Pojištění majetku online

Pojištění nemovitosti a domácnosti Direct

Pojišťovna Direct nabízí produkt pojištění majetku občanů – jejich nemovitostí a domácností. Pojistit lze rodinné domy, byty a rekreační stavby (chaty, chalupy), které nejsou celé určené k podnikání.

Pojistit lze buď stavbu (nemovitost), domácnost nebo obojí současně na jedné smlouvě. K dispozici jsou asistenční služby, množství připojištění a dále pojištění odpovědnosti (odpovědnost z běžného občanského života a z držby nemovitosti).

Toto pojištění slouží k pojištění majetku občanů na dané adrese. Majetkem myslíme zejména obytné budovy a ostatní stavby na stejném nebo sousedním pozemku, pokud je pozemek ve stejném vlastnictví jako budova.

Pojistit lze:

 • rodinný dům – budova využívaná k celoročnímu bydlení
 • byt – bytová jednotka v bytovém domě, využívaná k celoročnímu bydlení
 • rekreační budovy – např. chaty a chalupy, které jsou využívány k osobní rekreaci (nikoliv pronájmu)
Zde si můžete vyzkoušet nezávaznou kalkulačku – srovnat si cenu pojištění na váš majetek – kalkulačka 

Rodinný dům, byt či chatu pojišťujeme na novou cenu. Týká se stavby i domácnosti.

Před čím jste vždy pojištěni:

 • základní nebezpečí – požár, výbuch, přímý úder blesku, pád předmětu (stožáry, stromy), vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal, tíha sněhu či námrazy, zemětřesení, náraz vozidla
 • vodovodní škody – únik vody z vodovodního zařízení, prasknutí potrubí, únik vody

Můžete si vybrat z několika spoluúčastí – čím vyšší spoluúčast, tím nižší pojistné – 1 000 Kč, 3 000 Kč, 5 000 Kč, 10 000 Kč. U povodně je spoluúčast vždy nejméně 5 000 Kč

Více obecných informací o těchto produktech hledejte na stránkách

Pojištění stavby (nemovitosti)

Stavbou je myšleno zdi a vše co je s nimi pevně spojeno.

V případě rodinného domu či rekreační budovy je pojištěno:

 • hlavní budova a všechny její součásti – antény, solární panely, tepelná čerpadla, klimatizace, elektronické zabezpečení, verandy apod.
 • vedlejší stavby na stejném pozemku – např. garáž, plot, pergola, stodoly, zahradní domky, skleníky, zapuštěné bazény apod.
 • stavební materiál – za účelem výstavby či rekonstrukce hlavní budovy
 • objekt sloužící při výstavbě
 • porosty (pouze v případě rodinného domu) – okrasné stromy a keře na pozemku

V případě bytu je pojištěno:

 • samotný byt – soubor místností včetně zdí, vnitřních příček, všech rozvodů, dveří, oken, stoupaček, sanitárního zařízení, vestavěných skříní atd.
 • balkon a lodžie (pokud jsou přístupné pouze z daného bytu)
 • nebytové prostory – sklepní kóje, komory apod. (pokud jsou využívány výlučně s bytem)
 • vlastní vybavení vlastníka bytu – movitý majetek majitele bytu, pokud byt využívá jiná osoba, které je byt pronajímán

Pojištění domácnosti

V rámci tohoto pojištění pojišťovna hradí škody na vybavení, které se nachází v dané domácnosti.

