ČNB informuje o odstoupení od pojistné smlouvy

Česká národní banka doporučuje, aby pojistníci k veškerým změnám svých pojistných smluv, včetně jejich ukončení, přistupovali obezřetně a až po získání a vyhodnocení všech relevantních informací.

Pojistníci se v některých případech obracejí na Českou národní banku se svým požadavkem odstoupit od pojistné smlouvy uzavřené s některou z pojišťoven, jakožto pojistitelem dle terminologie zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Naopak v jiných případech se pojistníci zajímají, za jakých okolností může od pojistné smlouvy odstoupit pojistitel.

Česká národní banka považuje za vhodné zdůraznit, že odstoupit od pojistné smlouvy může pouze pojistitel nebo pojistník a nikoli jiná osoba (pojištěný, pojišťovací zprostředkovatel, obmyšlený, oprávněná osoba, atp.). Veškerá právní jednání týkající se pojistné smlouvy, včetně odstoupení od smlouvy, je tak zapotřebí adresovat příslušné smluvní protistraně, tj. odstoupení pojistníka musí být adresováno pojistiteli a naopak pojistitel musí adresovat své odstoupení od pojistné smlouvy pojistníkovi.

K případnému využití uvedeného institutu pak Česká národní banka níže shrnuje následující.

Odstoupit od pojistné smlouvy může pojistník i pojistitel za podmínek stanovených zákonem, případně samotnou pojistnou smlouvou (včetně pojistných podmínek). Odstoupením od pojistné smlouvy se tato smlouva zrušuje od počátku, čímž se tento institut liší od zániku pojištění výpovědí. Při odstoupení jsou pak strany v zásadě povinny vrátit si poskytnutá plnění podle zákonem stanovených pravidel nebo pravidel stanovených v pojistné smlouvě.

Podmínky odstoupení od pojistné smlouvy byly upraveny v zákoně č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „zákon o pojistné smlouvě“), a doznaly určitých změn s novou právní úpravou pojistné smlouvy obsaženou s účinností od 1. 1. 2014 v občanském zákoníku. V praxi tak bude záležet na tom, kterým z těchto právních předpisů se pojistná smlouva řídí, neboť podle přechodných ustanovení občanského zákoníku platí, že právní poměry vzniklé přede dnem nabytí jeho účinnosti, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními právními předpisy. Pokud tedy byla pojistná smlouva uzavřena ještě podle zákona o pojistné smlouvě, řídí se odstoupení od pojistné smlouvy tímto zákonem a nikoli občanským zákoníkem (nebylo-li později s pojišťovnou dohodnuto jinak).

Další informace naleznete přímo u ČNB :  Obecné a zvláštní zákonné důvody odstoupení od smlouvy

 

Facebook
Twitter
Email

Diskuzní fórum

Přejít do diskuzního fóra 

Aktuality a informace