Pojištění majetku online

Pojištění majetku Allianz

Pojišťovna Allianz nabízí produkt pojištění majetku občanů – Můj domov. Pojistit lze rodinné domy, byty a rekreační stavby (chaty, chalupy) 

Pojistit lze:

 • rodinný dům – budova využívaná k celoročnímu bydlení
 • byt – bytová jednotka v bytovém domě
 • rekreační budovy – např. chaty a chalupy, které jsou využívány k osobní rekreaci 
Zde si můžete vyzkoušet nezávaznou kalkulačku – srovnat si cenu pojištění na váš majetek.

Budovy – pojištění od Allianz 

Pojistíme Vám následující stavby (včetně jejich stavebních součástí a venkovních přípojek) nebo předměty:

 • trvale nebo přechodně obývané rodinné domy, chalupy, chaty
 • trvale nebo přechodně obývané byty v osobním vlastnictví (dále bytová jednotka)
 • garáže v osobním vlastnictví
 • vedlejší stavby
 • stavební materiál
 • stavební mechanismy a nářadí, které jsou ve Vašem vlastnictví nebo nájmu mobilní hasicí přístroje a vybavení hydrantové skříně
 • fotovoltaické elektrárny; oprávněnou osobou, tzn. tím, kdo od nás dostane pojistné plnění, může být v tomto případě i někdo jiný než pojištěný; podmínkou samozřejmě zůstává, že musí být vlastníkem nebo provozovatelem fotovoltaické elektrárny
 • markýzy, firemní štíty a reklamní tabule ve vlastnictví pojištěného

Domácnosti – pojištění od Allianz 

Pojistíme Vám soubor předmětů, které tvoří zařízení trvale nebo přechodně obývané domácnosti a slouží jejímu provozu nebo uspokojování osobních potřeb pojištěného a osob žijících s ním ve společné domácnosti (tzv. pojištěné osoby). Předmětem pojištění jsou věci ve vlastnictví pojištěných osob i cizí věci užívané pojištěným, které tvoří zařízení domácnosti.
 
Pojištění se vztahuje také na:
 • elektronické a optické přístroje sloužící k výkonu povolání nebo k výdělečné činnosti
 • stavební součásti přiléhající k vnitřním prostorám bytu nebo vedlejšího prostoru, a to pouze pokud jste je pořídili na vlastní náklad. Jedná se např. o malby, podlahové krytiny, vestavěné skříně
 • zvířata
 • věci vnesené návštěvou

CO LZE PŘIPOJISTIT

Věci na zahradě a porosty. V případě pojištění domácnosti Vám nabídneme i připojištění Věcí na
zahradě, které se vztahuje na:
 • zahradní nábytek (včetně plachtových altánů, slunečníků, stolů na stolní tenis nebo venkovních topidel)
 • grily
 • zařízení dětského hřiště a trampolíny
 • robotické sekačky
 • vybavení letní kuchyně, které je svým charakterem určeno k umístění v tomto venkovním zastřešeném prostoru
 • nadzemní, popř. částečně zapuštěné bazény, vířivky a jejich příslušenství (např. bazénové vysavače, filtrační jednotky, čerpadla a zastřešení bazénů včetně plachtových), sudové sauny (a mobilní sauny podobného typu), zahradní sprchy
 • příslušenství zahradních jezírek (např. filtrační jednotka, osvětlení, čerpadla)
Navíc ke škodám standardně pojištěným Vaší smlouvou Vám uhradíme i škody způsobené odcizením těchto věcí prostou krádeží (tedy bez překonání jakéhokoliv zabezpečení), a to v případě, že budete mít sjednané pojistné nebezpečí krádež vloupáním. Naopak nikdy neuhradíme škody na těchto věcech způsobené tíhou sněhu, atmosférickými srážkami.
V případě pojištění budovy Vám nabídneme i připojištění Porostů. Pojistné plnění poskytneme, když bude porost poškozený z více než 1/3. Nejvýše Vám zaplatíme hodnotu zničené rostliny ve vzrůstu, ve kterém je běžně určena k zasazení. Pojištění se nevztahuje na plody pojištěných
porostů. Věci v autě, v ubytovacích zařízeních a odložené na místě k tomu určeném Pokud si pojistíte trvale obývanou domácnost a zvolíte si toto připojištění, budete mít pojištěny:
 • Věci v autě – tím máme na mysli následující předměty, které jsou předmětem pojištění domácnosti a jsou umístěny v kabině, vnitřním zavazadlovém prostoru auta nebo v prostoru zadního a střešního boxu upevněného na vozidle, popř. jsou uloženy v uzamykatelném úložném prostoru, který je součástí motocyklu, tříkolky nebo čtyřkolky a dále i v prostoru uzamykatelného plastového nebo kovového boxu, který je neoddělitelným způsobem připevněn na motocyklu, tříkolce nebo čtyřkolce:
 1. – osobní věci
 2. – sportovní potřeby
 3. – dětské kočárky užívané k určenému účelu
 4. – zdravotní pomůcky, na které je pojištěná osoba odkázána
 5. – elektronické a optické přístroje; kromě výše uvedených věcí uvnitř vozidla a uvnitř střešního nebo zadního boxu, máte pojištěny i samotné střešní a zadní nosiče a boxy. Pojištění se nevztahuje na předměty uložené v kožených brašnách, textilních boxech apod.
 • Věci v ubytovacích zařízeních (tedy hotelích a penzionech), které jsou předmětem pojištění domácnosti
 • Věci odložené na místě k tomu určeném, tedy věci, které jsou předmětem pojištění domácnosti a které jste odložili mimo Vaši domácnost na místě k tomu určeném, tzn. na místě, které provozovatel (např. restaurace, obchodu, služeb, sportovního nebo zdravotnického zařízení) vyhradil k odkládání věcí (např. v šatní skříňce ve sportovním zařízení, v šatně v divadle); pro potřeby tohoto pojištění považujeme za věc odloženou na místě k tomu určeném i jízdní kolo, koloběžku, popř. elektrokolo, elektrokoloběžku připevněné na zadním nebo střešním nosiči motorového vozidla do hmotnosti 3,5 t; pokud jsou věci umístěné na místech, která nelze zabezpečit (např. čekárna u lékaře, věšák v restauraci), uhradíme i škody způsobené odcizením těchto věcí prostou krádeží (tedy bez překonání jakéhokoliv zabezpečení), a to v případě, že budete mít sjednané pojistné nebezpečí krádež vloupáním
 