Co je pojištěno:

 • vybavení domácností – vše co se nachází uvnitř pojištěné budovy či bytu (a nevyjmenované níže) – tedy např. nábytek, elektronika, oblečení atd.
 • věci připevněné – všechny stavební součásti pevně spojené s vnitřním prostorem – podlahy, obklady, vnitřní příčky, vnitřní rozvody, okna, dveře, vestavěné skříně, kuchyňská linka, sanitární zařízení
 • věci zvláštní hodnoty – umělecké předměty, sbírky, věci kulturní či historické hodnoty, šperky, výrobky z drahých kovů, starožitnosti, ceniny
 • věci v nebytových prostorech – věci uložené ve sklepní kóji či komoře na chodbě (pokud slouží pouze dané domácnosti), v případě domu či chaty také věci uložené v garáži, kůlně, stodole či jakékoliv vedlejší stavbě

V případě celoročně obydlené domácnosti (tedy nikoliv rekreační) je také pojištěno:

 • věci k výdělečné činnosti – např. věci svěřené zaměstnavatelem zaměstnanci (služební notebook, obchodní materiály), věci využívané k podnikatelské činnosti (pracovní nástroje, uskladněné výrobky, vybavení kanceláře apod.)
 • zahradní nábytek – venkovní nábytek, dětské hrací prvky apod.
 • zvířata chovaná v domácnosti, pouze pro případ jejich úmrtí
 • peníze – bankovky či mince (české i zahraniční)

Volitelná připojištění

Kromě základních nebezpečí a vodovodních škod si lze připojistit následující nebezpečí.

Povodeň nebo záplava

Tímto se pojistíte proti následujícím rizikům:

 • povodeň – zaplavení vodou, která se vylila z břehů vodních toků či nádrží
 • záplava – zaplavením místa nedostatečným odtokem vody z přívalových nebo vytrvalých dešťů
 • voda stoupající z odpadního potrubí

Pojistit nelze budovy ve 4. povodňové zóně (zjistíme si automaticky během objednávání podle adresy místa pojištění). Netýká se situace, kdy pojišťujete domácnost ve vyšším patře.

Pojišťovna nehradí škody, které nastanou v době 10 dní od data sjednání pojistné smlouvy. Spoluúčast je vždy nejméně 5 000 Kč.

Odcizení a vandalismus

Toto připojištění zahrnuje zejména krádež vloupáním – pojišťovna uhradí odcizené předměty, stavební součásti, věci zničené během vloupání. Podmínkou je, že pachatel se musel do budovy dostat násilně a musel překonat překážky.

Dále je součástí vandalismus – pojišťovna uhradí úmyslně poškozené či zničené předměty cizí osobou.

O vyplacení pojistného se rozhoduje na základě protokolu Policie ČR, které je nutné událost neprodleně nahlásit.

Maximální částka, kterou pojišťovna vyplatí, se odvíjí o míry zabezpečení, kterou musel pachatel překonat. Čím větší zabezpečení musel překonat, tím větší limit se vyplácí. Tabulka je uvedena v pojistných podmínkách.

Rozbití skel

Pojišťovna hradí náklady na výměnu skel poškozených jakoukoliv událostí kromě následkem koroze, oxidace, stárnutí, montáže, demontáže a přemisťování.

Za skla jsou považována zasklení vnějších oken, dveří, lodžií, balkonů či teras.

V případě pojištění domácnosti také platí pro skleněné výplně vestavěných skříní, vnitřní dveře, pevně připevněná zrcadla, sklokeramické desky a akvária.

Poškození spotřebičů zkratem

Pojistnou událostí je poškození vlivem zkratu či přepětí vzniklého na rozvodné soustavě vlivem úderu blesku v sousedství nebo vznikem napěťové špičky či podpětí v rozvodné síti.

Pojišťovna hradí opravu nebo výměna elektronických zařízení:

 • při pojištění stavby (nemovitosti) – zařízení, která jsou součástí pojištěné obytné budovy či bytu – jedná se zejména o čerpadla vody, součásti tepelných čerpadel, solárních panelů, elektronické otevírání vrat, technologie bazénu apod.
 • při pojištění domácnosti – spotřebiče domácnosti včetně kuchyňských spotřebičů,
  elektroniky a výpočetní techniky

Zatečení srážek

Pojišťovna hradí výmalbu vnitřních stěn poškozených prosakováním vody z atmosférických srážek. Dále uhradí stavební součásti poškozené atmosférickými srážkami. Neuhradí opětovné vymalování stěny z důvodu výskytu prosakování na místě, u kterého již byla pojistná událost z tohoto pojistného nebezpečí.

