letadla, jeho dílů a nákladu; aerodynamický třesk způsobený nadzvukovými letadly ANO ANO ANO
Povodeň a záplava (spoluúčast povodeň 5 %, min. 5 000 Kč) ANO
Odcizení a vandalismus (Krytí pojistného nebezpečí odcizení je podmíněno splněním předepsaného způsobu zabezpečení domácnosti, viz přiložené poj. podmínky.) ANO ANO
Zkrat, přepětí a podpětí max. 20 tis. Kč max. 20 tis. Kč max. 50 tis. Kč
Vystoupnutí vody z kanalizace, zatečení atmosférických srážek max. 25 tis. Kč max. 50 tis. Kč

Limity pojistného plnění

Horní hranice pojistného plnění (limity pojistného plnění) ze základního pojištění pro níže uvedená pojistná nebezpečí a vzniklé škody:

Pojistná nebezpečí, pojištěné věci a pojištěné náklady Limit pojistného plnění
Škoda na věcech osobní potřeby na sobě a u sebe, i mimo místo pojištění (první riziko) 5 000 Kč
Škoda na zvířatech (první riziko) 20 000 Kč
Škoda na jednom jízdním kole nebo všech kolech, včetně příslušenství a náhradních dílů (první riziko) 50 000 Kč
Škoda na kolech mimo místo pojištění (první riziko) 10 000 Kč
Škoda na věcech sloužících k výdělečným účelům nebo výkonu povolání (první riziko) 15 000 Kč
Škoda na peněžní hotovosti nebo zneužitím vkladních knížek a platebních karet (první riziko) 20 000 Kč
Zkrat, přepětí a podpětí (první riziko) 20 000 Kč
Imploze (první riziko) 10 000 Kč
Rozbití skla nepojištěným nebezpečím (první riziko) 10 000 Kč
Škoda na elektrických a optických přístrojích (první riziko) 35 % z PČ
Škoda na cennostech (první riziko) 20 % z PČ
Škoda na věcech zvláštní a umělecké hodnoty (první riziko) 20 % z PČ
Škoda na stavebních součástech (první riziko) 20 % z PČ
Škoda na věcech umístěných v nebytových prostorech (první riziko) 15 % z PČ
Škoda na elektromotorech (první riziko) 20 000 Kč
Škoda na věcech na zabezpečeném prostranství (první riziko) 5 000 Kč
Náklady na náhradní ubytování (první riziko) 30 000 Kč

 

V rámci domácnosti jsou pojištěna jízdní kola do limitu 50 000 Kč (první riziko). Platí pro samotnou domácnost (byt) a také společné uzamykatelné nebytové prostory v domě. Kolo musí být řádně zabezpečeno proti odcizení (spojeno s pevnou konstrukcí lanovým ocelovým zámkem). Odcizení musí být neprodleně řešeno Policií ČR.

Asistenční služby

Součástí pojištění nemovitosti i domácnosti jsou asistenční služby, které zajistí nezbytné řemeslné práce pro odstranění nouzové situace včetně úhrady nákladů:

  • doprava osoby provádějící řemeslné práce do místa pojištění a zpět
  • práce osoby provádějící řemeslné práce, maximálně však do výše nákladů na 60 minut práce
  • materiál nezbytný k odstranění nouzové situace

Plnění je poskytnuto maximálně do výše 2 000 Kč za jeden asistenční zásah, nejvýše však 2x ročně (na jednu pojistnou smlouvu).

Pojištění odpovědnosti občanů za újmu

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmy způsobené třetí osobě, pokud byl proti němu oprávněně uplatněn nárok na náhradu této újmy.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastaly:

  • na území České republiky bez omezení
  • mimo území ČR na přechodný zahraniční pobyt pojištěného ve státech, které celou svou rozlohou leží na geografickém území Evropy, pokud doba tohoto pobytu nepřesahuje tři měsíce od okamžiku opuštění území ČR

Pojištění se vztahuje i na osoby žijící s pojištěným ve společné domácnosti – manžel (manželka), druh (družka), děti do 26 let věku.

Dokumenty