Varianty balíčkůKOMFORTEXTRAMAX
ZÁKLADanoanoano
PŘÍRODNÍ UDÁLOSTIanoanoano
ASISTENCEanoanoano
ODPOVĚDNOSTanoanoano
DALŠÍ NÁKLADYanoanoano
VODOVODNÍ ŠKODY anoano
SKLA anoano
KRÁDEŽ anoano
VANDALISMUS  ano
ELEKTRO  ano
KE KAŽDÉMU Z BALÍČKŮ SI NAVÍC MŮŽETE POJISTIT ZEMĚTŘESENÍ   ano

ZÁKLAD

Uhradíme škody způsobené požárem, výbuchem, úderem blesku, pádem letadla, pádem předmětu na pojištěný majetek, nárazem vozidla do pojištěného majetku, sesuvem půdy, rázovou vlnou.

PŘÍRODNÍ UDÁLOSTI

Uhradíme škody způsobené vichřicí, krupobitím, povodní, záplavou, atmosférickými srážkami, tíhou a tlakem sněhu.

VODOVODNÍ ŠKODY

Uhradíme škody způsobené vodou, jinou tekutinou či párou z vodovodního zařízení (např. prasklé trubky), vystoupnutím vody z odpadního potrubí, chybnou funkcí sprinklerového hasicího zařízení, mrazem na vodovodním zařízení, ztrátou vody, vodou z akvária.

SKLA

Uhradíme škodu způsobenou rozbitím skla.

KRÁDEŽ

Uhradíme škody způsobené krádeží vloupáním, loupeží, loupežným přepadením, prostou krádeží (tedy bez překonání překážek) stavebního materiálu, prostou krádeží dětského kočárku nebo invalidního vozíku.

VANDALISMUS

Uhradíme škody způsobené vandalismem, poškozením plotu zvěří, poškozením vnitřního zateplení hlodavci nebo kunovitými šelmami, poškozením fasády zvířaty či hmyzem.

ELEKTRO

Uhradíme škody způsobené přepětím, podpětím, zkratem, poruchou chladicího zařízení nebo jeho nefunkčností způsobenou výpadkem elektrického proudu a také škody vyplývající ze strojního pojištění.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Nahradíme újmu, kterou neúmyslně způsobíte někomu jinému, a podlezákona ji musíte nahradit.

Nahradíme za Vás:

 • škodu způsobenou poškozením nebo zničením věcí
 • újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení
 • následnou škodu (tedy jinou újmu na majetku, která vyplývá z výše uvedených bodů, např. ztráta výdělku a ušlý zisk) Škoda a újma musí vzniknout při:
 • běžné činnosti v občanském životě či při svépomocném provádění drobných stavebních prací na pojištěné budově nebo bytu
 • vedení domácnosti
 • rekreačním sportu
 • chovu zvířat
 • používání malých plavidel
 • výkonu vlastnictví k pojištěné budově nebo pokud se v ní nachází pojištěná domácnost

ASISTENCE

Zajistíme:

 • pomoc při havarijní situaci (např. vytékající voda z potrubí) a zabouchnutých dveřích
 • pomoc při nenadálém výskytu hlodavců či obtížného hmyzu (tzv. deratizace a dezinsekce)
 • pomoc při poruše domácího elektrospotřebiče, jako je pračka, sušička a další vybrané kuchyňské spotřebiče
 • právní poradu při řešení problémů souvisejících s běžným občanským životem a užíváním nemovitosti v místě pojištění

 Rozsah a územní platnost pojištění

 
Pojištění se vztahuje na pojistné události, kde újma i její příčina nastaly na území České republiky. Pro pojištění Věcí v autě, Věcí v ubytovacích zařízeních, Věcí odložených na místě k tomu určeném a pro pojištění odpovědnosti je uzemní platnost rozšířená i pro Evropu (ve smyslu definice uvedené v kapitole 2.6 Slovníček pojmů). Podmínkou ale je, že plánovaná délka pobytu nepřesahuje 3 měsíce.
Pojištění právního poradenství se vztahuje na pojistné události, které nastaly na území České republiky, řídí se českým právem a jsou projednávány příslušnými orgány České republiky.

Místo pojištění

 
Budovy
Místem pojištění je parcela (pozemek), na které se nacházejí pojištěné budovy (nebo stavby). Pro pojištění trvale nebo přechodně obývaného rodinného domu, chalupy a chaty jsou místem pojištění také všechny přiléhající společně oplocené parcely, popř. přiléhající parcely, které tvoří jednotný funkční celek a jsou ve Vašem vlastnictví.

Domácnosti
Místem pojištění je:
 • trvale nebo přechodně obývaný byt (včetně bytu v rodinném domě, chalupě nebo chatě) uvedený v pojistné smlouvě (dále jen byt)
 • vedlejší prostory pojištěného bytu, pokud se nacházejí v budově, v níž je pojištěný byt, nebo na pozemku k ní příslušejícím a jsou-li samostatně uzamykatelné nebo umístěné ve výšce min. 3 m nad úrovní přístupného terénu (např. satelitní anténa); dále garážev osobním vlastnictví, sklepy a prostory vedlejších staveb (které můžete mít i v nájmu), které se nacházejí na jiné adrese než pojištěný byt, ale nejsou od něho vzdáleny více než 500 m (i zde se jedná o tzv. vedlejší prostor)
 • garáž v osobním vlastnictví, která je samostatně stojící, uzamykatelná a je uvedená v pojistné smlouvě
 • motorové vozidlo do celkové hmotnosti 3,5 t, pokud jste si sjednali připojištění Věci v autě (pouze kabina, zavazadlový prostor a prostor střešního nebo zadního boxu umístěného na vozidle, uzamykatelný úložný prostor, který je součástí motocyklu, tříkolky nebo čtyřkolky a dále i prostor uzamykatelného plastového nebo kovového boxu, který je neoddělitelným způsobem připevněn na motocyklu, tříkolce nebo čtyřkolce)
 • zadní a střešní nosič, pokud jste si sjednali připojištění Věci odložené  na místě k tomu určeném
 • oplocený pozemek (zahrada, dvůr) přiléhající k budově, ve které se nachází pojištěný byt, a který je přístupný pouze pojištěným osobámpokud jste si sjednali připojištění Věci na zahradě
 • společné části domu, a to jen pro prostou krádež dětských kočárků a invalidních vozíků
 • pro případ loupežného přepadení se pojištění rovněž vztahuje na pojištěný majetek, který má pojištěná osoba na sobě nebo u sebe
 

Více obecných informací o těchto produktech hledejte na stránkách

 

Jak nahlásit škodu?

 
Stane-li se Vám škoda z některého ze sjednaných pojištění u pojišťovny Allianz:
 • nahlaste nám vznik a okolnosti škody  telefonicky na +420 241 170 000 nebo na webu
 • www.allianz.cz/hlaseni
 • volejte policii, pokud dojde ke krádeži, loupeži, loupežnému přepadení nebo poškození věcí vandalem, pokud při cyklistice nebo provozu malé zahradní mechanizace nebo invalidního vozíku došlo k dopravní nehodě, popř. pokud byl spáchaný trestný čin
 • pokud je to možné, snažte se zdokumentovat (videozáznamem nebo fotodokumentací) poškozené věci, budovy, místo a příčinu vzniku škody (např. prasklé potrubí nebo spadlý strom); samozřejmě za předpokladu, že Vás tato činnost nemůže ohrozit na zdraví nebo životě; fotodokumentaci nebo videozáznam v originálním formátu uchovejte po celou dobu šetření škody; v případě potřeby ji po Vás můžeme požadovat
 • zjistěte informace (např. identifikační údaje) o případném viníkovi, pokud víte, že za vznik škody je odpovědná jiná osoba 

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.