Toto pojistné nebezpečí nelze sjednat pro rekreační domácnost.

Poškození fasády

Poškození fasády je možné pojistit pouze v rámci pojištění stavby rodinného domu.

Pojišťovna uhradí lokální opravu vnější fasády poškozenou nebo zničenou kouřem, sprejery, klováním ptactva či působením jiných zvířat.

Připojištění jízdních kol

Za příplatek lze pojistit jízdní kola, elektrokola či koloběžky. Nabízíme limit plnění 10 000 Kč (na jedno kolo), do kterého není potřeba ve smlouvě uvádět údaje konkrétního kola. Spoluúčast 1000 Kč.

Kola se pojišťují na základní nebezpečí (požár, výbuch, přímý úder blesku, pád předmětů, vichřici, krupobití, sesuvy půdy, zřícení skal, tíhu sněhu či námrazy, zemětřesení či náraz vozidla), odcizení a vandalismus a dopravní nehodu.

Pojištění platí po celé Evropě.

Asistenční služby

Součástí pojištění jsou základní asistenční služby – pomoc ve specifických nouzových situacích. Rozšířená asistence nabízí vyšší limity.

Asistenční služby nelze sjednat pro rekreační budovy.

Součástí asistence je:

 • Pomoc zámečníka – pro případ zabouchnutí dveří nebo zlomení klíče v zámku. Pomoc spočívá v zajištění zámečníka, který přijede a zpřístupní domácnost. V rámci limitu 5000 Kč uhradí pojišťovna práci zámečníka a spotřebovaný drobný materiál. Nad rámec limitu hradí dopravu zámečníka tam a zpět. V případě nutnosti výměny zámku nehradí nový zámek.
 • Pomoc při havarijním stavu – pro situaci, kdy se domácnost stává neobyvatelnou z důvodu nějaké náhlé havárie. Jedná se například o prasklé potrubí, ucpaný odpad a podobné situace. V takovém případě asistenční služba zajistí příslušného řemeslníka (instalatéra, elektrikáře,
  zedníka, apod.), který vyřeší havarijní situaci. V rámci limitu 5000 Kč uhradí pojišťovna práci řemeslníka a spotřebovaný drobný materiál. Nad rámec limitu hradíme dopravu řemeslníka tam a zpět.
 • Oprava spotřebičů – prodloužená záruka bílé techniky (pračky, myčky, ledničky, mrazáky, sporáky, trouby apod.). Vztahuje se na spotřebiče, které nejsou již v záruce, ale jejich stáří je maximálně 5 let. Tedy na spotřebiče ve stáří 3, 4 nebo 5 let. Asistenci lze využít v případě poruchy tohoto spotřebiče. V takovém případě asistenční služba zajistí opraváře, který na místě opraví spotřebič nebo si jej odveze do servisu. V rámci limitu 2500 Kč pojišťovna hradí práci opraváře a spotřebovaný drobný materiál a cestu opraváře tam a zpět.
 • Uskladnění vybavení – Tuto službu klient využije v situaci, kdy se pojištěná domácnost stane nezabezpečenou. Například budou zcela zničeny dveře, okna nebo auto probourá otvor do zdi. V takovém případě asistenční služba zajistí zabezpečení bytu nebo vyhledá sklad a zajistí převoz vybavení z/do daného skladu a uhradí uskladnění až do výše 10 000 Kč.
 • Náhradní ubytování – Náhradní ubytování lze uplatnit v případě, že se pojištěná domácnost stane neobyvatelnou z důvodu pojistné události. V takovém případě asistenční služba zajistí ubytování po dobu oprav a až do výše 20 000 Kč bude hradit náklady na ubytování.

Rozšířená asistence zahrnuje stejné služby, ale dvojnásobné limity (s výjimkou opravy spotřebičů).


