Kybernetická rizika online

Pojištění internetových rizik ČSOB

Pojišťovna ČSOB nabízí produkt Pojištění internetových rizik.

Pojištění internetových rizik vám pomůže při:

 • Neoprávněném použití jakékoli vaší platební karty bez ohledu na to, od jaké banky ji máte
 • Útoku na bankovní účet či nachytání se na podvodný e-mail
 • Poškození vaší pověsti na internetu a sociálních sítích včetně kyberšikany
 • Pojišťovna poskytne neomezenou právní konzultaci po telefonu a asistenční službu

Produkt je k dispozici ve 2 variantách:

 • Single – pojištění platí pro jednu osobu
 • Family – rodinný balíček – pojištění platí pro jednu osobu a všechny další osoby, které
  s pojištěným v době vzniku pojistné události žijí ve společné domácnosti.

Pojištěná rizika

Nákup zboží na internetu

Získáte právní ochranu (pomoc při reklamačním řízení) v souvislosti s nedodáním, částečným dodáním nebo neúplným dodáním zboží zakoupeného na internetu. Pokud nedojde do 3 měsíců s využitím asistenčních služeb nebo právní ochrany k nápravě, máte nárok na finanční náhradu škody v ceně objednaného zboží, maximálně do limitu pojistného plnění ve výši 50 000 Kč za jednu pojistnou událost.

Toto platí pro nákup v e-shopech se sídlem v členský státech Evropské unie, Austrálie, Islandu, Izraele, Japonska, Kanady, Norska, Nového Zélandu, Švýcarska a USA.

Zneužití platební karty

Vztahuje se na případy potřeby právní ochrany a vzniklých finančních ztrát, v souvislosti s neoprávněným použitím platební karty pojištěného, v jehož důsledku vám vznikne škoda. V případě pojistné události vám pojišťovna poskytne právní ochranu za účelem navrácení zcizených finančních prostředků a poskytne vám finanční náhradu škody, maximálně do limitu pojistného plnění ve výši 50 000 Kč za jednu pojistnou událost.

Neoprávněným použitím platební karty se rozumí zejména výběr hotovosti z bankomatu z vašeho účtu či provedení platby prostřednictvím vaší platební karty třetí osobou bez vašeho vědomí či svolení.

Zneužití identity na internetu

Vztahuje se na případy potřeby právní ochrany a vzniklých finančních ztrát, kdy třetí osoba neoprávněně použije vaše identifikační či autorizační údaje prostřednictvím internetu a v důsledku toho vám vznikne finanční škoda. Pokud nedojde do 3 měsíců s využitím asistenčních služeb nebo právní ochrany k nápravě, máte nárok na finanční náhradu škody, maximálně do limitu pojistného plnění ve výši 100 000 Kč za jednu pojistnou událost.

Identifikačními údaji jsou zejména: rodné číslo, číslo průkazu totožnosti, číslo cestovního pasu, číslo řidičského průkazu, adresa, telefonní číslo.

Autorizačními údaji jsou zejména: uživatelská jména, přihlašovací údaje (login), hesla, IP adresy, e-mailové adresy, čísla bankovních karet a účtu

Poškození pověsti na internetu včetně kyberšikany

Vztahuje se na případy potřeby právní ochrany a prosazování vašich oprávněných právních zájmů vzniklých poškozením vaší pověsti prostřednictvím internetu nebo sociálních sítí. Tím se rozumí:

 • Pomluva – tedy jednání, kterým někdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který může značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit jinou vážnou újmu.
 • Urážka – tedy urážlivé vyjádření, použití hanlivého nebo vulgárního výrazu, případně jiné verbální či neverbální vyjádření včetně obrazového vyjádření, které se týká pojištěného a které znevažuje či snižuje jeho důstojnost, dobrou pověst či jiné jeho chráněné zájmy.
 • Nezákonné vyzrazení informací o soukromém životě – tedy vyzrazení informací týkajících se národnostního, rasového nebo etnického původu, politických postojů, náboženství, zdravotního stavu či sexuálního života apod.

V případě pojistné události máte nárok na právní ochranu, která spočívá v uplatňování vašich práv směřujících jak vůči osobě, která vaši pověst poškodila, tak i vůči provozovateli internetových stránek či sociální sítě, na nichž byly negativní informace zveřejněny, a to za účelem:

 • identifikace zdroje informací poškozujících vaši pověst
 • odstranění těchto informací
 • poskytnutí omluvy nebo náhrady způsobené újmy

V případě pojistné události máte nárok na asistenční služby formou odborné pomoci při odstranění či znesnadnění přístupu k negativním informacím, a to v hodnotě až do výše limitu 50 000 Kč za každou pojistnou událost, pokud to bude účelné a proveditelné.

Co vám pojišťovna poskytne

Pojišťovna vám v případě výše uvedených událostí poskytne:

Právní konzultace, asistenční služby

Jednorázová konzultace ohledně možností řešení nastalé škodné události. Telefonická služba je k dispozici non-stop.

Právní ochrana, finanční náhrada

V případě pojistné události máte nárok na náhradu nákladů souvisejících s ochranou a prosazováním vašich oprávněných právních zájmů, které se týkají internetových rizik. Finanční náhrada se týká nutných a účelně vynaložených nákladů spojených:

 • s právním zastoupením pojištěného advokátem, notářem, exekutorem nebo daňovým poradcem
 • se soudními, správními či jinými poplatky
 • s provedením nezbytných důkazů, ať už v soudním, správním či rozhodčím řízení nebo při mimosoudním řešení pojistné události (například náklady znaleckého posudku)
 • nebo nákladů protistrany a státu, které je pojištěný povinný uhradit na základě pravomocného rozhodnutí

IT asistence na dálku

Nad rámec výše uvedených rizik je součástí tohoto pojištění také IT asistence na dálku – poradenství a podpora týkající se užívání výpočetní techniky (hardwaru i softwaru) a dalších elektronických zařízení.

V rámci IT asistence na dálku máte právo na pomoc formou telefonické konzultace nebo poradenství a podporu formou zajištění vzdálené komunikace prostřednictvím internetu, a to až čtyřikrát za rok. Délka jednoho zásahu IT asistence je stanovena na maximálně 30 minut.

 • poradenství při využívání a instalaci následujícího hardware a zařízení: stolní počítače, přenosné počítače a periferní zařízení počítače, tj. tiskárny a skenery, mobilní telefony, televizory, set-top-boxy, blu-ray/dvd přehrávače, digitální videokamery a digitální fotoaparát
 • podpora při nastavení a používání software – např. Windows, Outlook, MS Office, antivirus, prohlížeče, komunikační programy, multimediální software a další (konkrétní výčet v podmínkách)
 • podpora a poradenství při používání elektronické pošty a internetu

Limity pojistného krytí

 Právní konzultaceFinanční náhrada
(limit na pojistnou událost)
Právní ochrana
(limit na rok)
IT asistence
Nákup zboží na internetuNeomezeně50 000 Kč150 000 Kč (single)
500 000 Kč (family)
4x 30 min. /rok
Zneužití platební kartyNeomezeně50 000 Kč4x 30 min. /rok
Zneužití identity na internetuNeomezeně100 000 Kč4x 30 min. /rok
Poškození pověsti na internetu a sociálních sítíchNeomezeně50 000 Kč*4x 30 min. /rok

Dokumenty

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.