Multifunkční nůž k pojištění majetku

Sjednejte si on-line u nás jakékoliv pojištění majetku a získejte jako dárek multifunkční nůž.

Platí pro pojištění majetku (dům, byt, chata, chalupa, garáž i domácnost) sjednaná (objednaná a zaplacená) v době od 01.10.2020 do 31.10.2020. Platí pro všechny klienty, kteří splňují podmínky akce a napíší si o dárek na e-mail info@pojisteni.cz či použijí kontaktní formulář (uveďte číslo smlouvy a adresu pro doručení dárku).

 

 

Vybírat můžete z těchto produktů:

Počátek pojištění nemá na účast v akci vliv, můžete se tedy pojistit v předstihu. Rozhodující je den objednání a zaplacení.


Podrobné podmínky akce

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh akce, která je určena zákazníkům Provozovatele.

Dárky a zároveň podmínky, které musí účastník akce splňovat, jsou uvedeny v těchto pravidlech, která jsou veřejně přístupná na webu pořadatelské firmy. Týká se nákupu výhradně u společnosti provozovatele, www.POJISTENI.cz, a.s.

2. PROVOZOVATEL AKCE

Provozovatelem akce je obchodní společnost www.POJISTENI.cz, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28770283.

3. ÚČASTNÍCI AKCE

Účastníkem akce je každá fyzická nebo právnická osoba, která jako zákazník Provozovatele v době trvání akce splní níže uvedené podmínky.

Účastníkem pro účely této akce se má na mysli osoba, která v termínu konání akce uzavře pojistnou smlouvu u společnosti www.POJISTENI.cz, a.s. a v tomto období pojistné zároveň uhradí. Týká se produktů pojištění majetku (nemovitost, domácnost).

Účastník je z akce vyloučen v případě, že před koncem akce dojde k předčasnému ukončení pojistné smlouvy (výpovědí, odstoupení, dohodou či jakýmkoliv jiným způsobem).

Za Účastníka se považuje osoba uvedená jako pojistník na pojistné smlouvě. Účastník akce musí mít trvalé bydliště nebo sídlo v České republice.

Z účasti jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k Provozovateli v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. Případný dárek nebude těmto osobám předána.

4. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ AKCE

Akce „multifunkční nůž k pojištění majetku“ probíhá ve dnech od 01.10.2020 od 00:00 do 31.10.2020 23:59 . Během této doby Provozovatel přijímá požadavky na dárek skrze e-mail a kontaktní formulář – klient musí ve svém požadavku uvést číslo objednávky/smlouvy a adresu pro doručení dárku.

5. DÁREK

Věcné dárky v této akci jsou následující:

  • 1 ks multifunkční nůž pro 1 smlouvu v období od 01.10.2020 od 00:00 do 31.10.2020 23:59 dle podmínek

Uvedené věcné dárky získají výherci do vlastnictví.

6. VÝBĚR A PŘEDÁNÍ

Vyhodnocení požadavků bude probíhat na základě zaslaných požadavků a nejpozději proběhne do 14 dnů po ukončení akce.

Oznámení o zaslání sdělí Provozovatel klientům nejpozději do 5 dnů od požadavku prostřednictvím e-mailové zprávy, podle kontaktních údajů účastníka v registraci.

Odeslání věcného dárku proběhne zasláním Českou poštou na adresu pojistníka uvedenou v pojistné smlouvě, výhradně jen v České republice a do maximálních nákladů 200,- za doporučenou zásilku, opakované odeslání při nevyzvednutí není možné.

7. DALŠÍ PODMÍNKY, PRÁVA A POVINNOSTI

Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v registraci účastníka. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v registraci pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně Provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit oznámení o výhře nebo výhru, nenese za to Provozovatel odpovědnost. V takovém případě dárek zůstává ve vlastnictví Provozovatele a nebude účastníkovi předán.

Provozovatel akce si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla akce, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo akci zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již přiznané dárky. Změny v akci jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele.

Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek akce účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené s akcí posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel.

Provozovatel je oprávněn vyřadit z akce účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání věcného dárku. V takovém případě nebude účastníkovi věcný dárek předán.

Věcný dárek není právně vymahatelný.

Provozovatel neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou, které jakkoliv znevýhodní účastníka anebo zabrání kontaktu mezi účastníkem a Provozovatelem.

8. OSOBNÍ ÚDAJE

Provozovatel akce těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány Provozovatelem v elektronické formě pro účely této akce. Účastí v akci je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje Provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.

Účastník souhlasí také s tím, aby v případě výhry některé z cen bylo jeho jméno, příjmení a název obce/města (nikoliv celá adresa) spolu s fotografií z aktu předání výhry, zveřejněny na webových stránkách Provozovatele v rámci vyhlášení a zpřístupnění výsledků akce a to na dobu neurčitou i po skončení akce. Tyto údaje a fotografie mohou být Provozovatelem akce využity k marketingovým a propagačním účelům kdykoliv v budoucnu a to i v tištěné podobě.

Účastník souhlasí s tím, že Provozovatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje dle Zásad zpracování osobních údajů. Provozovatel čestně prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu s nařízením GDPR. Účastník dále uděluje provozovateli souhlas k užívání osobních údajů v marketingových a propagačních materiálech, seznamech účastníků, finančních výkazech apod.

Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl Provozovateli při registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v nařízení GDPR, zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla Provozovatele, čímž bude vyloučen z další účasti na Soutěži/Akci. Jestliže mu již byla přiznána výhra/bonus, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv akci zrušit nebo podmínky této akce upravit. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení akce budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.