Zde si můžete vyzkoušet nezávaznou kalkulačku – srovnat si cenu pojištění na váš majetek – kalkulačka 

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti slouží k úhradě škod, které klient způsobí jiným osobám. Tyto škody musí být neúmyslné, nahodilé a vzniknout při běžných činnostech v soukromém životě. Nesmí tedy být způsobeny v souvislosti s výkonem povolání, podnikatelskou činností či řízení dopravního prostředku.

Pojištění odpovědnosti nelze sjednat k rekreační budově.

Pojišťovna uhradí 3 typy škod, kdy každý typ je pojištěn na vlastní limit pojistného plnění:

 • Limit újmy na zdraví – Pojistnou událostí budou především situace, kdy klient zraní cizí osobu. V rámci tohoto limitu jsou hrazeny náklady na léčení, rehabilitaci a zdravotní pomůcky. Dále také bolestné, náhrada za ztížení společenského uplatnění a ušlý příjem.
 • Limit škody na majetku – Pojistnou událostí bude poškození nebo zničení cizího majetku klientem. V rámci tohoto limitu jsou hrazeny náklady na opravu dané věci nebo nejvýše její hodnotu se započítaným opotřebením.
 • Jiná újma – Jiná újma je nehmotná újma, která vznikla přímým následkem újmy na zdraví či škody na majetku. Za jinou újmu považujeme také nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti člověka a z nich vyplývající peněžitou náhradu.

Nabízíme následující limity plnění (uvedeno v Kč):

Varianta Pojistné plnění
1 5 000 000
2 15 000 000
3 25 000 000

Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastaly na území Evropy a Turecka.

Pojištění občanské odpovědnosti

V tomto případě je hlavním činitelem klient, respektive jeho chování. To znamená, že škodu způsobí svým chováním při běžných činnostech, zejména při:

 • vedení domácnosti a provozu zařízení v domácnosti
 • rekreaci a zábavě včetně provozování rekreačních sportů
 • chůzi, jízdě na kole či na koni
 • nakupování či využívání služeb běžných v občanském životě

Pojištěnými osobami jsou všechny osoby spolužijící ve společné domácnosti na adrese místa pojištění, které tuto skutečnost prokáží na základě dokladu o vlastnictví daného bytu či budovy nebo nájemní smlouvou. Pojištěnou osobou může být také ten, kdo je k osobě, jež se prokáže jedním z výše uvedených způsobů, osobou blízkou a žije s ní ve společné domácnosti na adrese místa pojištění.

Váš potomek mezi pojištěné spadá i v případě, že s vámi nežije, a to do jeho 26 let a za předpokladu, že vůči němu máte vyživovací povinnost.

Toto pojištění odpovědnosti se vztahuje i na věci zapůjčené či pronajaté, ale musíte být schopni doložit nájemní či jinou smlouvu o zapůjčení nebo písemné svolení s užíváním. Vztahuje se též na drobnou přenosnou elektroniku (např. mobilní telefony, notebooky).

Pojištění odpovědnosti z nemovitosti

V tomto případě jsou pojištěny škody způsobené stavem dané nemovitosti. Typickými škodami v rámci tohoto pojištění je zlomení nohy návštěvy při stoupnutí na zmrzlý chodník, pád tašky ze střechy někomu na hlavu nebo prasknutí potrubí v bytě a vyplavení bytů nacházejících se pod daným bytem.

Pojištěnou osobou je vlastník nemovitosti. Pojištěna je konkrétní nemovitost uvedené ve smlouvě. Bez spoluúčasti.

Omezení produktu

 • pojišťovna Direct neumožňuje pojistit pouze část vlastnického podílu, je nutné pojistit 100% nemovitosti v jedné smlouvě
 • nenabízíme on-line pojištění rozestavěné nemovitosti, na které pojišťovna klade další podmínky
 • nelze pojistit rodinný dům či byt na více než 20 000 000 Kč
 • nelze pojistit rekreační budovu na více než 12 000 000 Kč
 • nelze pojistit domácnost v rodinném domě či bytě na více než 5 000 000 Kč
 • nelze pojistit domácnost v rekreační budově na více než 1 000 000 Kč

Dokumenty

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.